Rafizilərin İslam və müsəlmanlar haqqındakı inanc əsasları


 On iki imamın vilayətinə etiqad və ona inanmayanların təkfir edilməsi.

Həqiqətən, şiəlik yəhudilikdən çoxlu miraslar almışdır və bu adi sözlər deyil.Axı, yəhudilərdən başqa kim digər millətlərə,dinlərə və irqlərə belə kinlə yanaşır?
Şiələr imamətin dinin əsasından olduğuna və Peyğəmbər (s.a.s)-in 12 imamı nassla təyin etdiyinə etiqad edirlər.İlk öncə vilayətin dəyəri haqqında onların rəvayyətlərinə nəzər salaq.Mühəddis və alimləri bu məşhur rəvayyəti nəql edirlər:

 “İslam Allahdan başqa ilah yoxdur,Muhəmməd onun elçisidir şəhadət kəlməsi,namaz qılmaq,zəkat vermək,Ramazanda oruc tutmaq,həcc etmək və Əli ibn Əbu Talibin vilayətinə iman etməkdən ibarətdir.”  (“Kafi” 2/18,21,22,32; Şeyx Səduq səh 221,279,510; “Rical Kəşşi” səh 356; “Təfsir Əyyaşi” 2/117; Tusi 4/151; “Biharul ənvar” 10/393, 23/69, 27/103; Mufid səh 209; “Vəsailuş şia” 1/13; Təbərsi 1/71 və s.)
Göründüyü kimi bu rəvayyət şiə kitablarında mütəvatirdir.Heç bir Əhli Sünnə mənsubu Əli (r.a)-nin vilayətini dinin əsası kimi qəbul etmir.Yəni,Əhli Sünnə şiələrə görə İslamın əsaslarından birini inkar edir.

Kuleyni Zürarədən rəvayyət edir ki,imam Əbu Cəfər demişdir: "Islam beş şey üzərində bina olmuşdur: Namaz, zəkat, həcc, oruc və vilayət".Zurarə soruşmuşdur: "Bunlardan hansı daha üstündür?" O demişdir: "Vilayət" (“Kafi" 2/18;Tehran;“Biharul ənvar” 68/332; “Vəsailuş şia”1/13 və s)

İmam Rzadan nəql edirlər ki,o demişdir: “Vilayət bütün peyğəmbərlərin kitablarında           yazılmışdır.”  (“Kafi” 1/437; ”Biharul ənvar” 11/60; Şeyx Tusi “Əməli” səh 681)

İndi isə şiələrin inanclarını paylaşmayanlar haqqında nə düşündüyünə nəzər yetirək:
İlk öncə onların imamlarının sözlərini qeyd edək.
Muhəmməd ibn İbrahim ən Numani “Qeybə ən Numani” kitabında imam Cəfərdən rəvayyət edir: “Hər kim Allah tərəfindən təyin olunmamış imamı Allah tərəfindən təyin olunmuş imama tay görərsə,o müşrikdir.” (“Qeybə ən Numani” fəsil 7; hədis 8)
İbn Babaveyh əl Qummi (Şeyx Səduq) “Əməli” kitabında Peyğəmbər (s.a.s)-dən belə bir hədis rəvayyət edir: “Məndən sonra kim Əliyə qarşı olarsa o kafirdir və kim ona şərik qoşarsa o müşrikdir.” (fəsil 3,səh 19,hədis 6)
Yəni,şiələrə görə kim idarə etmədə,xilafətdə Əli (r.a) ilə yanaşı başqasını hakim görərsə,o müşrikdir.

İbn Babaveyh həmçinin, Peyğəmbər (s.a.s)-dən rəvayyət edir: “Məndən sonra hər kim Əlinin imamətini inkar edərsə,sanki mənim sağlığımda peyğəmbərliyimi inkar etmiş kimidir və hər kim ki,mənim peyğəmbərliyimi inkar edərsə,o Allahı inkar etmiş kimidir.” (“Əməli” səh 656,hədis 5)

Kuleyni “Kafi” kitabında imamdan hədis rəvayyət edərək yazır: “İmam dedi: “Məhşər günü Allah onlarla danışmayacaq,onları təmizləməyəcək və onlara şiddətli əzab vardır.”Bunu üç dəfə söylədi.Daha sonra buyurdu: “Bu o kimsələrdir ki,imam olmadığı halda Allahın iradəsi ilə imam olduqlarını söyləyir və ilahi əmrlə təyin olunmuş imamı inkar edirlər.Onlar o kimsələrdir ki,bu iki nəfərin İslamda nəsibi olduqlarını düşünürlər.” (“Kafi” 1/373)

Bu hədisi Behbudi səhih hesab etmişdir. Şiələrin “Əbu Bəkr və Ömərə olan məhəbbətlərini” nəzərə alaraq,bu iki nəfərin kim olduğunu təxmin etmək çətin deyil.
Kuleyni Əbu Cəfərdən rəvayyət edir: “İmama iman etməyənin ölümü küfr və münafiq ölümüdür.” (“Kafi” 1/375)
Məclisi və Behbudiyə görə hədis səhihdir.

Zarihin nəql etdiyinə görə o Əbu Abdullahdan Peyğəmbər (s.a.s)-dən sonra olan imamlar baradə soruşur.İmam cavabında deyir: “İlk öncə imam möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talib idi.Sonra Həsən,Hüseyn,sonra Muhəmməd ibn Əli oldu və kim bunu inkar etsə Allahı və onu peyğəmbərini inkar etmiş olar.(“Kafi” səh 295,hədis 465)

Kuleyni Əbu Cəfərdən rəvayyət edir: “İmama iman etməyənin ölümü küfr və münafiq ölümüdür.” (“Kafi” 1/375)
Məclisi və Behbudiyə görə hədis səhihdir.

Biz “zavallı” müsəlmanlar isə hesab edirik ki,bu ümmətin ilk xəlifəsi Əbu Bəkr (r.a),sonra Ömər (r.a),sonra Osman (r.a),sonra isə Əli ibn Əbu Talib (r.a) olmuşdur.Bu rəvayyətlərə görə biz onsuzda Allah və onun elçisini inkar etmiş kimiyik!

Kuleyni rəvayyət edir: “Abdullah ibn Yəfur nəql edir ki, bir dəfə mən Əbu Abdullaha dedim: “Mən adamlarla ünsiyyətdə olanda sizinlə deyil,filan-filan adamlarla yaxınlıq edən bəzi adamlarda etibar,doğruculluq,vəfa olduğuna,sizinlə yaxınlıq edən bəzi adamlarda isə bunların olmadığına çox təəccüblənirəm.” Bunu eşidən Əbu Abdullah qəzəblə mənim üzümə baxıb dedi: “Allahdan gəlməyən imama yaxınlıq etməklə Allaha inanan adamın dini yoxdur.” (“Kafi” c.1, səh 237, Hindistan çapı)

Numani imam Cəfərdən imamın birini qəbul edib,digərini inkar edən bir adam haqqında demişdir: “Onun misli İsa (ə)-nı qəbul edib,Muhəmməd (s.a.s)-i inkar edən vəya Muhəmməd (s.a.s)-i qəbul edib,İsa (ə)-nı inkar etmiş kimidir.” (“Qeybə ən Numani” fəsil 5; hədis 4)

Bu rəvayyət guya bizləri küfrdə ittiham etmədikləri bəhanələrini heçə endirir.Biz axı Əli (r.a)-ni yalnız dördüncü xəlifə olaraq,qəbul edirik.Əhli Sünnədən heç kəs Əlidən sonra yalnız onun nəslinin hakim olmalı olduğunu iddia etmir.Bundan əlavə biz nəinki,12-ci imamı qəbul etmir,ümumiyyətlə onun mövcud olmadığını bilirik.
Onlar Əbu Cəfərdən nəql edirlər: “Kim Allahı və biz Əhli beyti tanımazsa,o Allahdan qeyrisinə ibadət etmiş sayılır.” (“Kafi” c.1,səh 294,hədis 464)

Həmçinin, Əbu Abdullahdan: “Kim bizi təsdiq etsə mömin,kim bizi inkar etsə kafirdir.” (“Kafi” c.1,səh 305,hədis 485)

Seyyid Şübbar İmam Rzadan rəvayyət edir: “İslamda bizdən və bizim şiələrdən başqası yoxdur.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 26)

Kuleyni bu sözləri imama isnad edir: İnsanlar üç qismə bölünür: Alimlər,öyrənən tələbələr və artıqlar.Biz Əhli beyt imamları alimlərik,bizim şiələr tələbələr,digər artıq insanlar isə zibildirlər.” (“Kafi” c.1,səh 51-52,hədis 4 (56)

İmam bu sözlərdən uzaqdır! Yəhudilər kimi dünyanı özünkülərə və əcnəbilərə ayırmaq yalnız etiqadlarını yalandan imamlara isnad edən rafizilərə xasdır.
Baxaq görək onların alimləri nə deyir: “Şiəlik baxımından əqidəvi məsələlər” kitabında Rza Müzəffər yazır:
“Hər kim ki,müctəhidi qəbul etmir və ya inkar edir,dolayısı ilə imamı və Allahı da qəbul etməyib inkar etmiş olur.Bu imam Sadiqin sözlərinə görə şirkə bərabər vəya Allahın təkliyini inkar etmək kimidir.”(“Müctəhidlər” fəsili)

Seyyid Şübbar yazır: “Sizi və sizin imaməti inkar edənlər kafirdirlər.İmamlara  müxalif olanların (yəni, Əhli Sünnənin) küfrünə dəlalət edən rəvayyətlər və xəbərlər mövcüddur.Onları cəm etmək üçün müstəqil bir kitaba ehtiyyac vardır. Müxaliflərin küfrünə hökm verən xəbərləri və imamların onlarla rəftarını vəsf edən rəvayyətləri cəm etsək, zəruri olaraq deməliyik ki, imaların müxalifləri kafirdilər və axirətdə cəhənnəmdə olacaqlar”  (“Camiə kəbirə ziyarətinin şərhi” səh 124-125, Azərbaycan dilində)
Bu kitabda (111-ci səhifədə)  müəllif Həsən əl Bəsri və onun ardıcıllarını şiələrə müxalif olanlardan hesab edir.
Ayətullah Şübbar yazır: “Əgər tövhidə etiqad vilayətə etiqad ilə birgə olmasa Allah Təalə onu heç kəsdən qəbul etməz. Xəbərlərin bəzilərində varid olmuşdur ki, imamların müxalifləri (yəni Əhli Sünnə) müşrikdirlər. Qiyamət günü tövhid kəlməsi, imamların ardinca getməyənlərdən götürüləcəkdir”(“Çəmiə kəbirə” ziyarətin şərhi, səhifə 99)

Qeyd etdiyimiz kimi müəllif müxaliflər dedikdə Həsən Bəsri və ardıcıllarını da nəzərdə tutur.
 Şübbar yazır: “Allahın qəzəbi sizin vilayət,imamət və xilafətinizi inkar edənlərin üzərinə olsun ki,bu ən böyük əzabdır.” (“Camiə-Kəbirə ziyarətinin şərhi” səh 156)

Muhəmməd ibn İbrahim ən Numani yazır: “Yuxarıda gətirilən rəvayyətlər dəlalət edir ki,imam baradə şübhəyə düşən vəya onu qəbul etməyən hər kəs küfrə,nifaqa,şirkə düşür.Belə adamın ölümü cahiliyyə ölümü kimidir.” (“Qeybə ən Numani” fəsil 7,son hissə)

Şeyx Səduq adı ilə məşhur olan Muhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Babaveyh əl Qummi yazır:
“Bizim etiqadımızdandır ki, Əli (a.s)-nin və ondan sonra gələn imamların imamətini inkar edən, sanki bütün peyğəmbərləri inkar etmiş kimidir. Əmirəlmöminini qəbul edib, imamlardan birini inkar edən, sanki bütün peyğəmbərləri qəbul edib, Muhammadı (s.a.s) isə inkar etmiş kimidir”.
(“Etiqad” səh 103-104; Həmçinin, Müfid “Etiqad” səh 104)
Eyni səhifədə imam Sadiqdən nəql edir: “Bizim sonuncumuzu inkar edən ilkimizi inkar etmiş kimidir.”


Səduq “əl Hidayə” kitabı 4-cü fəsildə 12 imama etiqadın zərurətlərindən danışarkən yazır:
“Zəruridir ki,özünü Allah qarşısında 4 bütdən,4 qadından və onların bütün tərəfdarları və ardıcıllarından təmizləyəsən.Onlar Allahın və Peyğəmbərinin düşmənləri və Allahın ən şərli məxluqatıdırlar....Biz inanırıq ki,açıqladıqlarımıza və bundan bəzilərinə müxalif olanlar haqq yoldan qeyri bir yoldadırlar.O,doğru yoldan uzaq düşmüşdür və biz ondan,kimliyindən və milliyətindən asılı olmayaraq uzağıq.Biz onu sevmir və ona yardım etmirik.Biz ona malımızdan zəkat vermirik....
Biz hesab edirik ki,onun şəhadəti qəbul edilməməli,onun arxasında namaz qılınmamalıdır.Bu xüsus seçim imkanı olan hallara xasdır.Təqiyyəyə gəldikdə isə,bu halda onlara zəkat və s.vermək olar və biz onların arxasında ehtiyyat üçün namaz qılırıq.”

Əllamələri Muttəhar əl Hilli kitabında belə yazır: “İmamət ümumi bir lütfdür.Nübuvvət isə xüsusi bir lütfdür.Ümumi olan lütfün inkar edilməsi xüsusi lütfün inkar edilməsindən daha pisdir.Imam Sadiqin də imaməti bir əsas olaraq inkar edənlərin ən şərli adamlar olduğu haqqında sözləri buna dəlildir.” (“əl Əlfeyn fi İmaməti Əli bin Əbu Talib” səh 13, Beyrut,1982-ci il)

Muhəmməd Rza Müzəffər yazır: “Biz etiqad edirik ki,İmamət dini prinsiplərdən biridir ki,bunsuz müsəlmanın imanı tam olmaz.”(“Əqidətul imamiyyə” səh 59)

Muhəmməd Rza Müzəffər elə bu səhifədə yazır: ”...İmamət Nübuvvət kimi Allahın nemətlərindəndir.Ona görə də hər zaman imam və rəhbər olmalıdır ki,insanları Peyğəmbər əvəzinə dünya və axirət işlərində yönləndirsin.Bu imam Peyğəmbər kimi dünyanın rəhbəridir.O,hikmətlə cəmiyyəti idarə edir,ədaləti bərpa edir,zülmü və haqqsızlığı aradan götürür.”

Xomeyni daha dürüst olaraq yazır: “Vilayətsiz Allaha və Peyğəmbərlərə iman qəbul edilməz.” (“40 hədisin şərhi” səh 485,33-cü hədisin şərhində)

Xomeyninin bu sözlərini də qeyd etmək yerinə düşərdi:  “Kəşful Əsrar” kitabında deyir: ”Hədisin əvvəlində də isbat etdiyimiz kimi Peyğəmbər (s.a.s)-in Quranda imamət bəhsini açıqlamamasının səbəbi özündən sonra Quranın təhrif edilməsindən qorxması və müsəlmanlar arasında ixtilafların şiddətlənib,bunun da İslama təsir etməsidir.Əgər Peyğəmbər (s.a.s) Allahın İmamət baradə ona vəhy etdiyini təbliğ etsəydi İslam ərazilərində müsəlmanlar arasında bu ixtilaflar və münaqişələr baş verməzdi.” (“Kəşful Əsrar” səh 149-155)

Kimsə deyə bilər ki,bu fikir Xomeyninin şəxsi fikridir? Cavab olaraq deyirik ki,bunlar mötəbər kitabları olan “Kafi”də nəql olunub.

“Adamın biri Əli ibn Əbu Talibə “mənə bu elmdən bəhs et.Niyə ortaya çıxmır?”dedi.İmam dedi: Əgər Allah onunla imanları imtahan etməyəcəksə elminin üzərinə zühur etməkdən çəkinər. Hətta,deyildi ki, “Sənə buyurulanı açıq-aşkar bəyan et və müşriklərdən üz çevir.” (Hicr 92)
Allah burada açıqlamışdır ki,əgər bundan öncə açıqlasa idi özü üçün daha yaxşı olardı.Fəqət,Rəsul itaətdə oldu,ixtilaflardan qorxub,əlini bu işdən çəkdi.” (“Kafi” c.1,səh 243)


Abdullah Şubbar yazır: Əgər tövhidə etiqad Vilayətlə bir arada olmazsa Allah bu imanı heç kəsdən qəbul etməz.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 99)

Yusif əl Bəhrani isə belə yazır: “Vay olsun! Dinin əsaslarından olan imamlara inanmayanın küfrü ilə Allaha və Peyğəmbərlərinə inanmayanların küfrü arasında nə fərq var?” (“Həqaiq  ən nadira fi əhkamu itrəti təhira” c.18,səh 153,Beyrut)

Feyz Kəşani adı ilə məşhur olan Muhəmməd Muhsin kitabında yazır: ”İmamlardan birini inkar edən bütün peyğəmbərlərin nübuvvətini inkar etmiş kimidir.”  (“Minhəcun nəcat” səh 48, “Darul İslamiyyə nəşr” Beyrut 1987)

Əllamə Məclisi yazır: “Kafir,müşrik termininin möminlərin əmiri və ondan sonra gələn varislərinin imamətinə inanmayan və onların fəzilətini digər insanlardan üstün hesab etməyənlər haqqında varid olması dəlalət edir ki,bu insanlar cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar.” (“Biharul ənvar” 23/390)
Şiəliyə qarşı xoş münasibət bəsləyənlər elə bu şiələrin özlərinə görə əbəbi cəhənnəm sakinləridir.İbrət alan varmı?!

Muhəmməd Həsən ən Nəcəfi yazır: “Haqq əhlinə müxalif olan bizim icmamıza görə kafirdir.” (“Cəvahirul kəlam” 6/62 “Darul ihyait turasil ərabi” nəş. Beyrut)

Vilayəti yəni, imaməti qəbul etməyənlərin icma ilə kafir olması iddialarına diqqət edin! Onlara görə Əhli Sünnə icmayla kafir hökmündədir. Hakim ləqəbli Muhsin Təbatəbai müxaliflərin icmayla kafir hökmündə olduğunu qeyd etmişdir.Bu “Mustəmsiqul urvətul vusqa” (1/392) kitabında mövcuddur.

Ayətullah şeyx Abdullah əl Məmqani “Tənqihul məqal” kitabında yazır: “Xəbərlərdən hasil olan son nəticəyə görə 12 imami məzhəbinə aid olmayan hər kəs Qiyamət günü kafir və müşrik qismində olacaqdır.” (c.1,səh 208; ”Babul Fəvaid”,Nəcəf 1952)

Ayətullah Seyyid Muhəmməd Şirazi “əl Fiqh”kitabı “təharət” babında yazır: “ Şiələrin 12 imamilərdən başqa digər firqələrinə gəldikdə isə xəbərlərin əksəriyyəti onların kafir olmasını təsdiq edir.Rəvayyətlər təsdiq edir ki,imamı inkar edən “Allah üçdən biridir” deyən kimidir...”

Mühəddis və böyük alimləri olan Abbas Qummi deyir: “Axirətin dəhşətli mənzillərindən biri də siratdır...Axirətdə ki,bu sirat dünyadakı haqq din,vilayət yolu,möminlərin əmiri və onun pak zürriyyətinə  tabe olunmuş “sıratu mustəqim”in bir digər halıdır.Bu yoldan uzaq olub,söz və hərəkətlə batilə meyl edən hər kəsin ayağı sürüşəcək və cəhənnəmə varid olacaqdır.” (“Mənazilul axirə”səh 149)

Eyni kitabda (səh 150) Abbas Qummi əllamə Məclisinin belə dediyini yazır: “Bu maneələrin hər biri siratın üzərindədir.Bunlardan birinin adı da Vilayətdir.Bunun önündə bütün insanlar dayandırılacaq və möminlərin əmiri və ondan sonrakı imamlar baradə sorğu sual olunacaqlar. Vilayəti bu dünyada təsdiq edənlər xilas olacaqlar.Təsdiq etməyənlər isə orada qalar və oda düşər.” “Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar" ayəsində deyildiyi kimi.”

Ayətullah Əbul Qasim əl Xoyi “Kitab əl təhara” kitabında yazır: “Düzgün rəyy bu olardı ki,imami məzhəbinə müxalif olanlar zahirən təmiz və İslamdadırlar.Bu məsələdə onlar ilə müxaliflər arasında heç bir fərq yoxdur.Əslində isə onlar hamısı küfr əhlidirlər.Onlar o kimsələrdir ki,bu dünyada müsəlman,axirətdə isə kafirlər olaraq adlandırır.” (c.2,səh 87)

Ayətullah uzma Ruhullah əl Musəvi Xomeyni Muhəmməd ibn Muslim əs Səqəfinin belə dediyini rəvayyət edir: “İmam Baqirə “Ancaq tövbə edib iman gətirən və saleh əməllər edənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!” (Furqan 70) ayəsi haqqında sual soruşdum.
İmam dedi: “Günahkar mömin Qiyamət günü haqq-hesab yerinə gətirilər.Hesabını Allah Təala özü aparar və heç kəsi də buna şahid tutmaz.O qula günahları onun bunları etiraf etməsinə qədər göstərilər.Qul bunları etiraf edincə Allah Təala yazı yazanlara “bu günahları yaxşı əməllərlə əvəz edin və insanlara göstərin” deyər. İnsanlar “bu qulun heç bir günahı yoxdur” deyərlər.Sonra Allah Cənnətə əmr edər.
Ayənin təvili belədir.Bu ayə xüsusi ilə bizim şiələrdən olan günahkarlar haqqındadır.” (“əl Ərbainə hadisən” səh 510-511,Beyrut,1991-ci il)

Xomeyni bu rəvayyətin şərhində yazır: “Məlumdur ki,bu yalnız Əhli beyt şiəsinə məxsusdur.Digər insanlar bundan məhrumdurlar.Çünki,iman ancaq Əli və onun məsum,pak vəsiləri vasitəsi ilə mövcud ola bilər.Hətta,bir sonrakı yerdə qeyd edəcəyimiz kimi Allah və Rəsulu vilayətsiz imanı qəbul etməzlər.”

Xomeyni 512-ci səhifədə yazır: “Vilayət və onu qəbul etməyənin imanının qəbul edilməyəcəyi məsələsi müqəddəs şiə məzhəbinin zəruriyyətlərindəndir.Bu mövzu ilə bağlı xəbərlər mütəvatir səviyyəsindən də üstün dərəcədədir.Bu kitab bu xəbərlərdən bəzilərini açıqlayır.”

Kitabın 513-cü səhifəsində isə Xomeyni bunu belə açıqlayır: “Bu məna ilə bağlı xəbərlər çoxsaylıdır.Ümumi çıxan nəticəyə görə Əhli beytə vilayət Allah Təala qatında əməllərin qəbul edilməsi üçün şərtdir.Hətta,bu Allah və Elçisinə imanın qəbul edilməsi üçün də əsas şərtdir.”

Ayətullah Əbul Qasim əl Xoyi yazır: Onların (müxaliflərin) küfründə heç bir şübhə yoxdur. Çünki,vilayətin və imamların birinin belə inkar edilməsi,imamlardan başqasının xilafətinə inanılması və s.bunlar küfrü və zındıq olmağı zəruri edən amillərdir.Vilayəti inkar edənin küfrü barasində ki, zahiri mütəvatir xəbərlər buna dəlalət edir.” ( “Misbahul fuqəha” 2/11,Beyrut)
Bir sonrakı səhifədə Xoyi yazır: “Bizimlə müxaliflər arasında nə qardaşlıq nə də ismət ola bilməz.”

Şeyxləri Kamil Süleyman kitabında Peyğəmbər (s.a.s)-in guya belə dediyini nəql edir: “Mənim Əhli beytimdən olan 12 nəfərə Allah mənim fəhmimi vermişdir....Onlar mənim xəlifələrim, vasilərim, övladlarım və itrətimdir.Kim onlara itaət edərsə mənə itaət etmiş,kim də onlara asi olarsa,mənə asi olmuş olar. Kim onları vəya onlardan birini inkar edərsə,məni inkar etmiş olar...” (“Yəvmul ixlas fi zillil qaimil Mehdi” səh 45,Beyrut)
Müasir bu şiə müəllifi bir öncəki səhifədə Peyğəmbər (s.a.s)-in belə buyurduğunu nəql edir: “Onları yəni,12 imamı təsdiq edən mömin,inkar edən isə kafirdir.”

Yusif əl Bəhrani yazır: “əş Şihabus saqib” kitabında tədqiq etdiyimiz kimi müxaliflərin kafir olmasını və onların İslamdan heç bir nəsibi olmamasını öyrənmiş oldun.” (“Həqaiq  ən nadira fi əhkamu itrəti təhira” c.18,səh 53)

Məşhur alimləri şeyx Abdullah Şübbar kitabında yazır: “İnad və təəsüb göstərməyən digər müxaliflər haqqında isə seyyid Murtəza kimi bütün İmamiyyə alimləri onların dünya və axirətdə kafir olduğu fikrindədirlər.Əksəriyyətin üzərində ittifaq etdiyi ən məşhur rəyə görə onlar axirətdə əbədiyyən kafir olan kimsələrdir.” (“Haqqul Yəqin” 2/188,Beyrut)

Şeyx Mufid deyir: “Şiələr imamlardan hər hansı birini inkar edən və ya onlardan birinə itaət etməyi qəbul etməyənin kafir olacağı və cəhənnəmdə əbədi qalacağı məsələsində icma etmişlər.” (Mufid “Məsail”; Məclisi “Biharul ənvar” c.23,səh 390-391)

Şeyx Musa Carullah Türkistani kitabında belə yazır: “Şiə kitablarını oxuduğum zaman onların ən böyük düşməninin Əhli Sünnət olduğunu görür,buna heyrət və təəsüf edirdim.Bütün şiə təbəqələrinin düşmənçilik ruhu ilə  yetişməsini öz gözlərimlə gördüm.”(“əl Vəsia fi nəqdi əqaiduş şia” səh 227,Lahor)

Bu sözlər onların kitablarını oxumuş,onların arasında yaşamış şeyx Carullaha aiddir.Bu sözləri şeyxləri Muhəmməd Həsən ən Nəcəfi kitabında bu şəkildə təsdiqləyir:
“Məlumdur ki,Allah “möminlər bir-birilərinə ancaq qardaşdırlar.” buyurmaqla yalnız möminlər arasında qardaşlıq qurmuşdur.Buna görə də onlara müxalifət etmənin və onlardan uzaq olmanın vacibliyinə dair mütəvatir xəbərlər və bu qədər ayələr olarkən,mömin ilə müxalif arasında qardaşlıq münasibətinin olmasını necə təsəvvür etmək olar?!” (“Cəvahirul kəlam” 22/62-63)

Şiələrin sünnilərə qarşı düşmənçilik bəsləyib,onlardan uzaq olmağın vacibliyi və bunun da mütəvatir rəvayyətlərə əsaslandığını dediklərinə diqqət edin!

Nəhayət,söhbət heç onların imamətinə inanıb-inanmamaqdan getmir.Biz onlara görə yalnız Əbu Bəkr və Öməri sevdiyimizə görə cəhənnəmdə olacağıq.

Muhəmməd Həsən Musəvi Kəşani kitabında Cəfər Sadiqdən rəvayyət edir: “Muhəmmədi haqqla göndərən Allaha and olsun ki,əgər Cəbrayıl və Mikayılın qəlblərində onlara (Əbu Bəkr və Ömər) bağlılıq olsa idi Allah onları oda atardı.” (“Qiyamlar” səh 60,”Əndişei Hadi” nəşr; 2005 il)

Məclisi imam Zeynəlabiddinin köləsinin imama belə dediyini nəql edir: “Mənim sizdən bir şeyi soruşmaq haqqım vardır.Mənə Əbu Bəkr və Ömər haqqında danışın.” İmam cavab verdi: “Bu ikisi və onları sevənlər kafirdilər.” (“Biharul ənvar” 69/137-138; “Haqqul Yəqin” səh 522)

Onlar peyğəmbərlərin imamları qəbul etmədiyini və buna görə də Allahın onları sınağa çəkdiyini deyirlər.

Əbu Həmzə Suməli rəvayyət edir ki,Abdullah ibn Ömər İmam Zeynəlabdiddinin yanına gələrək dedi: “Siz iddia edirsiz ki,Yunus sizin babanızın imamətini qəbul etmədiyinə görə balığın qarnında həbs edilmişdi?
İmam Səccad dedi: “Bəli,bu belədir.”
İbn Ömər dedi: “Əgər bu belədirsə bunu sübut edə bilərsiz?”
İmam Səccad dedi: “Bəli.Ey Əbu Həmzə! İbn Ömərin və öz gözünü dəsmalla bağla.”
Bir neçə dəqiqədən sonra imam dedi: “Gözlərinizi açın.”
Ravi deyir: “Gözlərimizi açanda biz özümüzü sıldırımlı dəryanın kənarında gördük.
İbn Ömər dedi: “Ağa!Mənim qanım sənin boynundadır.Birdən siz məni öldürmək istədiz.”
İmam dedi: “Sakit ol.Sən özün istədin ki,sübut edək və göstərək.”
Sonra imam dəryaya işarə edərək dedi: “Ey balıq!”
Bu zaman dəryadan dağ boyda başı olan balıq boylandı və dedi: “Mən sənin qarşındayam ey Allahın dostu!”
İmam balıqdan soruşdu: “Sən kimsən?”
Balıq dedi: “Mən Yunusun balığıyam.”
İmam dedi: “Bu hekayəni mənə ətraflı danış.”
Balıq dedi: “Allah Təala Adəmdən tutmuş Muhəmməd (s.a.s)-ə qədər bütün peyğəmbərlərə sizin ailənizin vilayətini qəbul etməyi buyurdu.Hər kim ki,qəbul edirdi o əmin amanlıqda olurdu.Hər kim ki,qəbul etmədə az da olsa tərəddüd edirdi,çətinliyə düşürdü.Misal olaraq Adəm  günaha batdı,Nuh tufanla,İbrahim odla,Yusif  quyu ilə,Əyyub qəm-qüssə ilə,Davud səhvlərlə bağlı çətinliyə düşdülər.Nəhayət Yunisin növbəsi də çatdı. Uca Allah Yunisə üz tutaraq: “Möminlərin Əmiri Əlini və onun pak ailəsindən olan məsum imamları sev!” dedi.
Yunus isə dedi: “Mən görmədiyim və tanımadığım adamı necə sevim?”
Allah Təala mənə Yunusu udmağı,amma bununla belə ona zərər vurmamağı əmr etdi.40 gün o mənim qarnımda qaldı.Mən dəryalarda üzürdüm,o isə mənim qarnımda Allaha dua edərək deyirdi: “Ey Rəbbim!Sən bütün nöqsanlardan uzaqsan.Həqiqətən mən özümə zülm etdim.”
Yunus sizin vilayətinizi qəbul etdikdən sonra Allah Təala onu bir sahilə atmağı mənə əmr elədi.”
İmam Səccad nəhayət balığa öz yerinə qayıtmağı buyurdu” (“Qiyamlar” səh 73-74,Əndişei Hadi nəşr; 2005 il)
Buna bənzər hədis imam Əlidən digər kitablarda nəql olunur.(“Bəsair əd-dərəcat",c.2, səh10, Tehran çapı)
Onların iddiaları və düşkünlüyünə baxın ki,onlar peyğəmbərləri Allaha asilikdə ittiham etmişlər!


Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir