Şiələrin Qurana təfsir verməsi

Xomeyni “Kəşful Əsrar” (səh 151) kitabında deyir: “Bunu qeyd etmək lazımdır ki,Quranda yüzlərcə ayə imamlardan və imamətdən bəhs etməkdədir.Amma,bu açıq şəkildə Quranda  ifadə edilmir.”

Həmçinin, yazır: “Bunu bilmək lazımdır ki,Quranda Əli (r.a) haqqında ayələr sayılmayacaq qədər çoxdur.” (“Kəşful Əsrar” səh 197)

Bu tədqiqi üçün yazılması lazım olan ayrıca bir kitab mövzusudur.Biz,fəqət bir neçə nümunələrlə kifayətlənəcəyik.Nümunə olaraq,Kuleyninin “Kafi” kitabında bir neçə şiə versiyası olan ayələr haqqında bəhs edən hədislər nəql ediləcək, haşiyədə isə əsl ayələr qeyd olunacaqdır.

(1/ 417): Cəbrayıl Muhəmməd (s.a.s)-ə bu ayə ilə nazil olmuşdu: “Əgər bəndəmizə Əli haqqında nazil etdiyimizə şəkkiniz varsa, siz də  ona bənzər bir surə gətirin və doğru danışanlarsınızsa Allahdan savayı bütün şahidlərinizi gətirin.
Əsl ayə belədir : “Əgər qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə və doğru deyirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin və Allahdan savayı bütün şahidlərinizi köməyə çağırın!” (Bəqara 23)

(1/416) Abdullah ibn Sinan Əbu Abdullahdan rəvayyət edir: ”Bu ayə belə nazil olmuşdu. “Biz bundan əvvəl Adəmlə Muhəmmədi, Əlini, Fatiməni, Həsəni, Hüseyni və onların nəslini (unutmamağı) tövsiyyə etmişdik.Lakin o, əhdi unutdu və Biz onda əzm görmədik.” Sonra imam dedi: “Allaha and olsun ki, Muhəmməd (s.a.s)-ə ayə belə nazil olmuşdur.”
Əsı ayə belədir: “Biz bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o, əhdi unutdu və Biz onda əzm görmədik.” (Taha 115)


(1/417) Əbu Cəfərdən: “Cəbrayil Muhəmməd (s.a.s)-ə  bu ayəni belə nazil etmişdi: Öz lütfündən bəxş etməsinə həSədd aparmaq və Onun Əli haqqında nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərini satıb əvəzində aldıqları şey necə də pisdir!”
Əsl ayə belədir: Allahın Öz qullarından istədiyi kimsəyə Öz lütfündən bəxş etməsinə həSədd aparmaq və Onun nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərini satıb əvəzində aldıqları şey necə də pisdir! Onlar Allahın onlara bəslədiyi qəzəbi daha da şiddətləndirdilər kafirlərə alçaldıcı bir əzab vardır.” (Bəqara 90)

(1/417) Əbu Abdullah dedi: “Cəbrayıl Muhəmməd (s.a.s)-ə bu ayələri nazil etdi: “Ey Kitab verilmişlər! Bizim Əli barasində nazil etdiyimizə iman gətirin.”
Əsl ayə belədir: “Ey Kitab verilmişlər! Üzləri sıyırıb dümdüz edərək arxalarına çevirməmişdən, yaxud şənbə əhlini lənətlədiyimiz kimi onları da lənətləməmişdən öncə yanınızda olanı təsdiqləyici kimi nazil etdiyimizə (Qurana) iman gətirin! Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir.” (Nisa 47)

(1/420-421) İmam dedi: “Allaha and olsun ki,bu ayə onlar ikisi və onların davamçıları haqqında nazil olmuşdu.Cəbrayılın gətirdiyi bu ayə belə idi: “Bu ona görədir ki, onlar Allahın Əli barasində nazil etdiyinə nifrət edənlərə: "Biz bəzi işlərdə sizə itaət edəcəyik!"– dedilər. Allah onların sirlərini bilir.”
Əsl ayə belədir: “Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət edənlərə: "Biz bəzi işlərdə sizə itaət edəcəyik!"– dedilər. Allah onların sirlərini bilir.” (Muhəmməd 26)

(1/424) Əbu Cəfər dedi: “Bu ayə belə nazil olmuşdu: “Əgər onlar özlərinə verilən Əli haqqında öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə bu, onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı.”
Əsl ayə belədir: “Əgər Biz onlara: "Özünüzü (aranızdakı günahkarları) öldürün və yaxud yurdlarınızdan çıxın!"– deyə buyurmuş olsaydıq, içərilərindən çox azı bunu yerinə yetirərdi. Əgər onlar özlərinə verilən öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu, onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı.” (Nisa 66)

“De: Haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın." Biz zalımlar üçün elə bir od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcəkdir. Onlar kömək dilədikdə əridilmiş metal kimi üzlərini qovuran bir su ilə kömək ediləcəkdir. Nə pis içkidir! Nə pis məskəndir!”  (Kəfh 29)
Bu ayə haqqında Feyz Kəşani yazır:

“Kafi”də imam Baqirdən hədisdə buyrulur: “Cəbrayil (ə) bu ayə ilə belə nazil oldu: “Əlini vilayəti haqqında haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın". Biz Muhəmmədin ailəsinə garşı zalımlar üçün elə bir Od hazırlamışıq ki...” (c.3, səh 241)

Əbu Həmzədən rəvayyət olunur ki,o imam Cəfərə dedi:  “Sənə fəda olum.Tərəfdarların səndən bu ayənin təfsirini soruşuşur. “Onlar nə barədə bir-birindən soruşurlar? Böyük bir xəbər barəsində?”

İmam Cəfər dedi: “Bunu istəyirsən onlara xəbər verim,istəmirsən də xəbər vermiyim. Amma,mən sənə bunun təfsirini deyəcəm.
“Bu Möminlərin Əmiri Əli haqqındadır.Əli (r.a) buyurur ki,Allahın məndən daha böyük bir ayəsi və məndən daha əzəmətli xəbəri yoxdur.” (“Kafi” c.1,səh 207)

“Kafi”də Səlimdən nəql olunan hədisdə Əbu Cəfərdən bu ayəni soruşdular. “Sonra, Kitabı qullarımız içərisindən seçdiklərimizə miras etdik. Onlardan kimisi özünə zülm edər, kimisi orta yol tutar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə öndə gedər. Böyük lütf də budur.”
İmam dedi: “Öndə gedənlər” İmamlardır,”orta yolu tutanlar” İmamı bilənlər,”özünə zülm edənlər” isə İmamı bilməyənlərdir.” (“Kafi” c.1,səh 214)

“Kafi”də Əbu Abdullahdan İman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qatışdırmayanları əmin-amanlıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır.” ayəsi haqqında dedi ki,bu Muhəmməd (s.a.s)-in gətirdiyi imamların vilayətidir.Filankəsin vilayətinə filankəsinkini qarışdırmazlar.”  (“Kafi” c.1,səh 413)

“Kafi”də Əbu Cəfərdən rəvayyət olunur: “Allah Peyğəmbərinə vəhy etdi: “Odur ki, sən özünə vəhy olunan ayələrə sarıl! Əslində, sən düz yoldasan.”  yəni,”sən Əlinin vilayəti üzərindəsən və Əlinin yolu doğru yolun özüdür.” (“Kafi” c.1,səh 417)

“Mufəddəl ibn Ömərdən nəql olunan rəvayyətdə deyilir: “Əbu Abdullahdan bu ayəni soruşdum. “Xeyr, siz dünya həyatını olduqca üstün tutursunuz.”
Dedi: “Siz onların vilayətini (Əbu Bəkr,Ömər,Osman və s.) üstün tutursuz. “Axirət isə daha xeyirli və daha sürəklidir.” və ona dedi ki,Möminlərin Əmirinin yəni,Əlinin vilayətidir.” Həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir,İbrahimin və Musanın səhifələrində.” (“Kafi” c.1,səh 418)

Əbu Abdullahdan: Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy olunmuşdur: Əgər şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan.” ayəsi və buna təfsir olaraq dedi ki,yəni vilayətdə əgər başqasını ona şərik qoşarsan əməlin boşa gedər.” (“Kafi” c.1,səh 427)

Əbu Abdullahdan: (Bu ayəni oxuyub)“Doğrusu, bundan əvvəl Adəmə də Muhəmmədi, Əlini, Fatiməni, Həsəni, Hüseyni və onların nəslini (unutmamağa) tövsiyə etmişdik. Lakin o (tövsiyəmizi) unutdu”-(sonra imam dedi): “Allah and olsun ki, Muhəmmədə (ayə) belə nazil olmuşdur” (“Kafi”c. 1,səh 416; Müqaisə üçün Azərbaycan dilində, “Mubahilə” tərəfindən, 2005 ildə  nəşr olunan “Usuli kafi” kitabında səh 729)

Əbu Abdullahdan: “(O) dedi: Ayə belə enib: “Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə Əli və imaların vilayət məsələsində itaət etsə, böyük bir səadətə nail olar” (Əhzab 71)   (“Kafi” c.1,səh 414; Müqaisə üçün Azərbaycan dilində, “Mubahilə” tərəfindən, 2005 ildə  nəşr olunan “Usuli kafi” kitabında səh 724)

Əbu Cəfər  dedi: “Cəbrayıl bu ayəni  Muhəmməd (s.a.s)-ə nazil etdi: “Muhəmmədin ailəsinin haqqına zülm edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Biz də Muhəmmədin ailəsinin haqqına zülm edənlərə etdikləri günaha görə göydən əzab göndərdik.”(“Kafi” c.1 səh 423-424)
Ayənin əsli belədir: Zülm edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər Biz də zülm edənlərə etdikləri günaha görə göydən əzab göndərdik.” (Bəqara 59)

“Kafi”də uzun bir hədisin sonunda Muhəmməd ibn Fəzl imamdan soruşur: “Mən bu ayəni oxudum: “Müşriklərin dediklərinə səbir et və onlardan xoşluqla uzaqlaş.Məni, ayələrimi yalan sayan var-dövlət sahibləri ilə tək burax və onlara bir az möhlət ver.” (Muzəmmil 10-11)
İmam dedi: “Yəni, sən səbr et və onlardan xoşluqla uzaqlaş və ey Muhəmməd! Sənin İmamət vəsiyyətini yalan sayan var-dövlət sahibləri ilə tək burax və onlara bir az möhlət ver.”
Dedim ki,ayə bu şəkildə endirilmişdi? İmam: “Bəli,ayə bu şəkildə nazil olmuşdu.”(“Kafi” c.1,səh 432)

Allah Təala Şəms surəsində buyurur:
1.And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə!
2. And olsun ondan sonra zühur edən aya!
3. And olsun günəşi açıqlığa çıxardan gündüzə!
4. And olsun günəşi bürüyən gecəyə!

Furat əl Kufi ibn Abbasa istinad edərək,aşağıdakı rəvayyəti nəql edir: “And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə!” bu Peyğəmbər (s.a.s)-dir. “And olsun ondan sonra zühur edən aya!” bu Əli ibn Əbu Talibdir. “And olsun günəşi açıqlığa çıxardan gündüzə!” Həsən və Hüseynə işarədir. “And olsun günəşi bürüyən gecəyə!” ayəsi isə bəni Umeyyəyə işarədir!”
Pis deyil?!

Allah Təala Yasin surəsində buyurur:
1.Ya. Sin.
2. And olsun hikmətli Qurana!
3. Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdənsən,
4. doğru yoldasan.
5. Bu Quran Qüdrətli və Rəhmli Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki,
6. ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən.
7. Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçəkləşdi. Çünki onlar iman gətirmədilər.
8. Həqiqətən, Biz onların boyunlarına, çənələrinə dirənmiş zəncirlər keçirtmişik. Odur ki, başları təkəbbürlə yuxarı qalxmışdır.
9. Biz onların önlərindən bir sədd, arxalarından da başqa bir sədd çəkdik və gözlərinə pərdə saldıq. Buna görə də onlar haqqı görmürlər.
10. Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün eynidir, iman gətirməyəcəklər.
11. Sən ancaq Zikrə tabe olub Mərhəmətli Allahı görmədən Ondan çəkinən şəxsi qorxuda bilərsən. Beləsini bağışlanma və çox gözəl bir mükafatla müjdələ.
12. Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların bu dünyada törətdiklərini və tərk etdiklərini yazan Bizik. Biz hər şeyi açıq-aydın Yazıda (Lövhi-məhfuzda) qeydə almışıq.

Görəsən adi bir adam burada imama işarənin harada olduğunu necə təyin edə bilər? Daha dəqiq desək,hansı ayə imam haqqındadır? Güman edirəm ki,bu çətindir.Bunun üçün xüsusi şiə bəsirətinə sahib olmaq lazımdır.
Muhəmməd Əbul Həmsin əl İhsai “Nəcatul halikin” kitabında yazır: “Şiələrin yekdil rəyinə görə burada möminlərin əmirinin vilayətinə dair aşkar dəlil vardır.”
Ayə budur: “Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların bu dünyada törətdiklərini və tərk etdiklərini yazan Bizik. Biz hər şeyi açıq-aydın Yazıda (Lövhi-məhfuzda) qeydə almışıq.”
“Açıq-aydın yazı” sözündən qəsd olunan Əli (r.a)-dir.

Allah Təala Tin surəsində buyurur:
1.And olsun əncirə və zeytuna!
2. And olsun Sinay dağına!
3. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə (Məkkəyə)!
4. Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq!
5. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına (Cəhənnəmin dibinə) qaxacağıq.
6. İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır.
7. Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir?
8. Məgər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?

Şeyx Əbul Qasim Furat ibn İbrahim ibn Furat əl Kufi “Təfsir Furat əl Kufi” adlı məşhur təfsirində deyir: “İmam Musa ibn Cəfərdən nəql olunur ki,o “And olsun əncirə və zeytuna!” ayəsi haqqında demişdir: “Bu Həsən və Hüseyndir. ”And olsun Sinay dağına!” bu Əli ibn Əbu Talib, “And olsun bu təhlükəsiz şəhərə (Məkkəyə)!” bu Peyğəmbər (s.a.s)-dir. “İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla!” yəni,bu Əli ibn Əbu Talib və onun şiələridir. “Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir?” yəni Ey Muhəmməd! Əli ibn Əbu Talibin vilayəti.”

Əli ibn İbrahim əl Qummi “Təfsir”ində bir qədər fərqli izah gətirmişdir.”Əncir” bu Peyğəmbər (s.a.s),”zeytun”isə möminlərin əmiridir. “Sinay dağı” bu Həsən və Hüseyndir. ”Təhlükəsiz şəhər” isə imamlardır.”
Düşkünlük daşır.Əminəm,inanıram və bilirəm ki,Əhli beyt imamları belə cəfəngiyyatdan uzaq idilər.

Allah Təala Nəhl surəsində buyurur:

68. Rəbbin bal arısına belə təlqin etdi: "Dağlarda, ağaclarda və insanların düzəltdikləri çardaqlarda özünə pətəklər hör.

Zahirən adi bir ayədir ki,burada bizə çoxlu faydaları olan bal arısından bəhs olunur. Şiə alimi Rəcəb əl Bursi “Möminlərin əmiri haqqında nazil olmuş 500 ayə” kitabında “Mizan” və Qumminin təfsirlərinə istinad edərək yazır:
“İmam Sadiq dedi: “Bu bizim haqqımızda nazil olmuşdu.Biz arıyıq.Dağlar bizim şiələr,ağaclar möminlərdən olan qadınlar,imamlar isə arıdır,Əli isə onların əmiridir!”

Allah Təala Bəqara surəsində buyurur:

26. Həqiqətən, Allah ağcaqanadı və (istər böyüklükdə, istərsə də kiçiklikdə) ondan da üstün olanı məsəl çəkməkdən utanmaz iman gətirənlər bilirlər ki, bu, onların Rəbbindən gələn haqdır küfr edənlər isə deyirlər: "Bu məsəllə Allah nə demək istədi?" Halbuki, O bununla bir çoxlarını azdırır və bir çoxlarını da haqq yoluna yönəldir Lakin O, bununla yalnız fasiqləri yoldan çıxarır.”

Təfsir üçün qədim şiə alimi olan Qumminin kitabına müraciər edək. Əbu Abdullahdan: “Burada Allah möminlərin əmiri baradə məsəl çəkir.Ağcaqanad – bu möminlərin əmiridir,ondan üstün olan isə peyğəmbər (s.a.s)-dir.Buna dəlil isə bu ayədir: “İman gətirənlər bilirlər ki, bu, onların Rəbbindən gələn haqdır” yəni, (haqq) – möminlərin əmiri.”

Onlarda imam – arı və ağcaqanaddır. Bu Qurana məsxərə deyildə,bəs nədir?!!! Peyğəmbər (s.a.s) və Əli (r.a)-ni təhqir etməkdir!
Allah Təala Nəhl surəsində buyurur:

90.Həqiqətən, Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumlara haqqını verməyi əmr edir, iyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O sizə öyüd-nəsihət verir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız.

Şiə təfsir alimi Əyyaşi məşhur təfsir kitabı “Təfsir Əyyaşi” (2/267-268) də yazır: “İmam Cəfər Sadiqdən sənədi ilə nəql olunur: “İmam “Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumlara haqqını verməyi əmr edir” ayəsi haqqında buyurdu: “Ədalətli olmaq” yəni,Allahdan başqa ilah olmadığına şəhadət etmək, “yaxşılıq etmək” yəni,möminlərin əmirinin vilayəti, “iyrənc işlər görməyi” yəni,burada birinci nəzərdə tutulur, “pis əməllər törətməyi” burada ikinci, “azğınlıq etməyi” burada isə üçüncü nəzərdə tutulur.”

Şiələrin ilk üç xəlifəyə olan xüsusi “rəğbətini” nəzərə alaraq,söhbətin kimlərdən getdiyini təxmin etmək çətin deyil.

Allah Təala Əraf surəsində buyurur:

44. Cənnət əhli Od sakinlərini səsləyib deyəcəklər: "Biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördük. Siz də Rəbbimizin sizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördünüzmü?" Onlar: "Bəli!"– deyəcəklər. Bu zaman onların arasında bir carçı səsləyib deyəcəkdir: "Allahın lənəti olsun zalımlara!
45. O kəslərə ki, insanları Allah yolundan sapdırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirdilər".
46. Hər iki tərəfin arasında pərdə və səddin üzərində hər kəsi simasından tanıyan insanlar olacaqdır ki, onlar Cənnət əhlini səsləyib: "Sizə salam olsun!" deyəcəklər. Halbuki özləri çox istədikləri halda hələ Cənnətə girməyəcəklər.

Kuleyni imam Cəfərin 46-cı ayə haqqında belə dediyini nəql edir: “Biz Ərafda olacağıq və bizlərə yardım edənləri üzlərindən tanıyacağıq.” (“Kafi”səh 299, №469)


Allah Təala Bəqara surəsində  buyurur:

269.Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edir. Kimə hikmət verilmişsə, ona çoxlu xeyir nəsib edilmişdir. Bunu isə ancaq düşüncəli insanlar anlayarlar.

Kuleyni imam Cəfərdən nəql edir: “Burada məqsəd Allaha itaət və imamı tanımaqdır.” (“Kafi” səh 300, №471)

Allah Təala Nəml surəsində buyurur:

89. Hər kim yaxşı əməllə gəlsə, ona daha yaxşısı (Cənnət) verilər. Onlar o gün dəhşətli qorxu hissindən uzaq olarlar.
90. Pis əməllə gələnlər isə üzüstə oda atılarlar. Onlara deyilər: "Məgər siz ancaq etdiyiniz əməllərə görə cəzalandırılmırsınızmı?"

Kuleyni Əli ibn Əbu Talibin belə dediyini nəql edir: “Yaxşı əməllər”dən qəsd olunan vilayətin təsdiqi və bizə məhəbbətdir.”Pis əməllər” dən məqsəd isə vilayətin inkarı və bizə olan düşmənçilikdir.” (“Kafi” səh 300-301, №474)

Allah Təala Nisa surəsində buyurur:

51. Kitabdan pay verilmiş kəsləri görmədinmi? Özləri cibtə və tağuta inanmaqla yanaşı hələ bir kafirlər üçün də: "Bunlar möminlərdən daha doğru yoldadırlar"– deyirlər.
52. Onlar Allahın lənətlədiyi kəslərdir. Allah kimi lənətləyərsə, ona heç bir yardımçı tapmazsan.
53. Yoxsa hökmranlıqdan onların bir payı vardır? Elə olsaydı, onlar insanlara xurma çərdəyinin
bir qırıntısını belə verməzdilər.
54. Yoxsa onlar Allahın Öz lütfündən insanlara verdiyi şeyə görə onlara həsəd aparırlar? Biz
İbrahimin nəslinə də Kitab və hikmət bəxş etmiş və onlara böyük bir səltənət vermişdik.
Kuleyni ayədə olan “onlara böyük bir səltənət vermişdik” sözləri haqqında imam Əbu Cəfərin belə dediyini nəql edir: “Burada məqsəd budur: “İnsanlara imamlara itaət etmək fərz olunmuşdur. (“Kafi” səh 303, №478)
Şiə alimlərinin kitablarında Qurana belə məsxərə nümunələri olduqca çoxdur.Müsbət mənalı vəya tərif edici elə bir ayə yoxdur ki,onlar bunu imamlara nisbət etməsinlər.Mənfi mənalı və tənbeh edici ayələri isə onlar səhabələrə nisbət edirlər.Aydındır ki,Qurana belə yanaşma müqabilində onda istənilən hər bir şeyə dəlil tapmaq mümkündür.Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir