Rafizilərin əhli Sünnətə qarşı davranışın qaydaları


1.Əhli Sünnətin yanında təqiyyə ilə əməl etməməyin haram olması.

Onlar özlərindən olan kimsələrin zərərini dəf etmək və intiqam almaq üçün Əhli Sünnə sultanlarının xidmətinə can atmışlar.Məzhəbləri buna onları təşviq edir.Hurr Amili Muhəmməd ibn Əli ibn İsanın imam Əbul Həsənə Abbasi xəlifələrinin xidmətinə girməsi haqqında yazdığı məktubu nəql edir: “Təhlükə olmadığı müddətcə Allah üzrü qəbul edəndir.Bunun əksi isə məkruhdur….Ona mənə verdiyi sualın cavabında yazdım: “Mənim onların əmrinə girmək haqqında fikrim,düşmənin başına bəla gətirmək və onlara yaxınlaşıb,intiqam almaqdan yanadır.Kim belə bir şey edərsə,haram iş görməz,əksinə savab və əcir qazanar.” (“Vəsailuş şia” 12/137)

Abbasi oğullarının xidmətinə girməklə, məqsədin onların başına bəla gətirib,intiqam almaq olduğuna dair imamın sözlərinə diqqət edin!

Hurr Amili Səfvan ibn Mehran əl Cəmaldan nəql edir: “İmam Əli ibn Əbul Həsənin yanına girdim.Ey Səfvan! Səndə olan hər şey xoş və gözəldir,bir şeydən başqa…dedi.Sənə fəda olum,o nədir? dedim. İmam dedi: “Dəvələrini bu adama (xəlifə Harun ər Rəşid) kirayə verirsən.” Səfvan dedi: “Vallahi,ona sevinc və əylənmək qəsdi ilə verməmişəm…..” Mənə dedi: “Kirayəni ödəyənə qədər onlarla qalmaq istəyirsən?” Dedim: “Bəli” Dedi: “Kim onlarla olarsa,onlardandır və gedəcəyi yer oddur.” Səfvan dedi: “Getdim və dəvələrimin hamısını satdım.Bu xəbər xəlifənin qulağına çatdıqda məni çağırdı və dedi: “Ey Səfvan! Qulağıma çatdığına görə dəvələrini satmısan.Mən sənə bu fikrin kim tərəfindən verildiyini bilirəm.Bu fikri sənə Musa ibn Cəfər verib.” Dedim: “Musa ibn Cəfərdən mənə nə!” O,dedi: “Vallahi,əgər yaxşı dostluğun olmasa idi səni öldürərdim.” (“Vəsailuş şia” 12/131)


2. Əhli Sünnətin ölülərinə cənazə namazı zamanı lənət oxumaları

Şeyx Mufid “əl Muğniyyə”kitabında yazır: “Möminlərdən heç kəsə vilayət məsələsində haqqa müxalif olanların cənazələrinin yuyulmasında və namazlarında iştirak etmələrinə icazə verilmir.Bunu yalnız zərurət halında təqiyyə edərək etmək olar.....Cənazə namazında ona lənət oxumaq və onun üçün dua etməmək lazımdır.” (səh 85,Muəsəsat nəşri İslami,Qum)

Şeyxut-taifə ləqəbli Əbu Cəfər ət Tusi “Təhzibul əhkam” kitabında yazır: “Bu məsələnin izahı belədir: “Əhli haqqa müxalif olan kimsə kafirdir.Deməli,hökm etibarı ilə kafir ilə eyni səviyyədə olmalıdır.Kafirin yuyulması caiz olmadığına görə eyni şəkildə müxaliflərin də yuyulması caiz deyildir.Cənazə namazının qılınması məsələsi isə Peyğəmbər (s.a.s) və imamların münafiqlərin cənazə namazlarını qılmaları çərçivəsində dəyərləndirilir.Müxaliflərin cənazə namazlarının necə qılınacağı və kafirin yuyulmasının caiz olmadığının dəlilini isə sonrakı səhifələrdə izah edəcəyik.” (“Təhzibul əhkam” c.1,səh 335, 3-cü nəşr,Tehran)

Kuleyni yazır: “Əbu Abdullahın dediyinə görə Abdullah ibn Ubey ibn Səlul öləndə Peyğəmbər (s.a.s) onun dəfnində iştirak edirdi. Ömər Rəsulullah (s.a.s)-a dedi: “Məgər Allah sənə onun qəbri üstündə dayanmağı qadağan etməmişdir?” Peyğəmbər (s.a.s) cavab vermədi. Ömər yenə soruşdu: “Ya Rəsuullah! Məgər Allah sənə onun qəbri üzərində dayanmağı qadağan etməmişdir?” Belə olduqda Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Heyıf ki,sən mənim nə dediyimi anlamırsan.Mən dedim ki,ilahi onun içinə od sal,qəbrini odla doldur,onu Cəhənnəmə vasil elə” (“Kafi-furu” “Kitab əl cənaiz” fəsli c.3,səh 188,İran)

Bu rəvayyəti Tusi “Təhzib”(3/196)-də,Hurr Amili “Vəsailuş şia” (2/770)-da “Müxaliflərin cənazələrinin necə qılınacağı” fəslində nəql etmişlər.

Kuleyni özünün “Kafi” kitabında Əbu Abdullahdan belə rəvayət edir ki, münafiqlərdən bir kişi ölürmüş, Hüseyn ibn Əli cənazə ilə birlikdə yola çıxır.Onun qarşısına bir mövlası çıxır, imam Hüseyn ondan soruşur: “Hara gedirsən?” O deyir: “Bu münafiqin cənazəsindən qaçıram ki, onun üçün namaz qılmayım.” İmam ona deyir: “Sən namaz zamanı mənim sağımda dayan və məndən nə eşitsən, sən də elə de.” Hüseyn təkbir duasında belə söyləyir: “Allahü əkbər! Allah, sən bu qulun filankəsə min dəfə eyni, bir-birindən fərqlənməyən lənətlər yağdır. Qullarından birini cəzalandır, onu Cəhənnəm odunun qızmarına at, ona Özünün ən şiddətli əzabını daddır.Çünki, o sənin düşmənlərinə dost, övliyalarına düşmən olmuşdur. O, sənin Peyğəmbərinin ailəsinə nifrət etmişdir.” (“Kafi” “Kitab əl-cənaiz” , “Düşmənçilik edənlər” fəsli, c.3,səh 189, İran)
Bu hədisi həmçinin, Tusi “Təhzib”,Şeyx Səduq “Mən lə yəhduruhul fəqih”,Hurr Amili “Vəsailuş şia” kitablarında nəql etmişlər.

Muhəmməd ibn Həsən ət Tusi “Təhzib”(3/316)-də yazır: “Cənazə namazı içərsində olan dörd təkbir təqiyyə ilədir.Çünki,bu qayda müxaliflərin məzhəbidir...”
Bu sözlər ilə Əhli Sünnətin qəsd olunduğu aşkardır.Çünki,sünnilər cənazə namazında dörd təkbir gətirirlər.
Hurr Amili “Vəsailuş şia” kitabında “Müxalifə (sünniyə) cənazə namazı qılmaq” fəslində yazır: “Muhəmməd ibn Muslimdən nəql olunur ki,imam dedi: “Əgər mərhum haqqı inkar edənlərdən idisə onda de: “Ey Allah! Onun qarnını və qəbrini odla doldur.Ona əqrəb və ilanları müsallat elə!” (“Vəsailuş şia” 2/771)
Bu rəvayyəti Yusif əl Bəhrani “Hədaiq” (10/414)-də və Muhəmməd Həsən ən Nəcəfi “Cəvahirul kəlam” (12/48)-da nəql etmişlər.

Şeyx Səduq kitabında Əbu Abdullahdan hədis rəvayyət edir: “Allahın düşməninin cənazə namazını qılarkən belə de: “Allahım!Biz bunun sənə və Rəsuluna düşmən olduğundan başqa bir şey bilmirik.Allahım onun qəbrini,qarnını odla doldur!Onu tezliklə Cəhənnəmə göndər!Çünki,sənin düşmənlərinə dost,dostlarına isə düşmən olardı.Peyğəmbər (s.a.s)-in Əhli beytinə də düşmən idi.Allahım! Onun qəbrini daralt,onu ucaltma,onu təmizləmə de.” (“Mən la yəhduruhu əl-fəqih” 1/105)
Bu rəvayyəti Hurr Amili “Vəsailuş şia”(2/77)-da “Müxaliflərin cənazə namazı necə qılınar” fəsli altında Bəhrani  “əl Hədaiq”(c.10,səh 414)-də,ən Nəcəfi isə “Cəvahir”-də (c.12,səh 49)-də qeyd etmişlər.

Yusif əl Bəhrani bu rəvayyəti zikr etdikdən sonra (səh 415) demişdir: “Bu rəvayyətlərin hamısı görüldüyü kimi Əhli Sünnədən olan müxaliflər haqqındadır…”

Həmçinin,o eyni kitabın başqa yerində yazır: “On iki imama inanan möminin cənazə namazının qılınmasının  vacib olması baradə heç bir fikir ayrılığı yoxdur.Eyni şəkildə xarici,nasibi,qulat və zeydi olan dindən zəruri olan etiqadlardan birinin əksinə etiqad edən adamın cənazə namazlarının təqiyyə xaricində qılınmasının caiz olmadığı xüsusunda da heç bir fikir ayrılığı yoxdur.” (“əl Hədaiq” 10/359)

Bəhrani başqa bir kitabında yazır: “Dördüncü təkbirdən sonra mömin üçün dua ediləcəyi bilinməlidir.Mömin deyil və haqqa müxalif olandırsa, bəddua olaraq  belə  deyilir: “Allahım! Onun qarnını və qəbrini odla doldur.İlanları,əqrəbləri ona müsəllat elə.” (“Risalətus salətiyyə” səh 328)

Əbu Əhməd əl-Usfur əl-Bəhrani “Risalətus salətiyyə” kitabına yazdığı şərhdə (333-cü qeyd) Mufidin sözlərini qeyd etdikdən sonra yazır: “Təhzib”də şeyx bununla razılaşmışdır.Sözlərinin sonuna qədər müxaliflərin kafir,hökmlərinin kafirlərin hökmü  ilə eyni olması baradəki sözlərini davam etdirir.Əbu Saleh müxalifin cənazə namazının təqiyyə xaricində qılınmasının caiz olmadığını qəbul etmişdir.İbn İdris də inanclı bir adamın bu hökmdə olanların cənazə namazının qılınmaması rəyini qəbul etmişdir.  Seyyid Murtəzanın da müxaliflər haqqındakı hökmü bəllidir.Yəni,o onların küfrünə hökm etmişdir.”

Bilindiyi kimi inanclı insan dedikdə onlar  on iki imama etiqad edən şəxsi nəzərdə tuturlar.
Mirzə Həsən Hairi əl Əhkaqi “Əhkamu fiş şia”adlı kitabında yazır:
“Kitabı olsun,ya olmasın kafirlərin bütün qisimlərinin cənazə namazının qılınması caiz deyildir.Təqiyyə və zərurət xaricində bu müxaliflər üçün də keçərlidir.Dördüncü təkbirdən sonra cənazəyə lənət oxunar.Beşinci təkbir edilməz…..Cənazə namazı mömin birinə aiddirsə,beş təkbir almaq vacibdir.Əgər namaz müxalif və ya münafiq birinə məxsusdursa dörd təkbir alınar və dördüncü təkbirdən sonra cənazəyə bəd dua edilir.” (“Əhkamu fiş şia”c.1,səh 186-187; “Məktəbətu Cafər Sadiq” Kuveyt,1997 il)
Buna bənzər fətvanı Ayətullah Mirzə Əbdurrasul əl İhqaqi “Əhkəmuş şəria” (1/229) kitabında vermişdir.
Həmin bu Hairi əl Əhkaqi digər kitabında İranı fəth edən səhabələri vəsf edərək,yazır: Fars qadınlarının iffətinə göz dikən, quldur və şəhvət düşgünü olan bədəvi ərəblər"(“Risalətul İman”səh 232)

Nuri ət Təbərsi yazır:  “Şeyx Tusinin “Tibyan” əsəri araşdırıldığında bu əsərin tamamilə müxalifləri idarə etmək və onlarla yaxşı keçinmək niyyəti ilə yazıldığı məlum olacaqdır....Nuri Təbərsi davam edərək yazır: “Əli ibn Tavus “Sadus Səud” adlı əsərində bunları yazır: “Atam Əbu Cəfər ət Tusi “Tibyan” adlı kitabında yazdıqları ilə bizdə razıyıq.Onu bu fikirləri yazmağa təqiyyə qəsdi olmuşdur.” (“Fəsl əl-xitab”səh 38)


3.  Əhli Sünnəti aldatmağa hesablanmış təqiyyə namazı.

Bəziləri şiələrin sünni imamlar arxasında namaz qılmalarına aldanırlar.Bu davranışı onların Əhli Sünnətə qarşı duyduqları yaxınlıq və pərəstişin dəlili hesab edirlər.Yuxarıdakı fəsillərdə izah edildi ki,onlara görə iman ancaq Əli (r.a) və övladlarının vilayətini qəbul etməklə tamamlana bilər və buna etiqad etməyənlərin əməlləri qəbul edilməyəkdir.İndi isə gəlin,onların daha açıq ifadələri ilə tanış olaq.
Mühəddis Hurr Amili məşhur “Vəsailuş şia”kitabında “İmamların vilayəti qəbul edilmədiyi və imamlıqlarına inanılmadığı təqdirdə ibadətlərin batil olması” adlı fəsil tərtib etmiş və bu fəsildə 19 hədis nəql etmişdir.
Bu hədislərdən biri də imam Baqirdəndir.Bu hədisdə imam şiələrinə deyir: “Vallahi,Allah üçün sizdən başqa hacı yoxdur və sizdən başqasından da bu qəbul edilməyəcəkdir.”   (“Vəsailuş şia” 1/90)
Hurr Amili daha sonra bu fəsildə 19 rəvayyəti nəql etdikdən sonra (səh 96) yazır: “Bu baradə həqiqətən çox sayda hədis mövcuddur.”

Alim,fəqih,imamları olan Ayətullah Hacı Ağa Hüseyn Təbatəbai Burucərdi “Camiu əhadis şia” (1/426) kitabında “Əməllərin qəbulunun imamların vilayəti və onların imamlığına inanma şərti ilə qəbul ediləcəyi” başlığı altında fəsil tərtib etmiş və orada 78 rəvayyət nəql etmişdir.
Bu hədislərdən biri də Rəsulullah (s.a.s)-dan nəql edilir.Peyğəmbər (s.a.s) buyurub: “Məni haqq ilə göndərənə and olsun ki,sizdən biriniz rükun ilə məqam arasında min il ibadət edərsə,sonra Əli və övladlarının vilayətini qəbul etməzsə,Allah onu başı aşağı Cəhənnəmə atacaqdır.” (“Camiu əhadisuş şia” 1/429)
Səhifə 431-də isə Əbu Həmzədən Əbu Abdullahın belə dediyini nəql edir: “Sizə müxalif olan özünü ibadətə həsr etsə,ictihad etsə belə, “o gün bir çox üzlər qaralar” ayəsinin hökmündədir.”

Etiqadlarında sabit olan davranış bu şəkildədir.Hurr Amili “Vəsailuş şia”(5/388)-da “Camaat imamının müxaliflərdən olması halında təqiyyə xaricində ona namazda uymanın caiz olmadığı” adında bir fəsil tərtib etmişdir.
383-cü səhifədə isə “Müxalifdən öncə fərzi əda etmənin,daha sonra onunla birlikdə namazı qılmanın müstəhəb olması” adında fəsil ayırmışdır.
5/381-də “Namazda müxalif kimsənin arxasında təqiyyə ilə namaz qılma və birinci səfdə durmağın müstəhəb olması” adında fəsil ayırmışdır.
 Həmçinin, Burucərdi “Camiu əhadis şia”(6/410) adlı əsərində “Səhih etiqadlar mövzusunda müxalif olan kimsənin arxasında namaz qılmanın təqiyyə xaricində caiz olmamağı və təqiyyə səbəbi ilə camaatlarına qoşulmağın və onlarla bərabər ilk səfdə durmanın müstəhəb olması”adlı fəsil tərtib etmişdir.

“Camiu əhadis şia” (6/418)-da Burucərdi “Adamın fərz namazını vaxtında qılıb,daha sonra təqiyyə niyyəti ilə müxaliflə birgə namazı imam vəya camaat olaraq qılması vəya qılmadığı halda qılırmış kimi görsənməsinin müstəhəb olması” adında fəsil tərtib etmişdir.
Ona görə də məşhur alimlərindən olan Əbul Qasim əl Xoyi “Müsəlmanların camaatı ilə birgə namaz qılmaq” haqqında suala  belə cavab vermişdir: “Təqiyyə ilə qılınarsa,səhihdir.” (“Məsail”,”Rudud” 1/26,Qum)

Ayətullah Muhəmməd Rza əl Musəvi Kəlbəyqani “müsəlmanların məscidində qılınan namaz” haqqında ona verilən suala belə cavab vermişdir:  “Onlarla birlikdə namaz qılmağı tərk etmək fitnə və ixtilafa səbəb olacaqsa təqiyyə ilə bunu etmək caizdir.” (“İrşadus sail” səh 38,Kuveyt)

“Camaatın sünni olan imamına namazda uymaq caizdir,yoxsa deyil?” sualına belə cavab verilir: “Təqiyyə halında bu əməl caizdir və savabı böyükdür.” (“Məcməul məsail” 1/194,Kuveyt)

Xameneyi “Əcvibətul istiftat” adlı kitabında (səh 178,Beyrut) “Əhli Sünnətin arxasında camaat namazı qılmaq caizdir?” sualına belə cavab verir: “Onların arxasında camaat olaraq namaz qılmaq ehtiyyati məsləhət baxımından caizdir.”

Ayətullah Kazım əl Hairi “əl Fətava muntəhabə” adlı kitabında (1/75,Kuveyt) “Sünni qardaşlarımızın arxasında təqiyyə olmadan namaz qılmaq caizmi? İmam Xomeyninin həcc mərasimi zamanı sünnilər arxasında camaat namazı qılmanın mübahlığı  haqqında fətvasının hökmü nədir?” sualına belə cavab vermişdir: “Caiz deyildir.Bu məsələnin imamın həcc mərasimi zamanına aid verdiyi fətva ilə qiyas etmək yersizdir.”

Həmin kitabda (səh 81)-də “İslam birliyi şüarı sünni bir adamın arxasında namaz qılmağa səbəb ola bilərmi? sualına belə cavab vermişdir: “Birlik və bərabərlik sünni adamın arxasında namaz qılmağa səbəb ola bilər.Lakin,ehtiyyata görə namazın yenidən qılınması məsləhətdir.”

Mirzə Həsən Hairi əl Əhkaqi “Əhkəmuş şia” kitabında yazır: “Şiə olan biri onların (sünnilərin) camaatına qoşulub,onlara iqtida etmədən öncə evində namazı əda edə bilərsə və sonra onlarla birlikdə camaat namazına qoşula bilərsə vəya onlarla birlikdə qıldıqdan sonra yenidən qəza edə bilərsə bunları etsin.
Zərurət olmadığı halda təqiyyə ilə camaatlarına qoşularaq,ilk səfdə durmaq və zahirən onlara uymaq müstəhəbdir.Lakin,iqtida etmədən namazı tək başına da qıla bilər.” (“Əhkəmuş şia” 2/341-342)

Müsəlman qardaş! Bu fətvalarla sən şiələrin Əhli Sünnət arxasında qıldığı namazların sırf aldatmadan  ibarət olduğunu öyrənmiş oldun.Bunu Ticani bu sözlərlə etiraf edir: “Şiələr çox vaxt Əhli Sünnətlə birlikdə təqiyyə ilə camaat namazı qıldıqdan sonra oranı tez tərk edərdilər.Çox güman ki, evə qayıdıb,namazlarını yenidən qılırlar.”(“Kullul Hulul ində alir rasul” səh 160; Beyrut)

Həmçinin,sünnilərin namazda sağ əli sol əlin üzərinə qoymaları,Fatihə surəsindən sonra amin demələri şiələrə görə namazı batil edən səbəblərdəndir.Lakin,onlar buna təqiyyə ilə edildikdə icazə vermişlər. Bu cür fətva verənlər:
1-Ruhullah əl Musəvi əl Xomeyni -“Təhrirul vəsilə” (c.1,səh 186,190)
2-Ayətullah Seyyid Abdullah Səbzvari - “Camiul əhkam” (səh 92-93)
3-Ayətullah Muhəmməd Rza Kəlbəykani - “Muhtəsərul əhkam” (səh 68-69)
4-Əbul Qasim əl Xoyi “Məsailul Muntəhabə”
Daha altı belə şiə aliminin kitablarında belə fətvalar mövcuddur.

4. Əhli Sünnətə zəkat vermənin caiz olmaması.

Şiə alimləri zəkatın müxaliflərə verilməsini haram hesab etmişlər.Ayətullah Sistani “Minhəcus salihin”adlı kitabında (c.1,səh 373) yazır: “Kafirə zəkat verilməz.Müxalif də belədir.”
Həmin yerdə yenə yazır: “Müxalif biri özündən olanlara zəkat verib,daha sonra şiə məzhəbinə keçərsə,zəkatı təkrar verməlidir.Əgər möminə (şiəyə) vermişsə bu kifayət edər.”

Şiələrin təqlid mərciilərindən olan “Ayətullahlar” kitablarında “Zəkatın kimlərə verilməsi” fəslində eyni fətvaları vermişlər.Bunlardan bəziləri aşağıdakılardır:

1- Ayətullah Muhəmməd Hüseyn Şirazi “əl məsailul İslamiyyə”
2- Ayətullah Xomeyni “Təhrirul vəsilə”
3- Ayətullah Mirzə Əbdurrasul əl İhqaqi “Əhkamuş şəria”
4- Ayətullah Mirzə Həsən əl İhqaqi “Əhkamuş şia”
5- Ayətullah Əli əl Qəravi “Mucuzə fətaval mustənbəta”
6- Ayətullah Muhəmməd Fazil Lənkərani “əl Əhkamul vadihə”
7- Ayətullah Muhəmməd əl Kəlbəynaqi “Hidayətul ibad”


5. Müxaliflərin qeybətinin edilməsinin caiz olması.

Böyük müctəhidlərindən olan Ruhullah Musəvi Xomeyni kitabında yazır: “Zahir olan odur ki,qeybətin haramlığı mömin üçün olduqda keçərlidir.Buna görə də müxalifin qeybətini etmək caizdir.” (“Məqasibul muharrəmə” 1/249; Qum)
Onlara görə qeybətin haramlığı on iki imami etiqadında olanlara xasdır.
Ayətullah Seyyid Əbdulhüseyn Dəstağeyb yazır: “Bu bilinməlidir ki,qeybətin haram olması möminə yəni,həqiqi inanc əsaslarına inanan kimsəyə məxsusdur.Bu inanclardan biri də 12 imama etiqaddır.Ona görə də müxaliflərin qeybəti haram deyildir.” (“Zunubul kəbira” 2/267 “Darul İslamiyyə”nəşr.Beyrut,1988 il)
Xomeyninin ən yaxın silahdaşı olan 1983-cü ildən inqilab rəhbərliyini öhdəsinə alan Seyyid Dəstağeybin sözləri budur.Şiəliyə görə on iki imami əqidəsində olmayan hər kəsin qeybəti edilə bilər.

Muhəmməd Həsən ən Nəcəfi yazır: “İstənilən halda qeybətin haramlığı  imamların birini belə inkar edən digər kafirlərə və müxaliflərə deyil,sadəcə 12 imam etiqadında olan möminlərə xas olduğu aşkardır.” (“Cəvahirul kəlam” 22/63)

Muhəmməd Həsən ən Nəcəfi bu kitabın başqa bir yerində belə yazır: “Hər halda İslam və iman küfrü baxımından müxaliflərin müşriklərin sırasında olması aşkardır.Əsrlər boyunca,müxtəlif ölkələrdə avamı və alimi ilə şiələr müxaliflərin qeybətini etmişlər.Belə ki,bu iş şiəliyə görə itaətlərin ən əfzəli,Allaha yaxınlaşma məqsədi ilə edilən əməllərin ən yaxşılarındandır. Bəzilərindən rəvayyət olunduğu kimi bu məsələdə icma hasil olduğu iddialarında heç bir qəribəlik də yoxdur.Hətta,bu əməlin qəti zərurətdən olması iddiası da mümkündür.” (“Cəvahirul kəlam” 22/62)

Ayətullah Əbul Qasim əl Xoyi “Misbah əl fuqaha” kitabında yazır:
“Onun sözü və sözünün mənası budur ki,möminin arxası ilə qeybət etmək olmaz.”
Deyirəm: “Mömindən qəsd olunan Allaha,elçisinə,qiyamət gününə və 12 imama inananlardır ki,onlardan birincisi Əli ibn Əbu Talib və sonuncusu Mehdidir.Allah bizləri onun tərəfdarları və köməkçilərindən etsin.Bunlardan birini inkar edənin qeybətini etmək və onun haqqında pis danışmaq caizdir və bunun bir sıra səbəbləri vardır.
·               Birinci səbəb: Hədislərdə,dua və ziyarətlərdə müxaliflərin lənətlənməsi,onlardan uzaqlaşma və onların çoxlu təhqir olunmaları  qəti olaraq sabit olmuşdur.Bu onların qeybətini etmənin caizliyini göstərir.Çünki,onlar bidət və şübhə əhlidirlər.”
·               Bundan başqa onların küfründə heç bir şübhə yoxdur.Axı,imamlardan birinin belə vilayətini və imamətini inkar etmək,digərlərinin qanuni xəlifəliyinə inanmaq və s.küfr və bidətə aparan səbəblərdir.Bunun sübutu vilayəti inkar edənlər haqqında olan çoxsaylı xəbərlərdir      (“Misbah əl fuqaha” 2/11; “Darul Hadi” Beyrut)

Ayətullah Əbul Qasim əl Xoyinin fətvalarının olduğu “Minyətus sail” adlı kitabda (səh 218,Beyrut) ona verilən suala o belə cavab verir: “Bəli,müxalifin qeybətini etmək caizdir.Qeybəti caiz olmayan mömindən murad əsl mənası ilə olan mömindir.”

Şiələr Peyğəmbər (s.a.s)-dən belə bir rəvayyət nəql etmişlər: “Məndən sonra bidət və şübhə əhli kimsələr görəcəksiniz.Onlardan uzaq olduğunuzu izhar edin.Onları çox söyün,haqqlarında çox danışıb,hekayələr (qeybət) nəql edin.Belə edin ki,İslamda fəsad çıxarma arzuları olmasın və insanlar onlardan çəkinsin.”
Bu rəvayyəti alimləri Hurr Amili “Vəsailuş şia” (11/508)-da nəql etmişdir.Həmçinin,alimləri Sadiq əl Musəvi “Nəhcul intisar” adlı kitabında imam Səccaddan bu rəvayyəti nəql etmiş və 152-ci haşiyədə bu sözləri yazmışdır: “İmam Səccad zalımlardan və İslam ümmətini istismar edən kimsələr olan bidət əhli haqqında, onlardan uzaq olmağı, söyməyi, barələrində pis şayiələr yaymağı,qeybət və iftira növündən olan bütün əməlləri caiz görmüşdür…”
Söymək,pis şayiələr yaymaq,iftira atmaq,qeybət etmək kimi İslamla əlaqəsi olmayan bu inanclara diqqət edin!!!
Bunlar sadə müsəlmanların da bu üslubları öyrənməsini və tətbiq etməsini istəyirlər.Bu metodu Əhli Sünnətin böyükləri və alimləri haqqında geniş şəkildə tətbiq edirlər. Beləki,Nemətullah Cəzairi kitabında yazır: ”Ömərin arxasında xəstəlik var idi. O yalnız kişinin sperması ilə sənğiyirdi” (“Ənvəru Numaniyyə” c.1,səh 63)
Həmçinin, Ömərin Fatimənin evini yandırması yalanını da yaymışlar.
İslam düşmənlərinə qarşı dəlil,dürüstlük,ədalət və insafla qələbə çalmışdır. Yoxsa, söyərək, şayiələr yayaraq,iftira ataraq zəfər qazanmamışdır. Allah Təala buyurur: “Ey iman gətirənlər! Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. Hər hansı bir camaata qarşı olan kin-küdurət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun! Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun! Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.”   (Maidə 8).

Ardı var... Şiəliyin gizli tərəfləri ( VII hissə)
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir