Siğə nəslinin "zinadan dünyaya gəlmiş qızı ilə evlənməy" iftirasına cavab

 Allaha şərik qoşmağı, qəbirlərə ibadət etməyi, cinsi dəyişməyi,  körpəyə şəhvətlə yaxınlaşmağı, ana-bacılarını siğəyə verməyi İTTİFAQLA halal sayan rafizilər öz şübhələrindən birində deyirlər ki, guya İslam dini zinadan doğulan qızla nikah bağlamağı icazəli saymışdır. Bunun təsdiqi üçün bidət əhli İmam Qurtubinin sözünü dəlil gətirmişlər.
İmam Qurtubi buyurur: “Hər kim bir qadınla zina edərsə və sonradan Onun anası və ya qızı ilə nikah bağlamaq istəyərsə, bu Onun üçün haram deyildir. Bəzi tayfalar isə, haram hesab etmişlər.” 5.115 Biz bu məsələni təfsilatı ilə izah edəcəyik.

1-ci məsələ-Bir kişi bir qadınla zina etsə və O qadının qızı olduğu halda, yəni qadının qızı olduğu halda, Onunla zina etsə və sonradan Onun qızı ilə nikah bağlaya bilərmi? Yəni qızın anası ilə zina etdikdən sonra, O qızla nikah bağlaya bilərmi? 
Bu barədə Alimlər iki məzhəbə ayrılmışlar:

1-ci-Onunla evlənmək caiz deyildir

2-ci Onunla evlənmək caizdir.
Qurtubi bu barədə buyurur, necə ki, şübhə atanlar Qurtubinin məhs bu sözündən istifadə etmişlər. Qurtubi buyurur: “Hər kim bir qadınla zina edərsə və sonradan Onun anası və ya qızı ilə nikah bağlamaq istəyərsə, bu Onun üçün haram deyildir. Bəzi tayfalar isə, haram hesab etmişlər.” 5.115
Bu məsələ, analarını siğə seks arendaya satan şiələr dediyi kimi kişinin zinadan doğulan qızı ilə əlaqəli olan məsələ deyil, yəni burda söhbət bundan getmir. Söhbəti gedilən məsələ, zinakar qadının, başqa kişidən olan qızı haqqındadır.
2-ci məsələ isə, Bir kişi bir qadınla zina edib və bu zina nəticəsində bir qız uşağı dünyaya gəlib, bu kişi bu qızla nikah bağlaya bilərmi? Biz bu sualın cavabına, bizdən qabaq Şeyxlərimizin veridyi cavabı veririk.
İbn Useymin belə demişdir: “O ki qaldı zinakarın zinadan olduğu qızına, bu Allah təalanın bu sözünə daxildir “Və sizin qızınız” Lakin bu qız, şərii baxımından deyil, qədəri baxımından qızı sayılır. Məhs buna görədə, onun varisi ola bilməz, lakin ona haramdır. Çünki nikah babı, miras babından daha ehtiyatlıdır. Ona varislik edə bilməz, çünki Onun nəslindən sayılmır, ona nisbət olunmur, lakin Ona haramdır. Bəzi elm əhli belə demişdir: “O haram deyil (məqruhdur), lakin bu görüş zəifdir.” Bu zina edənin üzərinə necə haram olmasın ki, bir halda ki onun suyu ilə xəlq olunub. Əgər kişidən süd vermə, harama təsir edirsə, bu haqda nə danışmaq olar?!  
(Şərh Mumti 12-53)

O ki qaldı, nikahdan kənar olunmuş qıza, İmam Əhməddən məhşur olan görüşə görə, bu haramdır. Şərh Zəd Əl-Mustəqnəa 20.40 İmam İbn Qudamə belə demişdir: “Nikahla hasil olmuş qohumluqla, sağ əlin sahibkarlığı və ya səhvən və ya haram yolla alınmış razılaşmanın fərqi yoxdur. Onun qızı ümumi ləfzə görə, Ona haram olur, çünki öz suyu ilə xəlq olunub. Necə ki ananın zinadan olmuş oğlu ona haramdır. Şərh Əl-Kəbir 7.473
İndi isə, bəzi Şafi məzhəbindən bunun caiz olmasını deyənlərin zəif sözlərinə baxaq. Onların dəlil belədir:
“Aişə Allah Ondan razı olsun dedi: Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən “Zina edən kişi, zina etdiyi qadının anası ilə nikah bağalaya bilərmi? Və ya Onun qızı ilə nikah bağlaya bilərmi?” soruşuldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavabında dedi: “Haram, halalı haram etmir. Haram, halal nikahla haram olur”. Təbarani “Övsat”-da rəvayət etmişdir, burda Osman İbn Abdurrahman Əzzuhri adında ravi vardır, bu isə mətrukdur. Məcmuu-Zəvaid va Mənbəul-Fəvaid 4.311
Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: “Haram, halalı haram etmir”. Bu hədisin isnadında Abdullah İbn Ömər adında ravi zəifdir. “Haram, halalı haram etmir” cümləsi, ehtimal olunur ki, yəni- Quhumluq əlaqəsinin haramlğı, haram yolla (zina yolu ilə) qurulmur.
2-ci ehtimal budur ki, “Kişi zina etdiyi qadınla nikah bağlaya bilər, yəni nikah bağladıqdan sonra Ona halal sayılır”. Şeyx Albani buyurur: “Hədis zəifdir, sunən İbn Məcə 1.649

Bununla “icazəlidir” deyənləri dəlilləri ilə kifayətlənirik. Lakin əgər biz Şafi fiqhinin kitablarına qayıtsaq, görərik ki, ixtilaf “məkruhdur” sözünün məfhumundadır. Bu məkruhdur, yoxsa, məkruh sözündə olan murad haramlıqdır.
Belə ki, Şafililər, bu barədə iki məzhəbə ayrılıblar, lakin onlara görə daha üstün rəy budur ki, bu haramdır. Lakin bir toplum alim (şafililərdən) deyiblər ki, məkruhdur. Məhs buna görədə biz böyük səsələ, hansı ki bu səs bütün ağızları susdurur, deyə bilərik ki, İmam Şafi buyurur ki, “Əgər sübut olunsa ki, qız zinadan doğulub, bu zaman onunla nikah bağlamaq haramdır. İxtilaf olunub o vaxt ki, qızın kimdən olunması şəkk şübhə doğursun. Yəni qız kişinin zinadan törətdiyi qızdır ya yox!!

Əslində İmam Şafiinin məkruh deməsi daha böyük haram deməkdir, yəni nufrət edilən, xöşü qəlməz haramdır. Biz bunu Quranda görə bilərik, Allah Sübhanə Təalə buyurur: 

"Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da, sizin də ruzinizi Biz veririk. Onları öldürmək, həqiqətən də, böyük günahdır.
Zinaya yaxınlaşmayın. Çünki bu, iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur!
Allahın, öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Kim haqsız yerə öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik (istəsə bağışlayar, istəsə qisas tələb edər, istəsə də qanbahası alar). Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur.
 Yetim həddi-büluğa çatana qədər, – xeyirxahlıq (qoruyub saxlamaq və artırmaq məqsədilə istifadə etmək) istisna olmaqla, – onun malına yaxınlaşmayın! Əhdə vəfa qılın. Çünki hər kəs əhd barəsində sorğu-sual olunacaqdır.
 Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin, çəkdikdə düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu, daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır.
Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək – bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır.
Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə. Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən.
Bütün bunlar Rəbbinin dərgahında bəyənilməyən (məkruh), pis şeylərdir

[ Kullü zəlikə kəna səyyiahu ində rabbika MƏKRUHƏ]
كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا 
(Quran Isra 31-38)
Fikir verin, bu ayələrdə Allah Sübhanə Təalə uşaqları öldürmək, zina, haqzıy yerinə öldürmək, yetimin malına yaxınlaşmaq kimi haram şeyləri MƏKRUH adlandırdı.
Məlümdur ki bu bunların biz dediyimiz məqruh, yəni haram yox, bəyənilməyən şey demək deyil, burada MƏKRUH  sözü bunların daha böyük və xoşagəlməz haram olmasını deməkdir. Və İmam Şafi zinadan qələn qız ilə evlənməyi MƏKRUH adlandıranda məhz bunu nəzərdə tutub.


Amma biz dediyimiz məqruh (yəni haram yox, bəyənilməyən şey) mənasında imam Şafinin fiqhində qadının öz qızı (başqa kişidən olan qızı) ilə zina edən kişinin evlənməsi nəzərdə tutulur.

Məzələni daha aydın anlamaq üçün İmam Şafinin məzhəbində olan alimlərin fiqhinə nəzəq salaq.

Fəsl: Bizim sübutumuzdan sonra məlum olur ki, zina nikahı haram etmir və əgər zina edən qadın bundan (zinadan) dünyaya uşaq gətirirsə, uşaq zina edən qadının uşağı sayılır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözünə “Uşaq yatağa aiddir, zina edən kişi isə daşq qalaq olunmaldır” əsasən uşaq zina edən kişinin uşağı sayılmır. Həqiqətən uşaq kişiyə deyil, anaya aiddir. Ona görə ki, uşaqın onların hər ikisinin toxumundan doğulması dəqiq, atadan isə sadəcə zənnidir. Uşaq, qadına həm nikahdan həmdə nikahdan kənar olsa belə, qadına aid edilir. Necə ki hər iki kişinin qadına yaxınlaşması təyin olunub. Lakin nikahdan olmuş uşaq ərə nisbət olunur, lakin nikahdan kənar olmuş, nisbət olmur, çünki böyük ehtimal var ki, bu uşaq zinadan deyil, nikahdan dünyaya gəlib. Belə ki, ər qadınla daha çox yaxınlıq edir və əgər uşaq zinakar kişiyə nisbət olmursa və zinakar qadın ərdədirsə, bu zaman İmam Şafiyə görə, zinakar kişi zina etdiyi qadının qızı (qadının başqa kişidən olan qızı) ilə evlənə bilər, baxmayaraq ki, İmam Şafi bunu məkruh hesab etmişdir. Bizin səhabələr isə, məkruh sözünün mənasında ixtilaf etmişlər. Əl-Həvi Əl-Kəbir 9.562
Şərh:Atasından isə zənnidir”, “daha çox ehtimal olunur ki, uşaq zinadan deyil, nikahda dünyaya gəlmişdir, çünki qadın öz əri ilə daha çox yaxınlıq edir.” Bu kəlimələr dəlalət edir ki, İmam Şafiyə görə, qəti sübut olmasa, bu zaman kişi zina etdiyi qadının qızı ilə nikah bağlaya bilər.

İndi isə biz fikrimizi mətnin digər hissəsinə yönəldək: “əgər uşaq zinakar kişiyə nisbət olmursa və zinakar qadın ərdədirsə, bu zaman İmam Şafiyə görə, zinakar kişi zina etdiyi qadının qızı ilə evlənə bilər”
Şərh: Əgər sübut olunmayıbsa ki, qız kişinin öz qızıdır və zinakar qadın bakirə deyil, bu halda kişiyə icazə verilir ki, qızı ilə evlənsin. Ona görə ki, qəti heçnə sübut olunmayıb və qadın bakirə deyil, əksinə ərli bir qadındır.
Bundan sonra İmam, bu halı bizə belə izah edir: “baxmayaraq ki, İmam Şafi bunu məkruh hesab etmişdir. Bizin səhabələr isə, məkruh sözünün mənasında ixtilaf etmişlər.” İmam Şafi buyurur ki, bu hal məkruhdur. Lakin bu məkruhluq haram hesab olunurmu?
Əl-Məvardi belə dedi:“Fəqihlər icazəli olmasında ixtilaf ediblər. İcazəli olmasının məkruh olması isə, müxtəlifdir.” Başqaları isə belə demişdir: “Bu nikahı məkruh görmüşdür, ola bilsin ki, Onun suyundan törənib”

Əbu Hənifə dedi: “Zinakar kişiyə öz qızı ilə evlənmək haramdır.” Əl-Həvi Əl-Kəbir 9-562

 Allah ən böyükdür, bununlada bilinir ki, hətta İmam şafinin sözü haramlığa dəlalət edir.

İndi ana, bacı və körpə qızlarını siğə seks arendaya satan rafizilərin öz saytlarında  imam Nəvavinin sözlərinə nəzər salaq:
Evlənmək haram olan qadınlar.

Evlənmək haramdır: Ana ilə - şəxsi doğan, və ya şəxsi doğanı doğan kəsə ana deyilir. Qızı ilə - şəxsin sülbündən doğulan, və ya sülbündən doğulanın doğduğu qızlar o şəxsin qızı sayılır. Mən (ən-Nəvəvi) deyirəm: Şəxsin zinadan dünyaya gəlmiş öz qızı ona (evlənmək üçün) halaldır. Lakin qadının zinadan doğulan oğlan övladı ilə evlənməsi haramdır. Allah daha yaxşı bilir.

Burada  imam Nəvavi qadının öz qızıni deyərək qadının başqa kişidən olan öz qızını nəzərdə tutur,  [huva-onun] sözünü isə kişi cinsində yazması yalnız mexaniki səhfdir. Bunda dəlil onun öz sözləridir. Nəvavi İmam Şafinin fiqhinin məcmusunu şərh edərək deyir: “O ki qaldı, qızına, hansı ki dəqiq bilinir ki, qız Onundur və Onun toxumundandır, bu zaman qız Ona haramdır.”
(Əl-Məcmu 26-214.)


Həmçinin belə demişdir: “Əgər qadınla zina edərsə və O qadın Ona qız doğarsa, bu məsələdə İmam Şafi belə deyir: Mən, bu halda Onunla evlənməsini məkruh görürəm. Əgər evlənərsə, mən bunu ləğv etmirəm. Səhabələrimizdən bunu “Birdən atadan olub, bunun qorxusundan” məkruh hesab edənlər olub. Belə olduğu halda deyirik ki, əgər qəti olaraq bilinsə ki, uşaq ondandır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz zamanında bunu xəbər verərdi, yəni ona halal sayılmır. Məcmu 16-219

Əl-Məğrəbi “hansı qadınlar haramdır” bu haqqda danışanda belə demişdir: “Və qızları, hətta ehtimal olunanlar belə, necə ki andlı inandırma ilə inkar edilənlər, ona görə ki qız, kişidən bir dəfəlik inkar edilmir. Əgər Kişi öz yalanın etiraf etsə, bu zaman qız Ona aid ediləcək. Bəs qızı inkar etməklə yanaşı, nikhanı haramlığından savayı olan qohumluq əlaqələri onun üzərinə tətbiq olunurmu?! Misal üçün Onun şahidliyi, qətli vaxtı Onun qisasının vacibliyi, atılan iftiranın cəzası, mülkünün oğurlandığı vaxtı, əlinin kəsilməsi və.s bu kimi şeylər baş verir ya yox? Bu iki rəydən ən düzgünü ikinci rəydir. Hansı ki atası izah etdi (Allah Ona rəhm etsin). Necə ki bu (Rovda) kitabından alınır.
Xülasə budur ki, İmam Şafidən götürülən nəticə, bunun haram olmasıdır. Məhs elə buda bizim mətləbimizdir. Həmd olsun Allaha. Məsələyə yenidən birdə nəzər salaq. Əksər alimlərin görüşü budur ki, Əhməd və Əbu Hənifə: “Əgər kişi bir qadınla zina etsə, qadının qızı və anası, O kişi üçün haram olur, istər ondan olsun və ya Ondan qabaq olsun.

İmam Şafi: “Əgər bir kişi qadınla zina edərsə, onun üç halı vardır.

1-Əgər doğulan qız, zinadan qabaq olubsa, bu açıq aydın dəlalət edir ki, qız, kişinin deyil, zina edən qadınındır. Belə bir halda isə, ən üstün rəyə əsasən bu haramdır. İcazəli olmasını deyənlər isə zəif rəydir.

2-Əgər Kişi bir ərli qadınla zina etsə və bundan sonra qadın qız doğsa və bu hal dəqiq bilinməsə (şəkk içində olsa) belə ki, qız onun qızıdır və ya başqa kişinindir (bu dəqiq bilinməsə) belə vəziyyətdə, üstün görüşə görə bu haramdır. Zəif görüş isə, məkruh olmasıdır.

3-Əgər dəqiq bilinsə və isbat olunsa ki, qız onun qızıdır, bu zaman Onunla nikah bağlaması haramdır.

Allah daha doğrusunu bilir.Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir