Rafizilərə görə Əhli Sünnət nəcisdirŞiənin təqlid mərcii olan Ayətullah Muhsin əl Hakim belə yazır: “əl Muqənnətul vəch”də olanları nəql etdikdən sonra “Təhzib”də ifadə edildiyinə görə Əhli-haqqa müxalif olan kimsə kafirdir.Dəlil çatmayan kimsələr istisna olmaqla yerdə qalanlar haqqında küffar hökmünün tətbiqi labüddür….Bu necə olmasın ki,Hillidən bəzən nəcis,kafir olduqlarına dair icma və hətta mütəvatir nasslar varid olmuşdur….Dördüncüsü,nasibinin nəcis olduğuna dair qeyd etdiymiz icma….” (“Mustəmsiqul urvətul vusqa” 1/392-393,Nəcəf)

 Müasir alimlərindən Əbul Qasim Musəvi əl Xoyi “Minhəcus salihin” kitabında yazır: “…Mürtəd ilə,hərb əhli,qulat və nasibi kafir arasında heç bir fərq yoxdur.” (“Minhəcus salihin” 1/116; Nəcəf)

Köhnə təqlid mərcii olan Muhəmməd Kazım ət Təbatəbai “Urvətul vusqa” adlı kitabında yazır: “Qulat,xarici və nasibilərin nəcis olduğu məsələsində heç bir ixtilaf yoxdur.”( “Urvətul vusqa” 1/68,Tehran)

Əllamə Hilli “Nihayətul əhkam fi mərifətul əhkam”adlı kitabında yazır: “Xaricilər,qulat və nasibilər Əhli beytə düşmən olanlardır ki,bunlar nəcisdirlər.”(1/274; Beyrut)


Ruhullah Xomeyni “Təhrirul vəsilə” kitabında yazır: “Nasibilər və xaricilər -“Allah onlara lənət etsin” isə heç bir ixtilafsız nəcisdirlər.” (“Təhrirul vəsilə” 1/118; Beyrut)
Həmin səhifədə Xomeyni yazır:  “Biz onların qətiyyətlə kafir olduqlarını demişdik.Hətta,bəzi vəziyyətlərdə onların öldürülməsi vacibdir.”
Bir sonrakı səhifədə (səh 119) Xomeyni yazır: “Ancaq şiə firqələrindən olan İsna-əşarilər imam olduqlarına inanmadıqları digər imamlara düşmən olub,onları söymədiyi müddətcə təmizdirlər.Əgər belə bir şey etsələr,onlar da digər nasibilər kimidirlər.”

İsna-əşarilərin şiə firqələrindən olduğuna görə necə də təmiz qəbul edildiyinə diqqət et! Halbuki,Əhli Sünnəti heç zikr etmir.Çünki,onlara görə sünnilər onsuz da nəcisdirlər.
Şeyx Səduq əl Qummi “Əməli” kitabında imam Sadiqdən hədis rəvayyət edir: “Heç şübhəsiz ki, mömin nasibi olmaması xaricində ixlaslı olanlara şəfaət edəcəkdir.Nasibi olana bütün peyğəmbərlər,mələklər belə şəfaət etsələr də şəfaətləri qəbul edilməz.” (“Əməli” səh 252,Beyrut)
Əllamə Məclisi bu rəvayyəti “Biharul Ənvar”da (8/41)-də zikr etmişdir.

Həmçinin, şeyx Səduq bu kitabının eyni səhifəsində Əbu Abdullahdan belə nəql edir:
“Nuh (ə) gəmiyə iti və donuzu mindirmiş,vələduz-zina və bundan daha şərli olan nasibini mindirməmişdi.”

Ayətullah seyyid Abdullah əl Əla Musəvi əs Səbzvari belə deyir: “…Kafir olması məsələsində mürtəd,zimmi,xarici,qulat və nasibi arasında heç bir fərq yoxdur.” (“Camiul əhkam”səh 57; Beyrut,1992 il)

Ayətullah Hacı Seyyid Muhəmməd Rza Kəlbəyqani yazır: “14 məsumdan birinə düşmən olan vəya söyən kimsə İslam çərçivəsində olsa belə nəcisdir.İmam Əlinin də uluhiyyətinə inanan qulat kafir və nəcis hökmündədir.Eyni ilə xarici və nasibilər də eyni hökmdədirlər.”(“Muhtəsarul əhkam” səh 9; Qum)

Onların nasibiləri necə vəsf etdiyinə diqqət edin!Nasibilər tarixdə məlum olan,günümüzdə olmayan kimsələr idilər.Bununla bərabər xariciləri də qeyd edirlər.Bununla onlar Əhli Sünnəti qəsd edirlər. Bunun isbatı yuxarıda nəql edilən sitatlardır.

Şeyxləri Yusif əl Bəhrani kitabında yazır: “Məna baxımından mütəvatir xəbərlərdən çıxan nəticəyə görə bu sahədə olan iddiaların zəif və vəhn olması gizli deyildir. Beləki,məlum risalədə müxaliflərin kafir,nasibi və nəcis olduğu məsələsini izah etmişdik.Bu iki xəbərin nə sənəd,nə də dəlalət baxımından o xəbərlərə qarşı təsiri ola bilməyəcəyinə şübhə yoxdur.Bunların ya təqiyyəyə aid edilməsi ki,bu ravilərin halından bəlli olur,yada müxaliflərin xaricində ki,kimsələrə şamil edilməlidir.Eyni zamanda əshabımız arasında məşhur olan görüşə görə qulatın da xarici və nasibilər xaricində qalanlara şamil edilməsi lazımdır.Çünki,əshabımız bunların hamısının kafir olduğu məsələsində ixtilaf etməmişlər.”(“Şərhu risalətis səlatiyyə”səh 334, Beyrut,1988 il)

Nemətullah Cəzairi yazır: “Xəbərlərdə nasibinin nəcis olub yəhudi,xristian və məcusilərdən də daha şərli olduğu baradə imamiyyə alimlərinin icmasını qeyd etmişdik.....Təqlid mərcii olan Mirzə Həsən əl Hairi dediyi kimi: “Nəcasətlər on ikidir.....Kafirlər qismindən olan nasibilər.” ("əl-Ənvar ən-Numəniyyə"c. 2,səh 306,Beyrut)
Bu sözləri bir çox müasir təqlid mərciiləri də söyləmişlər.


Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir