Siğə - müvəqqəti nigah

Allaha həmd sənalar olsun! Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.a.s)-ə, ailəsinə və səhabələrin hamısına Allahın salamı və xeyir duası olsun.
Bu yazıda Şiələrə görə Siğə,bunun Şiələr qatında dərəcəsindən bəhs ediləcəkdir.Yazıda bir çox kitablardan və məqalələrdən tərcümə edilmiş sitatlar və redaktə edilmiş yazılar təqdim olunur. Tərcümə və  redaktədə bir sıra Türk,Rus,Azəri dilində olan ədəbiyyatlardan istifadə edilmişdir. Bütün istifadə olunan mənbələr http://antirafizi.blogcu.com/kitablar bloqunda yerləşdirilmişdir. Oxucu müstəqil olaraq özü həmin kitablara müraciət edə bilər.


İslama qədər ərəblər günah və namussuzluq çirkabında çapalayırdılar. Bununla əlaqədar Müdrik Allah öz şəriətini tədricən, pis şeyləri bir-bir qadağan edə-edə göndərirdi. O zaman insanların imanı hələ o qədər güclü deyildi ki, bütün günahlardan birdən-birə əl çəksinlər. Məhz buna görə şəriət qanunlarının çoxu Mədinədə, Muhəmmədə (s.a.s) peyğəmbərlik veriləndən 13 il sonra, öz əshabələri ilə birlikdə köçdüyü şəhərdə nazil edilmişdir. Bu, Cahiliyyə dövrüdə geniş yayılmış müvəqqəti nigaha da adiddir. Rasulullah (s.a.s)  bu pozğun əlaqəni İlahidən hökm gəlməyincə qadağan etmirdi. Bu, Xeybər günü baş verdi. Peyğəmbər (s.a.s) bundan sonra bir dəfə də- Məkkənin fəthi günü- bunun Allahın iradəsiylə Qiyamətə qədər qadağan edildiyini e'lan etdi. Amma bu əməl içki kimi geniş yayılmamışdı və buna görə də bunun qadağan edilməsi haqda xəbər bütün insanlara çatmamışdıünki, əshabələr bu barədə az-az danışırdılar. Bə'zi müsəlmanlar Əbu Bəkrin və Ömərin (r.a) dövrlərində də bilməyərək müvəqqəti nigah bağlayırdılar. Bu barədə Müslümin (1405) «Əs-Səhih»ində xəbər verilir. Amma bu xəlifə Ömərin (r.a) vaxtı kütləvi hal aldıqda, xəlifənin özü və Peyğəmbər (s.a.)-in Əli bin Əbu Talib, Abdullah bin Ömər, Abdaullah bin Zübeyr (r.a)  kimi böyük əshabələri bunun icazə verildiyini deyənlərə qarşı kəskin mübarizəyə qalxaraq müsəlmanları bu cür dərin yanlışdan qurtardılar. 

Beləliklə, biz qeyd etdik ki, müvəqqəti nigah müqəddəs Qur'ana, Peyğəmbər (s.a.s)-in hədislərinə, onun əsahabələrini, o cümlədən Əli bin Əbu Talibin  (r.a) yekdil fikirlərinə, mö'min müsəlman alimlərin baxışlarına və sağlam insan təfəkkürünə ziddir.


 Mutə nigahı Əhli Sünnətdə hər zaman və məkanda haram olmasına baxmayaraq Şiəlik dinində halaldır.Mutə nigahı müvəqqəti nigah deməkdir ki,bu nigah boşanma niyyəti ilə bağlanır.Müddəti isə hədislərinin də ifadə etdiyi kimi bir saatdan bir ay və ya daha çox bir vaxta qədər uzadıla bilər.Nigah müddəti ərzində daimi nigahda olduğu kimi tərəflər münasibətdə olurlar.Bu açıq-aşkar bir zinadır.Şübhəsiz ki,mutə nigahının haramlığı baradə başda Əli (r.a)-dən gələn səhih hədislər mövcuddur.


Mutə nigahında olan qadın


Zurarə rəvayyət edir ki, o, imam Cəfər əs-Sadiqdən müvəqqəti nigah bağlanılan qadınların icazə verilmiş dörd qadına aid olub-olmamasını soruşduqda, o belə cavab verib: “İstəyirsən lap mini ilə evlən, axı bunlar icarəyə götürülən qadınlardır” (“Vəsailuş-Şia”, 14/446-447). Şiə alimi Muhəmməd Həsən ən-Nəcəfi izah edir ki, müvəqqəti nigah bağlanılan qadın -icarəyə götürülən qadındır.Ona görə ki, kişi öz ehtirasını ödəmək üçün onun bədənini icarəyə götürür. O deyir: “Şübhəsiz ki bu cür icarəyə icazə verilir” (“Cəvahir əl-Kəlam”, 30/192 və 202-203). 


İmam Əbu Abdullahdan rəvayyət olunur: “Mutə olunan qadın azad qadın kimi deyildir.O,icarəyə götürülüb və onun dərəcəsi qul qadın mislindədir.” (Hurr Amili “Vəsailuş şia” 21/№26530, №28303)

Həmçinin Əbu Abdullahdan: “Onlar qul qadın hökmündə,dərəcəsindədirlər.” (Hurr Amili “Vəsailuş şia” №21/№26411; “Kafi” c.5,səh 451 (Məclisi və Behbudi bu hədisi səhih adlandırır.)

Fudeyl ibn Yasər Əbu Abdullahdan mutə haqqında soruşduqda,İmam: “O qadın sənin qulun kimidir. (Hurr Amili “Vəsailuş şia” №21/№26417)


Əli (r.a) deyir: “Pis qadınlardan uzaq olun,yaxşı qadınlardan isə çəkinin.Onlara hətta yaxşı işlərdə olsa belə tabe olmayın ki,sizi harama çəkməsinlər.”(“Nəhcul Bəlağa”xütbə  № 80,səh 114;Subki Salehin tədqiqi ilə ərəb versiyası)

Başqa yerdə deyir: “Qadın bütünlüklə şərdir.(“Nəhcul Bəlağa”xütbə  №238, səh 702)


Şeyx Səduq İmam Əlidən: “Ey insanlar!Qadınları heç bir halda dinləməyin.Onlara pulları tapşırmayın və uşaqları onlara həvalə etməyin.” (Şeyx Səduq “Əməli”fəsil 37,hədis №6)

Kuleyni yazır: “İmam qadınları evdə məhkum etməyi tapşırdı.” (“Kafi”c.5,səh 337)

Əl-Qasım bin Muhəmməd deyir ki, kimsə  ona İmam Cəfərdən bir cinsi akt müddətinə nigah bağlamağın mümkünlüyü barədə soruşduqda onun belə cavab verdiyini rəvayyət edib: “Olar. Amma kişi, cinsi əlaqədən sonra üzünü qadından çevirməlidir ki, onu görməsin” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/479-480, fəsil 25).
Əbu Basır rəvayyət edir ki, imam Cəfərdən dörd qadınla kifayətlənməyin vacibliyi bərədə soruşublar. O deyib: “Nə dörd, hətta yetmişlə” (“Vəsail əş-Şiə”, fəsil 4).

Məysar rəvayyət edir ki, o, imam Cəfərdən soruşub: “Əgər mən kimsəsiz bir səhrada qadın görüb ondan ərdə olub-olmadığını soruşsam və o mənə “yox” cavabını versə, mən onunla evlənə bilərəm? (Mətndən hiss olunur ki, söhbət müvəqqəti nigahdan gedir). O, cavab verir: “Bəli. Belə ki, sən ona inanmalısan” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/456-457).
وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : قيل له : إن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها ، زوجا ، فسألها ، فقال ، أبو عبد الله عليه السلام : ولم سألها ؟

التهذيب 7/253 الرواية 18، وسائل الشيعة 14/457 الرواية 5، الحدائق الناضرة 24/131
Mehran bin Məhəmməd rəvayət edir ki, kimlərsə (!) ona imam Cəfərə- “Bir kişi müvəqqəti nigah bağlayarkən qadından ərinin olub-olmadığını soruşur”- deyəndə, onun belə dediyini çatdırıblar: “O, bunu niyə soruşurdu ki?” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/456-457; əl-Məclisi, “Bihar əl-Ənvar”, 100 və ya 103/10).


وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن كون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك ان تصدقها في نفسها

بحار الأنوار 103/310 الرواية 49 ، الحدائق الناضرة 24/131، رسالة المتعة
”Əbu Abdullah (ə)-a dedim ki,mən yollarda gözəl qadınlara rast gəlirəm.Onların yoldaşlarının olub-olmaması və ya ərdə olub-olmamaları baradə özümü tam əmin,rahat hiss edə bilmirəm.Əbu Abdullah (ə) dedi:”Onlar sənin problemin deyil.Sənin işin onları razı etməkdir.” ( “əl Kafi” cüz:5,səh 462)


عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟

التهذيب 7/253 الرواية 17، وسائل الشيعة 14/457 الرواية 3، الحدائق الناضرة 24/131، 25/351، رياض المسائل 2/113 للسيد علي الطباطبائي
Başqa bir rəvayyətdə isə “Muhəmməd ibn Rəşiddən nəql olunur ki,Əbu Abdullah (ə)-a dedim ki,mən bir qadın ilə mutə nigahı bağladım.Daha sonra qəlbimə onun əri olduğu şübhəsi gəldi.Araşdırmağa başladım və məlum oldu ki,əri vardır.Əbu Abdullah (ə) cavabında dedi:Yaxşı,bəs niyə araşdırdın?” (“Təhzib” cüz 7,səh 253; “Vəsail” cüz 21,səh 31)


Tusi şərh verir: “Bu məsələdə əsas xüsus odur ki, qadının evli olub olmadığını araşdırmayasan” (Əbu Cəfər Məhəmməd Tusi, “Təhzib-ul-Əhkam fi Şərhi’l-Muqni’ə,” Tehran hic.1390, c. 7, səh  453-454)
 Kuleyni bu məsələni nəql edərək deyir: “Əbu Abdullah dedi ki: “Qadının evli olub olmadığını soruşmağın lazım deyil, sənin işin odur ki, qadının öz nəfsi ilə əlaqəli bəyanını təsdiq edəsən”(Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Yəqub Kuleyni, “əl-Furu’ min əl-Kafi” Tehran hic.1391, c.5, səh 462)


“Adamın biri İmam Baqir (ə)-dən bu ayəni soruşdu. “Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə sirr verdi.”İmam Baqir (ə) dedi:”Şübhəsiz Rasulullah (s.a.s) bir gənc qız ilə mutə nigahı qıldı.Bu halı onun bəzi xanımları gördülər və onu zinada ittiham etdilər.Rasulullah (s.a.s):”O mənə halaldır.Ona görə bu xəbəri heç kimə söyləmə.Lakin,onun zövcəsi bu xəbəri gizlətmədi buyurdu.” (“Vəsail” c.21,səh 10)

“Haşimilərdən olan qadınla siğə etmək olar.” (Tusi “Təhzib” c.3,səh 193)
“Əbu Abdullahdan soruşdular: “Kişinin cəriyəsinin fərci qardaşına halaldı?” İmam dedi: “Bəli bunda problem yoxtur” (“Kəfi” 5 çild, 481 səh;Tusi ”İstibsar” c.3,səh 136)


Muhəmməd ibn Mudarrib Əbu Abdullahdan rəvayyət edir: “İmam mənə dedi: “Ey Muhəmməd! Bu kənizi götür.O,sənə qulluq edəcək və sən onunla yatağını bölərsən.Getmək istədikdə isə onu bizə qaytararsan.” (“Furu əl Kəfi”c.2,səh 200; Tusi “İstibsar”c.3,səh 136)


ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا ، فسألته : أي الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الاول .
قرب الاسناد : 159
وسائل الشيعة ج 21
41
ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
ص 64 ص 84

“İmam Rzadan bir qadınla gizlicə mutə nigahı bağlayan kişi,sonra həmin qadınla aşkarca nigah bağlayan kişi haqqında  soruşdular və dedilər: “Onlardan hansının o qadına haqqı çatır? İmam buyurdu: “Onun birinci ərinin haqqıdır.” (Hurr Amili” Vəsailuş şia” c.21,səh 64 və ya 84)

Əli ibn İdris nəql edir ki,o İmam Rzadan soruşdu: “Mənim bir cariyyəm var idi və mən onunla əlaqədə oldum.Daha sonra mən onu azad etdim və o qız uşağı dünyaya gətirdi.Mənim oğlum onunla (cariyyədən olan qızla) evlənə bilərmi? İmam dedi: “Bəli,cinsi əlaqədən əvvəl və sonra da evlənə bilər.” (Tusi “Təhzib” c.2,səh 240)

9562 - 1 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله (ع)
               قال: قال أمير المؤمنين (ع): إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه. (1)
İmam Əli (r.a) dedi: “Zənci qadınlarla evlənməyin.Çünki,onlar pozulmuş məxluqlardır.” (“Kafi” c.5,səh 352,hədis №1 (9562)


Bakirə ilə mutə nigahı bağlamaq

Əbu Abdullahdan soruşdular: “Bakirə qız ilə mutə nigahı bağlamaq olar?” İmam: “Bəli,əgər o ona gülünəcək uşaq deyilsə.” İmamdan soruşdular: “O neçə yaşına çatmalıdır ki,ona gülməsinlər?” İmam dedi: “On yaş” (“Furu əl Kafi” c.5,səh 463;Tusi “Təhzib”)


Əbu Səid əl Kumat rəvayyət edir ki,kimsə ona nəql edib ki,İmam Cəfərdən soruşdular: “Əgər kişi ilə heç vaxt əlaqədə olmayan (bakirə) qız məni evə valideynlərindən gizli çağırırsa,onun yanına gedə bilərəm?(mutə nigahına görə)
İmam dedi: “Olar,amma onunla cinsi əlaqədən çəkin.
İmamdan soruşdular: “Əgər qız razıdırsa,onda necə?
İmam dedi: “Əgər o razıdırsa,onda bu onun üçün rüsvayçılıqdır.” (“Cəvahir əl-Kəlam” 30/186; Şeyx Muhəmməd ibn Həsən ət Tusi “ən Nihayə”səh 490; “Şərai əl İslam fi əl həlal vəl həram” c.2,səh 306)


Əl-Fudalın dediyinə görə kimsə (!) ona agah edib ki, imam Cəfər belə deyib: “Öz arvadını anasına oxşadan ondan boşanmış olur”. “Vəsail əş-Şiə” kitabının 16-cı fəslində deyilir: “Öz arvadlarını analarına bənzədənlər haqqında olan qərar müvəqqəti nigaha şamil edilmir” (“Vəsail əş-Şiə”, 19 və 20-ci fəsillər; “Cəvahir əl-Kəlam”, 30/189; Abdullah Niam, “Ruh ət-Təşəyyu”, səh 460).
Nigah olunan qızın müsəlman,müşrik,xristian,yəhudi,hətta məcusi olması belə fərq etməz.Əbu Abdullah (ə) dedi ki,”Kişinin Məcusi bir qadınla mutə bağlamasında bir qüsur yoxdur.“(əl-Vəsalil” cüz 21,səh 38; “Təhzib” cüz 7 səh 256)

Mutə nigahındakı ən az müddət:

“Əbu Həsən (ə)-dan soruşuldu.Mutə nigahındakı ən az müddət nə qədərdir və insanın nigah bağlayacağı qadınla bir dəfə cinsi əlaqədə olub,sonra onu tərk edəcəyini şərt qoşması caizdir?
Cavabında İmam (ə) dedi ki,bəli caizdir...!” (“əl Kafi” cüz:5,səh 460)

Şiələrin günümüzdə olan alimlərindən Hufeydə Ayətullah əl Hairi deyir:” Müxtəlif qadınların və kişilərin qrup halında bir neçə saatlığa eyni məkanda əlaqə qurmalarında heç bir problem yoxdur.” (Kitabul Mut’a” ,səh 147)


Siğənin fəziləti

“Mömin siğə edənə qədər (imanı) kamil olmaz” (Səduq “Mən Lə Yahdarah-ul-Fəqih”, cild 3, səh. 297; Hurr Amili “Vəsailuş şia” 21/№26392)

əl Qummi “əl Muqni” kitabında yazır: “....Kişi mutə etdiyi qadına bir söz deməmiş,onun bu sözünə Allah savab yazar.Onunla əlaqəyə girəndə isə Allah onun günahlarını bağışlayar.Əlaqədən sonra qüsl etdikdə isə başına tökdüyü su qədəri Allah onun günahlarını bağışlayar.” Əbu Abdullahdan rəvayyət olunur: “Elə bir kişi yoxdur ki,mutədən sonra qüsl etdikdə Allah hər damcı su üçün 70 mələk xəlq etməsin ki,bu mələklər Qiyamət gününə qədər ona istiğfar etməsinlər və mutəni ona yasaq edənlərə də lənət etməsinlər.” Hurr Amili “Vəsailuş şia” 21/№26402)

Rəsulullah (s.a.s) buyurdu ki: “Mən meracda ikən Cəbail ə.s yanıma gəldi və dedi ki: “Ey Muhəmməd! Allah Təala buyurdu ki,”Mən bu ümmətin siğə edən qadınlarını məğfirət etdim”. (Şeyx Səduq, “Mən Lə Yahdarah-ul-Fəqih”, cild 2, səh. 295)

 Yenə də bu kitabda Peyğəmbər (s.a.s)-dən: “Kim bir dəfə mutə edərsə zalimin zülmündən amanda olur,iki dəfə edərsə xeyrli kimsələr ilə bir yerdə həşr olunur,üç dəfə edərsə isə Cənnətdə bizim ilə olar”( İbn Babveyh-Səduq “Mən la Yəhduruhul fəqih”c. 3,səh 336)

 Peyğəmbər (s.a.s)-dən: “Kim bir dəfə muta edərsə Hüseyn (r.a)-ın dərəcəsində olar.Kim iki dəfə muta edərsə Həsən (r.a)-ın dərəcəsində olar.Kim üç dəfə muta edərsə Əli (r.a)-ın dərəcəsində olar.Kim də dörd dəfə mutə edərsə mənim dərəcəm kimi dərəcədə olmuş olar. (“Minhəcus-sadikin”Fəthullah Kaşani (2/492-493)

 İmam Əbu Abdullahdan nəql olunur: “Mən istərdim ki,hər bir kişi heç olmasa bir dəfə də olsun mutə nigahı etməmiş bu dünyadan köçməsin və yenə istərdim ki, cümə namazını camaatla qılmamış ölməsin.” (“Vəsail-əş Şiə” 21/№26394)


Saleh ibn Uqbə, Əbu Cə’fərdən (İmam Muhəmməd Baqir) belə rəvayyət etdi: “Mən (Saleh ibn Uqbə) soruşdum: “Siğədə səvab varmı?”, Əbu Cə’fər cavab verdi: “Əgər siğə etməklə Allahın rizasını və onu (siğəni) inkar edənlərə (əhli-sunnəyə) müxalifət etməyi arzulamısansa siğə edərkən danışdığın hər bir söz üçün Allah on səvab yazar. Əlini siğə etdiyin qadına uzadanda, Allah mütləq qadına bir savab yazar. Qadınla (cinsi) təmasa başladığın vaxt onun günahları təmizlənər.O, yuyunmağa başlayanada saçının hər telinə görə Allah ona məğfirət edər”. Mən soruşdum: “Saçının hər telinə görə?”. O, “Bəli, saçının hər telinə görə”. (Şeyx Saduq, “Mən Lə Yahdarah-ul-Fəqih”, cild 3, səh. 295)


Əbu Abdullahdan: ”Şübhəsiz muta mənim və babalarımın dinidir.Ona əməl edənlər dinimizə əməl etmiş olurlar.Onu inkar edənlər dinimizi inkar etmiş olur və bizdən başqasının dininə uymuş olurlar.Mutə uşağı daimi nigah uşağından fəzilətlidir.Mutayı inkar edən dindən çıxmış kafirdir. (İbn Babveyh-Səduq “Mən la Yəhduruhul fəqih 3/336; Fəthullah Kaşani “Minhəcus-sadikin” 2/495; “Şeyx Təbərsi “Mustədrək Vəsail”)


Feyz Kəşani yazır: “Peyğəmbər (s.a.s) buyurur: “Kim bir dəfə mutə nigahı etsə,özünü oddan 1/3 hissə azad etmiş,iki dəfə etsə 2/3,üç dəfə etsə isə bütünlüklə oddan xilas etmiş olar.”(“Minhəcus sadiqin”c.2,səh 492,493)

 Əmmar bin Mərvan rəvayyət edir ki, İmam Cəfərdən müvəqqəti nigah bağlayarkən qadının ona belə dediyi kişi haqqında soruşurlar: “Mən, yalnız o şərtlə sənə gedərəm ki, sən istədiyin yerə toxuna və baxa bilər, kişilərin öz arvadlarından aldıqları istənilən həzzi məndən ala bilərsən, yalnız bir şeydən başqa– Sən mənim uşaqlıq yoluma toxunmamalısan, mən biabırçılıqdan qorxuram». İmam deyir: “Sənə yalnız şərtləşdiyiniz şeylərə icazə verilir” (“Vəsail-əş Şiə”,15/45; Yusif əl-Bəhrani, “əl-Hədaiq ən-Nadıra fi Əhkam əl-İtra ət-Tahira”, 24/197).

 Şeyx Cəfər bin əl-Həsən əl-Huyli, “Şərai əl-İslam fi əl-Həlal və əl-Həram” kitabında yazır: “Müvəqqəti nigahın şərtlərindən biri də budur ki, gərək qadın müsəlman və ya Kitab əhlindən – yəni yəhudi, xaçpərəst və ya atəşpərəst olsun” (“Şərai əl-İslam fi əl-Həlal və əl-Həram”, 2/303)

 Əli əs-Sibai siğə etmişdi, fəqət bunu iyrənclik və həyasızlıq hesab edərək Allaha and içdi və dedi ki, bir də siğə etməyəcəm. Bunu Əbu Həsənə dedikdə o, belə dedi: “Sən and içmisən ki, Allaha itaət etməyəcəksən. Allaha and olsun ki, siğə edərək yenidən ona itaət etməsən Allaha üsyan etmiş olacaqsan”.( Əbu Cəfər Məhəmməd Tusi, “əl-İstibsar”, Tehran 1390, c.3, səh. 142)

 Muhəmməd Baqir Məclisi yazır: “İmam Baqir buyurdu: “Möminin əyləncəsi,sevinci üç şeydədir: “Mutə nigahı,qardaşlar ilə zarafatlar və gecə namazı.” (“Biharul Ənvar” 73/59;Amili ”Vəsailuş şia” 21/№26393; Şeyx Səduq “Xisal” №210)

 Peyğəmbər (s.a.s)-dən nəql olunur:“Hər kim bir mömin qadın ilə mutə edərsə o Kəbə evini yetmiş dəfə ziyarət etmiş kimidir.”
(Əllamə Musəvi “Kəşful Əsrar,35)

Eyni kitabda “Bir qadınla və onun anası və ya bacısı ilə mutə etməkdə heç bir müşkül yoxdur.”
( Əllamə Musəvi “Kəşful Əsrar,46)

 Əbu Abdullahdan: “Şübhəsiz Allah şiəmizə hər sərxoş edici içkiyi haram etdi.Onun yerinə isə mutəyi verdi.”(İbn Babveyh-Səduq “Mən la Yəhduruhul fəqih” səh.330)

    

Həqiqi nigah ilə müvəqqəti nigah arasındakı fərqlər:

1-Daimi nigahda vəlinin olması vacibdir.Mutə nigahında isə bu vacib deyil.Əbu Abdullah (ə)-dan:”Dörd qadına sahib olan kişi istədiyi qadınla şahidsiz və vəlisiz evlənə bilər.” (“Vəsail” c.21,səh 64)

2-Daimi nigahda şahidlər zəruridir.Mutə nigahında isə şahid istənilməz. (Vəsail” c.21,səh 64)

3-Həqiqi nigahda məqsəd daimilik və davamlılıqdır.Lakin,mutə nigahında məqsəd zövq almaq,müvəqqəti olaraq faydalanmaqdır.

4-Səhih olan nigah ancaq müsəlman və ya Əhli kitabdan olan bir qızla həyata keçirilir.Lakin,mutə nigahında isə yuxarıda bildirildiyi kimi məcusi bir qızla da caizdir. (“Vəsail” c.21,səh 38)

5-Səhih nigahda qadının iffətini qoruması vacib ikən,mutə nigahında qadının iffətini qoruması vacib deyildir.

6-Səhih olan nigahda insan zövcəsi ilə səfər edə bilərsə,mutə nigahında isə birlikdə səfər etmələri caiz deyildir. (Vəsail” c.21,səh 77)

7-Həqiqi nigahda talaq yəni,boşanma vardır.Mutə nigahında isə bu yoxdur. (əl Kafi” c.5,səh 451)

8-Səhih olan nigahda boşanma müddəti bilindiyi kimi üç ay və ya üç heyz zamanıdır.Amma,mutə nigahında hədislərdə keçdiyi kimi qırx beş gün,bir ay və ya iki heyz zamanıdır.

9-Bilindiyi kimi evlilikdə miras və vərəsəlik vardır.Amma,mutə nigahında bunların heç birisi yoxdur. (“Vəsail” c.21,səh 79)

10-Həqiqi nigahda dörd qadından artığı caiz deyildir.Lakin,mutə nigahında isə min qadınla da evlənmək caizdir. Zurara rəvayət edir ki, o İmam Sadiq (ə)-dən müvəqqəti nigah bağlanılan qadınların icazə verilmiş dörd qadına aid olub-olmamasını soruşduqda, o belə cavab verib: “İstəyirsən lap mini ilə evlən, axı bunlar icarəyə götürülən qadınlardır” (“Vəsail əş-Şiə”, c. 14,səh 446-447)
Həmçinin oxşar rəvayyət (“əl Kafi” c.5,səh 452)

11-Həqiqi nigahda evli bir qadınla evlənmək caiz deyildir.Lakin,mutə nigahında evli qadınla evlənmək caiz olub,araşdırmaya belə lüzum yoxdur.

12-Həqiqi nigahda zinakar ilə evlənmək caiz deyildir.Çünki,Allah buyurur:”Zian edən qadınla da ancaq zina edən kişi və ya müşrik evlənə bilər.Bu möminlərə haramdır.Lakin,mutə nigahında zinakar biri ilə nigah bağlamaqda heç bir problem yoxdur. (“Vəsail əş-Şiə”, c.14,səh 446-447)

13-Həqiqi nigahda insanları çağırmaq və bildirmək vardır.Amma,mutə nigahında belə şey tələb olunmaz. (“Vəsail əş-Şiə”, c.21,səh 65)

Hurr Amili yazır: “İmam mutədə olan qadın haqqında dedi: “O caiz olan 4 qadından sayılmır.O,talaq almır və maldan miras aparmaz.” (“Vəsailuş-Şia”, 21/№26409;Tusi “İstibsar” c.3,səh 147;”Təhzib” 7/259; Şeyx Mufid “Risalətul mutə” №24)

Ayətullah Məkarim Şirazi yazır: “Müvəqqəti ər və qadın bir-birindən miras aparmırlar.”(“Müvəqqəti nigahın hökmü”fəsli №2074)

Ayətullah Məkarim Şirazi yazır: “Kişi öz hamilə qadınına hətta,o qadın ondan hamilə olsa belə yemək vermə,geyim alma,evlə və digər əşyalarla təmin etmə məsuliyyətini daşımır.” (“Müvəqqəti nigahın hökmü”fəsli №2074)

Zurarə rəvayyət edir ki, o, imam Cəfər əs-Sadiqdən müvəqqəti nigah bağlanılan qadınların icazə verilmiş dörd qadına aid olub-olmamasını soruşduqda, o belə cavab verib: “İstəyirsən lap mini ilə evlən, axı bunlar icarəyə götürülən qadınlardır” (“Vəsailuş-Şia”, 14/446-447/      ;21/№26407; Kuleyni “Kafi” c.5,səh 452;Behbudi bunu səhih hesab edir.) 


İmamdan soruşdular: “Mutədə nə qədər sayda qadınla nigah etmək olar? İmam dedi: “İstədiyin qədər. “(“Vəsailuş-Şia” 21/№26408; Kuleyni “Kafi” c.5,səh 451; Məclisi bunu səhih hesab edib.)

Şeyx Mufid  Əbban ibn Təqlibdən rəvayyət edir ki,o Əbu Abdullahdan yolda dayanan gözəl qadın haqqında soruşdu ki,bilinmir onun əri var,yoxsa yoxdur və o fahişədirmi?
İmam dedi: “Bunun sənə dəxli yoxdur.Sənə düşən onun dediyinə inanmandır.”(Mufid “Risalətul mutə” №37)


Əbu Abdullah dedi: “Mutə edən qadının iddəsi onun heyz vaxtı olana qədər və ya 45 gündür.”
(Hurr Amili“Vəsailuş-Şia” 21/№26514)

Məkarim Şirazi “Şəriət məsələlərinin izahında yazır: “Məsələ: 2149
Mutə nigahı qurtardıqdan sonra qadını müəyyən zaman gözləmək lazımdır ki,sonra yenidən ərə gedə bilsin.Əgər onda heyz halı baş verirsə,onda o iki heyz müddəti gözləməlidir.Əgər onda heyz baş verməyibsə ona 45 gün gözləmək lazımdır.”
  
Halbuki,Allah Təala buyurub: “Sizlərdən ölənlərin qoyub getdiyi zövcələr dörd ay on gün gözləməlidirlər. Onların gözləmə müddəti bitərkən şəriətə müvafiq qayda üzrə özləri barədə etdikləri işə görə sizə günah sayılmaz. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.” (Bəqara 234)


Hurr Amili Zurarədən rəvayyət edir ki,Əmmar İmamdan fahişə ilə mutə nigahı bağlayan qadın haqqında soruşduqda,İmam dedi: “Bu problem deyil.Əgər bu kişinin başqa evliliyidirsə,qoy qapını möhkəm bağlasın.” (Hurr Amili“Vəsailuş-Şia” 21/№26437)

Halbuki Allah Təala buyurub: “Zinakar kişi ancaq zinakar və ya müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar və ya müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər. Möminlərə isə bu, haram edilmişdir.” (Nur 3)

Həmçinin yenə o Əli ibn Yəqtindən rəvayyət edir ki,o İmam Əbul Həsəndən soruşdu? “Mədinə qadınları ilə evlənmək?” İmam: “Onlar fasiqlərdir.” Mən soruşdum: “Bəs mənə onlar ilə evlənmək olarmı?” İmam dedi: “Olar.” (Hurr Amili“Vəsailuş-Şia” 21/№26438.)


İshaq rəvayət edir ki, o, imam Cəfərdən soruşub: “Bizim Kufədə bir əxlaqsız qadın yaşayır. Mən onunla evlənə bilərəmmi?”. O soruşur: “O, bayraq asıb (özünün zina ilə məşğul olduğunu bəyan etmək üçün)?”. Mən dedim: “Yox. Əgər o bayraq assaydı sultan onu həbs edərdi”. Bu zaman imam dedi: “Onda onunla müvəqqəti evlən”. Sonra o nökərinə tərəf əyilib ona nə isə dedi. Sonralar mən o nökəri görüb ondan soruşdum: “O sənə nə demişdi?”. Nökər dedi: “O, mənə dedi ki, əgər qadın bayraq assa da, onunla evlənməkdə günah yoxdur. Axı sən bununla onu haramdan qurtarıb halala təhrik edirsən” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/454-455, fəsil 9 və ya 21/№26439.)

Bu fətvanı təsdiq edən cəfəri alimlər çoxdur (“Hədaiq ən-Nadıra”, 24/133; “Cəvahir əl-Kəlam”, 30/159-160; əl-Məclisi, “Mulaz əl-Əhyar”, 20/35; əl-Xomeyni, “Təhrir əl-Vəsilə”, 2/261; İbn İdris əl-Hulyi, “əs-Sərir əl-Hava li təhrir əl-Fətava”, 2/621).

Hurr Amili yazır: “İmam mutə nigahı edən qadınlar haqqında dedi: “Fahişələrdən başqa heç kəs buna getməz.” .” (Hurr Amili“Vəsailuş-Şia”21/№26441)

Bu hədis baradə Şeyx Məclisi yazır: “Bu rəvayyətin “Nəvadir” kitabındakı ravilər silsiləsi mötəbərdir.Bu rəvayyət “Vəsail” kitabında da keçməkdədir və sənədi səhihdir.” لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ،
“9 yaşına çatmamış qızla istər siğə,istərsə də daimi nigahda cinsi əlaqədə olmaq olmaz.Amma,nigah xaricində ki,faydalanmalar: Şəhvətlə toxunmaq,sürtüşmə və zəkərləri birləşdirməkdə bir zərər yoxdur.Bu faydalanma qız uşağı ilə hətta,südəmər qızla da olsa belə caizdir.
Əgər kişi 9 yaşına çatmamış qızla cinsi əlaqədə olarsa günahdan başqa üzərində bir vəbal yoxdur.” (Təhrirul vasilə c.2,səh 216,məsələ 12)Ayətullah Muhəmməd Sadiq Ruhaninin saytı:
Sual:  “Bir dəfə mən gecə klubuna girdim.Orada bir fahişə 100 dollar müqabilində özünü mənə təklif etdi.Mən ona bu pulu ödədim və o dedi: “Mən öz bədənimi bu pul müqabilində sənə mutə olaraq verirəm.” Bunu İslami mutə nigahı hesab etmək olarmı?”
Cavab: “Əgər bu sözləri ilə o nigahın qılınmasını nəzərdə tuturdusa və sən onun sözlərindən sonra desən ki: “mən bunu səndən qəbul edirəm.” onda bu caiz mutə nigahı hesab olunur.”


سوال:تعرفت على فتاة سنية و هي باكرة رشيدة هل يجوز لي زواج
المتعة من دون اذن وليها فقط لاكلمها مع عدم الدخول

جواب:بسمه تعالي
يجوز من دون اذن وليها ـ مع الدخول و بدون الدخول
_________________
هذه الأجوبة موقعة شخصياً من قبل سماحة السيد حفظه الله

Sual: “Mən bir Sünni qız tanıyıram ki,o yetkinlik yaşına çatıb və bakirədir.Onun valideynlərinin xəbəri olmadan onunla mutə nigahı bağlaya bilərəm? İstəyirəm ki,onunla cinsi əlaqədə olmamaq şərti ilə  söhbət edim.”

Cavab: “Allahın adı ilə.Onun valideynlərinin razılığı olmadan mutə nigahı bağlaya bilərsən.

Bu fətva əslində onlarda olan bu rəvayyətə əsaslanır:

Əbu Səid əl Kumat rəvayyət edir ki,kimsə ona nəql edib ki,İmam Cəfərdən soruşdular: “Əgər kişi ilə heç vaxt əlaqədə olmayan (bakirə) qız məni evə valideynlərindən gizli çağırırsa,onun yanına gedə bilərəm?(mutə nigahına görə)
İmam dedi: “Olar,amma onunla cinsi əlaqədən çəkin.
İmamdan soruşdular: “Əgər qız razıdırsa,onda necə?
İmam dedi: “Əgər o razıdırsa,onda bu onun üçün rüsvayçılıqdır.” (“Cəvahir əl-Kəlam” 30/186; Şeyx Muhəmməd ibn Həsən ət Tusi “ən Nihayə”səh 490; “Şərai əl İslam fi əl həlal vəl həram” c.2,səh 306)


سوال:تعرفت على فتاة مسيحية و انا متزوج من
مسلمة و الفتاة المسيحية بعيدة عن ابيها و هي مستقلة في شؤونها يعني ابيها في
دولة و هي في دولة اخرى وهي قبل ان اتزوجها زواج المتعة كانت قد افتضت بكارتها
من زنا سابقا فهل يجوز لي زواج المتعة منها

جواب:بسمه تعالي
نعم يجوز زواجها دوا ما و متعة مستقلة بلا اذن ابيها اذ لاولاية للاب علي الباكرة الرشيدة
_________________
هذه الأجوبة موقعة شخصياً من قبل سماحة السيد حفظه الله

Sual: “Mənim bir xristian tanış qız dostum var.Mən müsəlman olan qadınla evliyəm.Bu xristian qız atasından uzaqdır.Yəni,atası bir ölkədə,o isə digər ölkədə qalır.Mən onunla mutə nigahı bağlayanda o bakirə deyildi.Onunla indidən sonra mutə nigahı etmək olarmı?

Cavab: “Allahın adı ilə. Bəli,atasının izni olmadan bu caizdir.Çünki,ata yetkinlik yaşına çatmış qız üzərində hami deyildir.


 Ayətullah əl Hakimin rəsmi saytından:
“Fahişə olan qadınla mutə nigahı bağlamaq olar amma,o bir qayda olaraq bunu dini bir vacibat olaraq görmür.Ona görə də sən əmin olmalısan ki,o bunu əri qarşısında olan bütün öhdəlikləri ilə bərabər qəbul edir.O qadın da başa düşməlidir ki,ona verilən məbləğ zina haqqı deyildir.” 


Sistaninin fətvası:
Sual: 164
Elə yerlər var ki,orada camaatın maddi vəziyyəti ağırdır.Burada olan qadınlar mutəni yalnız keyfə görə yox,pula görə bağlayırlar.Onlar ilə mutə etmək olarmı?
Cavab: Bu caizdir. (Mənbə aşağıdakı link)Sual №201
“Qadın və ya qız şəriət çərçivəsi daxilində mutədən istifadə edərək ondan bir peşə olaraq faydalana bilərmi ki,onunla yaşasın və pul qazansın?
Cavab: Bu caizdir. (Mənbə aşağıdakı link)Sistaniyə verilən bir sual.

 Sual verənin adı: A.Hüseyn.
Cinsiyyət: kişi
Ölkə: Küveytdə yaşayan İraqlı.
Sual: Mutə nigahı.....öldürmək olarmı?


Sual: “Allah sizin ömrünüzü artırsın Ağa Sistani.Məndə bir neçə məni narahat edən sual vardır.Mən istərdim ki,siz imkan daxilində mənə tez cavab verəsiz və mən çox pis əhval ruhiyyədəyəm.
Bir həftə öncə mən bacımla birgə yaşadığım evə qayıdırdım.Evə daxil olanda otaqların birində,hansı ki,orda yaşayan yoxdur səs-küy gəldiyini eşitdim.Qapını açanda orada mən bacımı Seyyidə oxşayan əcnəbi biri ilə gördüm.Mən ona qışqırdım və yaxalayaraq vurdum.O,mənə dedi: “Mən sənin bacınla mutə nigahı bağlamışam,məndən nə istəyirsən?”
Daha sonra bacımı da döydüm və onu evdə həbs etdim.Bu seyyidi otaqda bağlayıb,onu öldürmək qəsdi ilə bıçaq dalınca getdim.Geri qayıtdıqda onun pəncərədən atlanıb,qaçdığını gördüm. Məndə onun ünvanı var.Onu öldürə bilərəm?”Cavab: “Allahın adı ilə. Sənin bacın üzərində əgər o haram iş görsə belə himayə haqqın yoxdur.Mərci təqlidinin razılığı  olmadan onu vurmaq,otaqda həbs etmək sənə caiz deyildir.O seyyidə gəlincə isə,onun sözlərinə görə o haram iş görməyib.Əgər o haram iş görsə belə onu cəzalandırmaq haqqın yoxdur.”

Ayətullah Əli Sistaninin rəsmi saytından fətva:


Sual: “Bütpərəst qadınla mutə nigahı bağlamığın şəri hökmü nədir? Beləki,o bu nigah üçün
 şəhadət kəlməsi gətirir,sonra nigah bitdikdən sonra öz dinini qayıdır.”
Cavab: “Nigah onun şəhadət kəlməsinə zidd olan hərəkət etmədiyi müddətdə səhihdir.”


Qrup sexs

سوال:انامتزوج من امرأتين, وهما على درجة كبيرة من المحبة والطاعة لي, وقد عمدت مؤخرا لمضاجعتهما معا, بناء على رغبتنا جميعا, وكان الأمرمدهشا, اذشعرنا جميعا بمتعة وسعادة كبيرة,ومن وقتها تحسنت علاقتهما ببعضهما,وزالت الغيرة,وانا اصارحكم انني اتمتع كثيرا بهذا, ولكن اخشى ان يكون هذا محرم

جواب:بسمه تعالي
لايكون محرما و لااشكال فيما تفعلة ولكن يحرم نظر كل من الزوجتين النظر الي عورة الاخري ـ و مع التحفظ علي ذلك لااشكال
_________________
هذه الأجوبة موقعة شخصياً من قبل سماحة السيد حفظه الله

Sual: “Mən iki qadın ilə evliyəm və onların hər ikisi məni çox istəyir.Bu yaxınlarda mən onların hər ikisi ilə eyni vaxtda ümumi razılığa görə cinsi əlaqədə oldum.Bu çox gözəl idi və biz çox əla vaxt keçirdik........Bu mənim çox xoşuma gəldi.Amma,mən qorxuram ki,bu birdən haram olsun.”

Cavab: “Allahın adı ilə. Belə bir əlaqə haram ola bilməz və sizin hərəkətdə heç bir qüsur yoxdur.Amma,qadınların bir-birilərin övrətlərinə baxması qadağandır.Əgər bu gözlənilsə heç bir bəis yoxdur.Şiələrin günümüzdə olan alimlərindən Hufeydə Ayətullah əl Hairi deyir:” Müxtəlif qadınların və kişilərin qrup halında bir neçə saatlığa eyni məkanda əlaqə qurmalarında heç bir problem yoxdur.” (Kitabul Mut’a” ,səh 147)


İslam - Allahın kamil dinidir. Başqa dinlərdən o, bununla fərqlənir. Qur'an və Sünnənin ehkamları məntiqə və sağlam təfəkkürə uyğun gəlir. Buna görə də müvəqqəti nigah məsələsini bu nöqtəyi-nəzərdən araşdırmaq məqsədə uyğun olardı.
Uca Allah nigahı insanlara öz heyvani ehtiraslarını ödəmək üçün deyil, mə'nəvi, sosial və iqtisadi ne'mətlər naminə vacib bilmişdir. Buna görə də İslam sağlam müsəlman ailəsinə sağlam müsəlman cəmiyyətinin özəyi (rəhni) kimi baxır.

Əgər kişi yalnız öz cinsi istəyini ödəmək naminə qadınla əlaqə yaradırsa, o öz mə'nəvi simasını itirir. Qadın isə bu zaman onun üzərinə qoyulmuş ən böyük vəzifəni yerinə yetirə bilməyib, öz ailəsinin qayğısına qala bilmir. O, yalnız əldən-ələ ötürülərək, pulla alınıb-satılan bir alətə çevrilir. Belə əlaqələr nəticəsində doğulan uşaqlar normal ailədən, valideyn məhəbbətindən və düzgün tərbiyədən məhrum olurlar.
Tanrı istəyir ki, ailə ər-arvad üçün sülh və əmin-amanlıq məkanı olmaqla, uşaqların ruhunu özünə cəlb edən bir yer olsun. Hörümçəyin yuvası kimi müvəqqəti olan nigahda birləşən insanlar isə bundan məhrumdurlar. Axı yalnız bir cinsi akt na'minə «öz bədənlərini birləşdirib», sonra ola bilər ki, pulu çatmadığına görə üzünü qadından çevirməli olan kişidən və qadından nə gözləmək olar?

Əgər belə bir «nigah» zinakarlıq deyilsə bəs nədir? Məgər kişi qadına onunla cinsi əlaqəyə girməyi təklif edərkən ona pul təklif etmir? Məgər bu cür nikah zinakarlıq qədər ziyan gətirmir? İnsanlar öz atalarını və uşaqlarını görəsən necə tanımalıdırlar?

İranın “əş-Şira” jurnalında (N 684, səh. 4) deyilirdi: «Rəfsancani qeyd etmişdir ki, müvəqqəti nigahlar ucbatından bu gün İranda 1/4 milyon atılmış uşaq var».
Görəsən uşaq, özünün belə biabırçı şəkildə doğulmasına icazə verən dinə qarşı hansı hisslər keçirə bilər? Hər hansı müvəqqəti nigah həvəskarı özünün həyata bu cür gəlməsi ilə razılaşa bilərmi? Bəs kim razı olar ki, öz anası və ya bacısı kiməsə müvəqqəti arvadlıq etsin? Kim əmin ola bilər ki, anası ilə bir çox illər qabaq müvəqqəti nigahından doğulan və anasının yolunu tumuş öz doğma qızıyla «nigah» bağlamayacaq? Nə vaxtsa öz atasıyla ola bilən qadını bəs kim almaq istər?


Şiə şeyx Muhsin əl-Əmin “Əayan əş-Şiə” kitabında (səh.159) nə yazır: “Bütün şiə aləmi, xüsusilə Nəcəf əhli hesab edir ki, müvəqqəti nigah icazə verilmiş, amma eyni zamanda da biabırçı bir şeydir”. 
“Vəsail əş-Şiə” kitabında (14/437) deyilir ki, Adbullah bin Umeyr, Məhəmməd əl-Baqirin yanına gəlib deyir: “Mən səni sevindirəcəyəm: sənin arvadların, qızların, bacıların və qohumların bunu edirlər (yə'ni özlərini müəyyən müddətə pula satırlar)”. Bunu eşidən İmam üzünü çevirir.


Görəsən belə hərəkət nə deməkdir? Məgər o sevinirdi? Məgər mö'min İmam, Allahdan qorxan bir müsəlman istəyirdi ki, onun qadın qohumları kiminsə ehtirasını ödəmək üçün özlərini pula satsınlar? Məgər mö'min, özünə qıymadığını qardaşına arzu edə bilərmi? Rasulullah (s.a.s) deyib: “Özünə istədiyini qardaşına arzu etməyincə heç kəsin imanı kamil olmayacaq” (Əhməd, ən-Nəsai, İbn Macə, ət-Tirmizi, əl-Albani, “Muxtasar Muslim”, 24; “Silsilə əl-əhadis əs-Səhihə”, 73).

Həqiqətən, bu və digər suallara cavab yoxdur və ola da bilməz. Bu şər yol  müsəlmanın mənəvi simasını dağıdır. Müvəqqəti nigahla əxlaqsızlıq arasında heç olmasa bircə fərqli cəhət göstərə bilərsinizmi?

Muhəmməd bin Əli Əli bin Əbu Talibdən (r.a) bunu eşidib: “Allahın Rəsulu (s.a.s) Xeybər günü müvəqqəti nigahı və eşşək ətini yeməyi qadağan etdi” (əl-Buxari 5/172; Müslim 4/134-135 və 6/63; Malik, səh 335; ət-Tirmizi 1121 və 1794; ən-Nəsai 6/125; Əhməd 1/79; əd-Darimi 1996).

Ər-Rabi bin Subra əl-Cuhani atasının belə dediyini rəvayyət edib: “Rasulullah (s.a.s) Məkkə fəth olunan il müvəqqəti nigahı qadağan etdi” (Müslim 4/133; Əbu Davud 2072-2073; ən-Nəsai “əl-Kubra”da 3809; Əhməd 3/404; əd-Darimi 2202).

Ər-Rabi bin Subra əl-Cuhani rəvayyət edir ki, onun atası Peyğəmbər (s.a.s)-in belə dediyini eşidib: “Camaat, mən sizə qadınlarla müvəqqəti nigah bağlamağa icazə vermişdim. Həqiqətən, indi Allah Qiyamət gününə qədər bunu qadağan etdi. Əgər sizlərdən kimsə bu cür nigahdadırsa, o qadını buraxsın və ona verdiyini geri almasın” (Müslim və İbn Macə rəvayyət ediblər. Bax, “Müxtəsər Müslim”, 813 və şeyx əl-Albani “Səhih əl-Cami əs-Saqir”, 7887).

İyas bin Sələmə atasının belə dediyini rəvayyət edib: “Rasulullah (s.a.s) döyüş illərində üç dəfə müvəqqəti nigaha icazə verdi, sonra isə bunu qadağan etdi” (Müslim, 4/131 və Əhməd, 4/55).

Bir dəfə Ömər bin əl-Xəttab (r.a) xəlifə olarkən xütbə zamanı deyib: “Həqiqətən, Rasulullah (s.a.s) - bizə üç dəfə müvəqqəti nigaha icazə vermişdi, amma sonra o, bunu qadağan etdi. Allaha and olsun ki, kim evli olaraq müvəqqəti nigah bağlayıb Rasulullah (s.a.s) bunu qadağan etdikdən sonra yenidən icazə verdiyini təsdiq edən dörd şahid gətirməsə, mən onu daşqalaq (zinaya görə cəza) edəcəm” (İbn Macə, 1963).

Səlim bin Abdullahın rəvayyətinə görə Abdullah bin Ömərə (r.a) deyiblər ki, İbn Abbas (r.a) müvəqqəti nigaha icazə verir. İbn Ömər (r.a) deyir: “Subhənallah! Güman etmirəm ki, İbn Abbas belə edə”. Adamlar bunu təsdiq edirlər. Onda İbn Ömər (r.a)- deyir: “Rasulullahın (s.a.s) sağlığında İbn Abbas hələ uşaq idi. Allahın Rəsulu (s.a.s) bunu qadağan etdi və biz zinakar olmadıq” (Abdur-Rəzzaq, “əl-Müsənnəf”, 7/502).

Cüveyra Malikin ona Əli bin Əbu Talibin (r.a) İbn Abbasa (r.a) belə dediyini rəvayyət edib: “…Allahın Rəsulu Xeybər günü bizə müvəqqəti nigahı və eşşək ətini haram buyurdu” (Müslim, “əl-Cami əs-Səhih”,1407). 

Sünni təfsirçilərin çoxu bu ayənin müvəqqəti nigaha deyil, daimi nigaha aid olmasında yekdildirlər. İbn əl Cauzi yazır: “İki fikir mövcuddur. Birincisi odur ki, söhbət daimi nigah zamanı verilən mehrdən gedir. İbn Abbas, əl-Həsən əl-Basri, Mücahid -radıyallahu anhum- və bir çox başqa təfsirçilərin fikri belədir. İkincisi odur ki, burada söhbət müvəqqəti nigahdan gedir. Mə'lumdur ki, İbn Abbas -radıyallahu anhu- bir vaxt buna icazə vermişdi, amma sonra o öz baxışlarından imtina etdi” (İbn əl Cauzi, “Zad əl-Masir”, 2/52).

Eyni fikri əl-Məvaridi Qurana verdiyi təfsirində (2/471) söyləyir.

Nizam əd-Din ən-Nisaburi bu ayə haqqında yazır: “Söhbət daimi kəbindən gedir. Amma bəziləri hesab edir ki, bu müvəqqəti nigahdır. İslamın erkən çağlarında ona icazə verilməsi haqqında alimlər həmfikirdirlər. Müsəlmanların əksər çoxluğu müvəqqəti nigahın sonradan qadağan olduğuna inanırlar” (Nizam əd-Din ən- Naysaburi, “Qaraib əl-Quran və Raqaib əl-Furqan”, 4/15).

Əş-Şinqiti yazır: “Bu ayə daimi nigaha aiddir, müvəqqəti nigaha yox. Onun mənasını başa düşməyənlər o cür bilirlər” (əş-Şinqiti, “Ədva əl-Bəyan”, 1/134).

Məhəmməd əs-Seyid ət-Tantavi yazır: “Onun təfsiri belədir: “Qadınlarınızı onlarla daimi nigahdan aldığınız məmnunluğa görə mehrlə mükafatlandırın” (Məhəmməd əs-Seyid ət-Tantavi “əl-Vasit”, 3/144).

Ən-Nuhus yazır: “Alimlər hesab edirlər ki, söhbət daimi nigahdan gedir. Beləki, Allah ümumiyətlə Quranda müvəqqəti nigaha icazə verməyib” (ən-Nuhus, “ən-Nəsxh və əl-Mənsux”, səh. 102).

Bu fikri ət-Təbəri, əl-Bəydəvi, İbn Kəsir və s. sünni təfsirçiləri təsdiqləyirlər.

İmam əl-Beyhəqi “əs-Sünən əl-Kubra” kitabında Busama əs-Sırfidən onun imam Cəfərdən müvəqqqəti nigah haqqında soruşub, onu ona təsvir edib. O isə deyib: “Bu zinakarlıqdır” (əl-Beyhəqi, “əs-Sünən əl-Kubra”, 7/207)

Əs-Siyaqi (Zeydi-şiə), “Raud ən-Nadir” kitabında yazırdı: “İraq ilahiyyatçısı əl-Həsən bin Yəhya bin Zeyd, rəvayət edir ki, Rəsulullahın -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- ailə üzvləri (əhli-Beyti) müvəqqəti nigahın qadağan edilməsində həmrəy idilər” (Əs-Siyaqi, “Raud ən-Nadir”, 4/26)
Əl-Xəttabi “Məalim əs-Sünən” kitabında yazır: “Müvəqqəti nigahın qadağan olunmasıyla bə'zi şiələrdən başqa bütün müsəlman alimlər razılaşır. Buna hətta mübahisəli suallarda onların imam Əliyə (r.a) və Peyğəmbərin (s.a.s) ailə üzvlərinə istinad etmələri ilə də bəraət qazandırmaq olmaz. Belə ki, imam Əli bin Əbu Talibin (r.a) - müvəqqəti nigahın sonradan qadağan edildiyini xəbər verdiyi dəqiq mə'lumdur. Bundan əlavə, əl-Beyhəqi İmam Cəfərin müvəqqəti nigahı əsil zinakarlıq adlandırdığı sözləri rəvaytət edib”.
Qazi İbn İyad deyib: “Rafizilərdən (yə'ni cəfəri-şiələrdən) başqa bütün müsəlman alimlər müvəqqəti nigahın qadağan olunmasında yekdildirlər” ( İmam ən-Nəvəvi, “Şərh əs-Səhih Müslim”, 9/181 və s.)Şiə kitablarında siğənin qadağan olması.

 Şiə alimlərindən sayılan şeyx ət-Tusi özünün əsərlərində belə deyir: “Əli (ə) rəvayyət edir ki, Allah rəsulu (s) belə buyurduğunu eşitdim: “Xeybər günü ev eşşəyinin ətini və müvəqqəti nigahı (siğəni) qadağan etdi” (Məhəmməd ət-Tusi, “əl-İstibsar”, 3/142 və “Təhzib əl-Əhkam”, 2/18. “Vəsail əş-Şiə”, 14/441).

Bu məsələ ilə bağlı İraq da şiə mərcəyi müctəhidlərdən sayılan Xoi-yə belə bir sual verirlər: “Ağa Əli əleyhissalamdan xəbər var ki, siğə qadağan olub.” Xoi isə cavabında belə deyir: “Əli əleyhissalam bu məsələ ilə bağlı Təqiyyə edib.” Lakin bu məsələ ilə bağlı mən deyirəm: Çox maraqlıdır ki, şiə məzhəbinin fəqirləri (alimləri) indiyə qədər eşşəyinin ətini yemək məkruh görüblər. Amma siğəni isə halal bilirlər.


Əbu Abdullahdan soruşdular: “Peyğəmbər (s.a.s)-in zamanında müsəlmanlar şahidsiz evlənirdilər?” İmam dedi: “Xeyr” (Tusi “Təhzib” c.2,səh 189)
Tusi bu rəvayyəti şərh edərkən yazır: “İmam daimi deyil,müvəqqəti nigahı qəsd edirdi.”

 Abdullah ibn Sinan Abu Abdullahdan rəvayyət edir: “Mən İmamdan müvəqqəti nigah baradə soruşdum və O dedi: “Bununla öz qəlbini çirkləndirmə.” (“Biharul Ənvar” c.110,səh 318)

 Əmmar Əbu Abdullahdan rəvayyət edir ki,İmam ona və Süleyman ibn Xalidə dedi: “Mutə nigahı  qadağandır.” (“Furu əl Kəfi”c.2,səh 48; “Vəsailuş şia” c.14,səh 450)

 Əbu Abdullah dedi: “Sizlərdən biriniz belə vəziyyətdə yaxalanmaqdan utanmırmı?Hansı ki,bu ona və onun saleh yoldaşlarına kölgə salır.” (“Furu əl Kəfi”c.2,səh 44; “Vəsailuş şia” c.14,səh 450)

Əli ibn Yəktin İmam Əbul Həsəndən mutə nigahı baradə soruşanda o dedi: “Ondan sənə nə? Allah səni bundan uzaq etmişdir.” (“Furu əl Kəfi”c.2,səh 43;“Vəsailuş şia” c.14,səh 449)

Abdullah ibn Umeyr İmam Əbu Cəfərə dedi: “Sənin xoşuna gələrmi əgər sənin zövcələrin,qızların,bacıların və əmin qızların mutə nigahına girsinlər? İmam Əbu Cəfər ondan bu sözləri eşidəndə üz döndərdi.” (“Furu əl Kəfi”c.2,səh 42;“Təhzib” c.2,səh 186)

Əlhəmdulilləhi Rəbbil aləmin
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir