Rafizilərə görə vələduz zina kimdir?

 Əbu Cəfər ibn Məhəmməd Baqirdən: “Ey Əbu Həmzə, and olsun Allaha, bizim şiələrimizdən başqa hamı fahişələrin övladrarıdı”( “Kəfi” 8  çild, səhifə 239)
 Eyni tipli hədis: Hurr Amili “Vasail uş şia” c.16,səh 37 hədis nömrə 2910; Məclisi “Biharul Ənvar” c.24,səh 311)

Əbu Abdullahdan: (Əbu Bəsirə dedi): Həqiqətən şeytan kişi qadına yaxınlaşdığı kimi yaxınlaşır, etdiyi kimi edir, cinsi əlaqədə olduğu kimi olur”. (Ravi) dedim: “Bu nə ilə bilinir?” (İmam cavab verdi): “Bizə olan sevgi və nifrətlə. Kim bizi sevir qulun (sperması olur) kim nifrət edər (sperma şeytanın olar)” (Kəfi” 5  çild, səhifə 502)
(Eyni tipli rəvayət “Vasail uş şia” 20 çild, səhifə 135-136, hədis 25233)

 Əli ibn Əsbat Əbu Abdullahdan: ”Şübhəsiz ki,Allah Təala Ərəfa günü Hüseyn (r.a)-ın qəbrini ziyarət edənlərə nəzər edər.Ona dedim:Vaqfəyə duranlardan öncə mi onlara baxar?Dedi:”Bəli.”Sual etdim necə?Dedi: ”Çünki,onlar zina uşaqlarıdır.Bunlar isə belə deyillər.”
(Məclisi “Biharul Ənvar” c 101,səh 85 “Ərəfa və bayram günlərində Rasulullah (s.a.s)-i ziyarət etmənin fəziləti” babı; Şeyx Səduq “Mən lə yəhduruhul fəqih”c.2,səh 431 )


Əllamə Abdullah Şübbar “Təsliyətul fuad fi bəyanil mevt vəl məad” kitabında “Şiələr xaricindəki insanlar analarının adları ilə çağrılacaqlar” fəsli tərtib etmişdir və bu fəsildə bəzi rəvayyətlər qeyd etmişdir.Bunlardan birində: “…Qiyamət günü olduğu zaman Şiələr xaricində olan insanlar analarının adları ilə çağrılacaqlar.Şiəmiz isə tər təmiz doğulduqlarından ötrü atalarının adları ilə çağrılacaqlar.” (“Təsliyətul fuad fi bəyanil mevt vəl məad”səh 162,”Darul aləmi” nəş.Beyrut)

 Haşim Bəhrani “Burhan” təfsirində  Meysəm ibn Yəhyadan o da İmam Cəfər ibn Muhəmməddən nəql edir: “Elə bir dünyaya gələn körpə yoxdur ki,onun doğulmasında cinlərdən olan şeytan iştirak etməsin.Əgər o bilsə ki,doğulan körpə bizim şiələrdəndir onda o onu tərk edər.Əgər o bizim şiələrdən olmazsa onda şeytan barmağını onun arxasına salar və qabağdan çıxardar.Əgər körpə qızdırsa onda şeytan barmağını onun fəcrinə salar və o fahişə olar.Məhz buna görə də körpə ana bətnindən çıxan zaman belə möhkəm ağlayır.” (Haşim Bəhrani “Burhan” c.2,səh 300)

 Həmçinin İmam Əbu Cəfərdən belə hədis yazırlar: “Əbu Həmzə İmama dedi: “Bəzi yoldaşlarımız müxaliflərə böhtan atırlar.”dedi.İmam ona: “Sussan yaxşı olar.Allaha and olsun ki,bizim şiələrdən başqa bütün insanlar fahişə övladlarıdır.”  (Kuleyni “Ravdatul Kafi” c.8,səh 239,285; Hurr Amili “Vəsailuş şia” c.16,səh 37,hədis 2910)

Əli ibn Əsbat Əbu Abdullahdan rəvayyət edir ki,Allah Təala Ərafa günü Hüseyn (r.a)-ı ziyarət edənlərə nəzər edər.”Soruşdum ki,Həccdə vəqfəyə duranlardan əvvəlmi bunu edər?”Bu niyə belə olacaq? dedim.İmam: “Çünki,onlar zina uşaqlarıdır.Bunlar isə belə deyillər.”(Məclisi “Biharul Ənvar” 85/98)

Məclisi “Biharul Ənvar” kitabında “torpaq,gil və nifaq” fəslində 67 hədis nəql edir.
Bu hədislərin birində deyilir: “İmam dedi: “Ey İshaq! Sənin haradan gəlməyin baradə heç fikirləşmisənmi?
İshaq dedi: “Əgər siz bu baradə xəbər verməsəniz,mənim bu baradə elmim heç yoxdur.”
İmam dedi: “Qulaq as İshaq.Allah məxluqatı xəlq etməmişdən öncə yerə yeddi gün yağış yağdırdı.Sonra yerin səthindən gili götürdü və ondan biz Əhli Beyti yaratdı.Sonra O bu gilin aşağı hissəsindən bizim şiələrimizi xəlq etdi.Əgər bu gil başqa gillərlə qarışmasa idi bizim şiələr heç vaxt günah etməzdilər.”

Həmçinin Kuleyni  “Kafi”kitabında “Möminin və kafirin gili,torpağı”fəslində bu tip hədislər nəql edir.

 Onlara görə şərəbxor şiə Əhli Sünnidən yaxşıdır. Şeyx Səduq “Uynu əhbərul riza” kitabında (28/69) yazır ki,bir adam İmama dedi: “Mən öz qızımı qardaşım oğullarından birinə ərə vermişəm ki,o içir və tez-tez boşayacağı baradə qızımı təhdid edir.
İmam dedi: “Əgər o sənin şiə qardaşlarındandırsa bunun heç bir zərəri yoxdur.Yox əgər o digərlərindəndirsə (sünni) onu boşatdır.”
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir