Şiələr və Peyğəmbərin səhabələri

Möminlərin əmiri Ömər ibn Xəttab (r.a) haqqındakı çirkin sözləri.

Nemətullah Cəzairi kitabında bu çirkin sözləri yazır: ”Ömərin arxasında xəstəlik var idi. O yalnız kişinin sperması ilə sənğiyirdi” (“Ənvəru Numaniyyə” c.1,səh 63)
Həsən əs Səhhatə isə yazır: “Ömər arxadan cinsi əlaqədə olan kimsələrdən idi.” (“Minbərul İslami” jurnalı 17-ci bur-ş,səh 16)
Şiə müfəssiri Əyyaşi “Təfsir”ində (1/302),Bəhrani “Burhan” (1/416)-da belə bir rəvayyəti nəql edirlər: “Bir adam Əbu Abdullahın yanına gələrək, “Ey möminlərin əmiri! Sənə salam olsun.” dedi.Əbu Abdullah ayağa qalxaraq,dedi: “Belə demə,bu sadəcə əmirəlmöminin haqqında istifadə olunacaq sözdür.Bu adı ona Allah vermişdir.Ondan başqasını da bu adla adlandırmamışdır.Arxadan əlaqədə olandan başqası bu adı özünə götürmüşdür.Özündə belə hal olmasa da buna mübtəla olmuşdur.Allahın bu ayəsi bunu nəzərdə tutur. “Onlar Allahı qoyub, yalnız qadın adlarını daşıyan bütlərə yalvarır və yalnız üsyankar şeytana sitayiş edirlər.” (Nisa 117)
Ravi deyir: “Mehdi nə adla adlandırılacaq?” Dedi: “Ona,sənə salam olsun ey Bəqiyətullah!”, “Sənə salam olsun ey Rəsulullahın övladı!” deyiləcək.

Məlumdur ki,ilk dəfə “Əmirəlmöminin” adı ilə adlandırılan şəxs Ömər ibn Xəttab (r.a) olmuşdur.
Əllamə Zeynuddin ən Nəbati “Sıratul Mustəqim” (3/28) kitabında “Ömərin xəsisliyi və pis həyat tərzinə dair deyilən sözlər haqqında” olan fəsildə Ömərin pis bir nəsildən gəldiyini,nənəsinin zinakar olduğunu yazır.“

Nemətullah Cəzairini yazır: ”Xususi xəbərlərdə (yəni şiələrdən) gəlib ki,şeytan cəhənnəm dəmirindən olan 70 qandal ilə qandallanıb məhşərə aparılırdı. Baxıb qabağında qəzəb mələklərinin apardığı bir nəfəri görür. Onun boynunda 120 cəhənnəm qandalı var idi. Şeytan ona yaxınlaşıb deyir: ”Bu bədbəxt nə edib ki, məndən də çox əzab alıb. Mən məxluqatı azdırıb həlaka gətirdim.” Ömər şeytana deyir: “Mən Əli ibn Əbu Talibin xilafətini qəsb etməkdən başqa bir şey etmədim.”(“Ənvarun numaniyyə” c.1,səh 81)

Möminlərin əmiri Osman ibn Əffan (r.a) haqqındakı çirkin sözləri.

Əli ibn Yunis əl Bəyadi deyir: “Osman istədikləri kimi dürtünənlərdən və qadın xüsusiyyətli biri olub.” (“Sıratul mustəqim” 2/30)
Zeynuddin ən Nəbati “Sıratul Mustəqim” (3/30) kitabında yazır ki,Osman hədd cəzası tətbiq etmək üçün bir qadını yanına gətirir,onunla cinsi əlaqədə olduqdan sonra isə onu rəcm etdirir.Eyni mənbədə Osmanın mühənnəs və yüngül adam olduğunu yazır.Bu səviyyəsiz sözləri Nemətullah Cəzairi də “Ənvərun numaniyyə”(1/65)-də qeyd edir.


14.  Şiələrin səhabələr baradə mövqeyi.

Rəsulullah (s.a.s) buyurub: “Səhabələrim baradə Allahdan qorxun.Məndən sonra onları hədəf almayın. Onlara əziyyət edən,mənə əziyyət etmişdir.Mənə əziyyət edən isə Allaha əziyyət vermiş kimidir! Kim ki,Allaha əziyyət verməyə cürət edərsə,onun aqibəti bəllidir.” (Tirmizi “Sünən” №3862;Əhməd “Müsnəd” 4/87, 5/54-55; İbn Hibban “Səhih” №7256)

Peyğəmbər (s.a.s) buyurub: Ənsarı yalnız mömin sevər və onlara yalnız münafiq nifrət edər. Kim onları sevərsə Allah onları sevər, kim onlara nifrət edərsə Allah onlara nifrət edər.”
(Buxari 3672; Müslim 75)

Şiələr kafir və münafiqlər haqqında varid olmuş ayələri Peyğəmbər (s.a.s)-in səhabələri haqqında təvil etmişlər.Təqiyyə edərək üç xəlifə yəni, Əbu Bəkr,Ömər,Osman haqqında bəzi simvolik ifadələr istifadə etmişlər.Əbu Bəkrə “Fusayl”,Ömərə “Rama”,Osmana isə “Nəsəl” kimi adlar vermişlər. ”Filan,filan və filan” kimi adlardan da istifadə etmişlər.Həmçinin, “birinci,ikinci və üçüncü”, “Həbtər” və “Dəllam” kimi adlardan da istifadə etmişlər.İstifadə etdikləri digər rəzil adlardan “Qüreyşin iki bütü”,”Həman və Firon”,”Ümmətin buzovu və Samiri” kimi adlardır.
Səfəvilər dövləti zamanında  təqiyyə biraz ortadan qalxmışdı.Bu dövrdə səhabələri təhqir və təkfir edən ittihamlar çox artmışdı.

Kuleyni “Kafi” kitabında Əbu Abdullahdan rəvayyət edir: Kafirlər deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Cinlərdən və insanlardan bizi tovlayıb yoldan çıxardanları bizə göstər ki, biz onları tapdağımız altına salıb yerlə yeksan edək" (Fussilət 29) ayəsi haqqında Əbu Abdullahın: “O ikisidir,filan kimsə də şeytandır” dediyini bildirir. (“Kafi”c.8,№ 523)

Məclisi “Miratul uqul” kitabında bu hədisin şərhində yazır: “O ikisi yəni Əbu Bəkr və Ömərdir.Filankəsdən qəsd olunan Ömərdir.Yəni,ayədə nəzərdə tutulan cin Ömərdir.Bu adla adlandırılmasının səbəbi onun şeytan olmasındadır.Ya vələdüz-zina olmaq baxımından şeytanın üzərində şərikliyi vardır,ya da aldadıb,azdırmaq səbəbi ilə şeytan kimidir.”Filan” adı ilə Əbu Bəkrin qəsd olunması da mümkündür.” (“Miratul uqul” 26/488)

Əbu Abdullahdan rəvayyət olunur ki,imam ”Onlar gözəl kəlamlar öyrənməyə nail olmuş və tərifəlayiq Allahın yoluna yönəldilmişlər” ayəsini oxudu və dedi: ”Onlar Həmzə, Cəfər, Ubeydə,Salman,Əbu Zərr,Miqdad və Əmmardır.Onlar möminlərin əmirinə tabe olmuşdular. Digər ayəni: “Allah sizə imanı sevdirmiş, onu qəlbinizə gözəl göstərmiş, sizdə küfrə, günaha və asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdır” oxudu və dedi: ”Bunun mənası möminlərin əmiridir və “küfrə, günaha və asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdır” haqqında isə dedi ki, ”bunlar Birinci,ikinci və üçüncüdür.” (Kafi” 1/426)

“Təfsirul Əyyaşi” (1/121)-də,”Burhan” (2/208)-da və “Safi” (1/242)-də Əbu Abdullahın “Şeytanın addımlarını izləməyən” ayəsi haqqında belə dediyi nəql olunur: “Allaha and olsun ki,şeytanın addımları filan və filana dost olmaqdır.Yəni,Əbu Bəkr və Ömərə….”

“Təfsirul Əyyaşi” (2/355)-də,“Safi”(1/511)-də, ”Burhan” (1/422)-kitablarında Əbu Abdullahın Mən onları nə göylərin və yerin yaradılışına, nə də özlərinin yaradılışına şahid etmədim. Mən başqalarını yoldan çıxaranları Özümə köməkçi tutmuram.”ayəsi haqqında belə dediyi nəql olunur: “Rəsulullah (s.a.s) “Allah! Dini Ömər ibn Xəttab vəya Əbu Cəhl ilə gücləndir deyə dua etdikdə Allah bu ayəni nazil etmişdi: “Mən yoldan azanları köməkçi edən deyiləm.”

“Təfsirul Əyyaşi” (1/307)-də ,“Safi”(1/511)-də və “Burhan “(1/422)-kitablarında Əbu Abdullahın “İman edib sonra inkar edənlər,sonra yenə iman edib,inkar edənlər...” ayəsi haqqında belə dediyi nəql olunur:
Filan və filan (Əbu Bəkr və Ömər) haqqında nazil olmuşdur. Peyğəmbər (s.a.s)-ə ilk olaraq iman etdilər və özlərinə vilayət əmri təqdim edildikdə isə kafir oldular....
Bu rəvayyəti məşhur mühəddisləri Kuleyni “Kafi” kitabında “Kitab əl hüccət” fəslində (c.1,səh 420) qeyd etmmişdir.

“Təfsirul Əyyaşi” (2/240)-də, “Burhan” (2/309)-da “İş bitincə şeytan dedi” ayəsi haqqında Əbu Cəfərin belə dediyi nəql olunur: “O,ikincidir.Quranda “şeytan dedi” kimi sözlərdən məqsəd ikincidir....”

Feyz Kəşani “Vafi” kitabında (3/920) “Kitabul huccə” fəslində “Onlar (imamlar) və düşmənləri baradə nazil olanlar” babında Zürarədən Əbu Cəfərin “haldan hala keçəcəksiniz” ayəsi haqqında belə dediyini nəql edir: “Ey Zürarə! Bu ümmət peyğəmbərlərindən sonra “filan,filan və filan” adamın əli ilə haldan - hala gəlmədimi?”

“Təfsirul Əyyaşi” (2/263)-də, “Burhan” (2/345)-da Cəfər Sadiqin “Cəhənnəmin yeddi qapısı vardır. Hər qapı üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur ayəsi haqqında belə dediyi nəql olunur: “Cəhənnəm yeddi qapı olaraq gətirilər.Birinci qapı zalım üçündür ki,o Zurəykdir.İkinci qapı Həbtərə,üçüncü qapı üçüncüyə,dördüncü Müaviyyəyə,beşinci Əbdulməlikə,altıncı Əsqər ibn Həvsərə,yeddinci qapı isə Əbu Sələməyə aiddir.Onlar özlərinə tabe olan kimsələrin qapılarıdır.”

Məclisi bu rəvayyətin təfsirində yazır: “Zurəyk (Maviş) birinciyə olan kinayədir.Çünki,ərəblər mavi gözlü olanı uğursuz sayardılar.Həbtər tülküdür.Bu ləqəbin onun haqqında istifadə edilməsinin səbəbi onun etdiyi hiylələr və qurduğu tələlər olmuşdur…..Bir çox xəbərlərdə varid olduğu kimi Həbtər ləqəbi birinci üçün tətbiq olunmuşdur.Çünki,bu birnciyə daha münasibdir.Zurəyk isə ikinci üçün tətbiq edilmişdir.Çünki,o daha sərt qəlbli və kobuddur. Əsqər ibn Həvsər Umeyyə vəya Abbasi xəlifələrindən biri üçün istifadə olunan kinayədir.Əbu Sələmə də Əbu Cəfər Dəvaniki haqqında bir kinayədir.Əsqər ləqəbinin Aişə və Cəməl əhli üçün də istifadə olunması mümkündür.Çünki,Aişənin dəvəsinin adı Əsqər idi.Bunun şeytan olması da rəvayyət olunmuşdur.”  (“Biharul ənvar”c.8,səh 308)

“Halbuki onlar Allahın razı qalmadığı sözləri gecələr xəlvətdə söylədikləri vaxt belə, O, onların yanında olur.” ayəsi haqqında Əbu Cəfərin belə dediyi nəql olunur: “Filan,Filan və filankəs yəni,Əbu Bəkr,Ömər və Osman və Əbu Ubeydə ibn Cərrah.”
Bu rəvayyət “Təfsirul Əyyaşi” (1/301)-də və “Burhan” (1/414) kitablarında qeyd olunmuşdur.

“...iyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir.” ayəsi haqqında imam Əbu Cəfərin belə dediyi nəql olunur: “Fahişdən yəni,birincidən,münkərdən yəni, ikincidən, azğınlıqdan yəni,üçüncüdən çəkndirər!”
Bu rəvayyət “Təfsirul Əyyaşi” (2/289)-də, “Burhan” (2/381)-da və “Safi” (3/151) kitablarında qeyd olunmuşdur.

“Biharul Ənvar”da belə rəvayyət mövcuddur: “Dedim ki,(ravi) Allah səni qorusun.Allahın düşmənləri kimlərdir?
İmam dedi: “Dörd bütdür.”
Onlar kimlərdir? dedim.
Onlar Əbul Fusayl,Rama,Nəsəl,Müaviyyə və onların dinini özlərinə din edənlərdir.Kim bunlarla düşmən olarsa, Allahın düşmənlərinə qarşı düşmənlik etmiş olar.” (Məclisi “Biharul Ənvar” 27/58)
Bu rəvayyətin şərhində həmin səhifədə Məclisi yazır: “Əbul Fusayl Əbu Bəkrdir.Çünki,Fusəyl və Bəkr məna baxımından bir-birinə yaxındır.Rama Ömər adının tərs oxunuşudur.Nəsəl də Osmandır.”

Nur surəsi 40-cı ayə haqqında imamın belə dediyini nəql etmişlər: “Filan və filan kimsədir” “Dalğa üstündə” Nəsəl qəsd olunur....”
Məclisi bu rəvayyətin şərhində yazır: “Filan və filankəs sözü ilə Əbu Bəkr və Ömər nəzərdə tutulur.Nəsəl isə Osmandır.” (“Biharul Ənvar” 23/306)

Belə nümunələri onların kitablarından çox gətirmək olar.Lakin,oxucunu yormamaq üçün bunlarla kifayətlənirik.Səhabələrin söyülməsi və təkfir edilməsi haqqında olan bəzi açıqlamalar.

Nemətullah Cəzairi kitabında yazır: “İmamiyyə imam Əlinin imamlığına açıq nasslar səbəbi ilə qail olmuşdur.Səhabəni təkfir edərək,onların qeybətini etmişdir.İmaməti Cəfər Sadiqə,ondan sonra da övladlarına ötürmüşlər.Bu kitabın müəllifi də bu firqədəndir və bu firqə inşallah qurtulan firqədir.” (“Ənvərun Numaniyyə”c.2,səh 244 “Mənşuratul aləmi”nəşr,Beyrut)

Şiələr imam Baqirdən rəvayyət edirlər: “İnsanlar Peyğəmbər (s.a.s)-dən sonra üç nəfər xaric mürtəd oldular.”Bunlar Salman,Əbu Zərr və Miqdaddır.” (“Rəvdətul Kafi”c.8,səh 245-246,hədis 341; ”Biharul Ənvar” c.22,səh 333,352,440; Mufid “İxtisas” səh 10; Tusi “Mərifətul rical” c.1,səh 38; Kəşani “Safi” c.1,səh 389 və s.)

Kuleyni imam Əbu Cəfərdən rəvayyət edir ki,o demişdir: “Həqiqətən şeyxeyn Əbu Bəkr və Ömər bu dünyadan tövbə etmədən və möminlərin əmiri ilə necə davrandıqlarını söyləmədən köçdülər.Onların üzərinə Allahın,mələklərin və bütün insanların lənəti olsun.” (“Rəvdətul Kafi” c.8,səh 246)

Seyyid Murtəza Muhəmməd ən Nəcəfi yazır: “Peyğəmbər (s.a.s) özündən sonra dindən dönmüş əksər səhabələri ilə imtahan olunmuşdur.” (“əs Səba minəs sələf” səh 7)

Nemətullah Cəzairi yazır: “Əbu Bəkr boynunda büt asılı olduğu və səcdəni də onun üzərinə etdiyi halda Rəsulullah (s.a.s)-ın arxasında namaz qılardı.” (“Ənvərun Numaniyyə” c.1,səh 53)

Əllamə Zeynuddin ən Nəbati “Sıratul Mustəqim” kitabında yazır: “Ömər ibn Xəttab İslamı izhar edib,küfrü gizlədən bir kafir idi.” (“Sıratul Mustəqim” 3/129)

Həmçinin, Əllamə Zeynuddin ən Nəbati “Sıratul Mustəqim” kitabında iki xüsusi fəsil ayırmışdır.Birinci fəsilə “Pisliklərin anası olan Ummul muminun Aişə” adını vermiş,ikinci fəsilə isə “Aişənin bacısı Həfsə” adını vermişdir. (“Sıratul Mustəqim” 3/161-168)

Əllamə Məclisi “Miratul uqul”-da “Kafi”(c.8, № 23)-də nəql olunan uzun bir hədisin şərhində yazır: “Rəvayyət səhihdir. “Həman öldürülmüşdür” sözündən məqsəd Ömərdir.”Firon həlak olmuşdur” sözündən qəsd olunan isə Əbu Bəkrdir….” (“Miratul uqul” 25/151)

Kuleyni “Kafi ər rəvda” (səh 186, №301) kitabında imamdan rəvayyət nəql edir: “Bir adam Əbu Abdullahın yanına gəlib,sənə fəda olum dedi və soruşdu: “Bu Adəmin qübbəsidir?”
İmam dedi: “Bəli.Vallahi Allahın bir çox qübbəsi vardır.Diqqət et! Sizin bu qərb tərəfin arxasında yer üzünə aid Allahın nuru ilə aydınlandırdığı və ona asi olmayan insanların yaşadığı filan və filankəsdən uzaq olan 39 qərb vardır.”
Məclisi bu rəvayyətin şərhində yazır: “Rəvayyət səhihdir.Filan və filankəsdən məqsəd Əbu Bəkr və Ömərdir.” (“Miratul uqul” 26/167)

Xomeyni kitabında yazır: “Biz burada Şeyxeyn (Əbu Bəkr və Ömər),onların Qurana qarşı çıxmalarına,İlahi hökmləri oyuncaq etmələrinə,öz ağıllarına görə halalı və haramı təyin etmələrinə,Peyğəmbər (s.a.s)-in övladlarına,qızı Fatiməyə qarşı etdikləri zülmlərə toxunmaq istəmirik.Lakin,biz burada onların Allahın və dinin hökmlərini bilməmələrini qeyd etmək istəyirik.” (“Kəşful Əsrar”səh 126)

Səh 127-də yazır: “Belə cahil,axmaq,bir rəy üzərində sabit olmayan və zalım adamlara imamət məqamında və rəhbərlər sırasında olmaq yaraşmaz.”

Səh 137-də isə yazır: “Həqiqətdə Peyğəmbər (s.a.s)-ə əsl dəyəri verənlər onlar idi…O,elçi ki,onları irşad edib,hidayətə aparacağam deyə çoxlu iztirab və əziyyətlərə qatlanmışdı.İbn Xəttabın iftira dolu sözləri,küfr və zındıqlıqdan yaranan əməlləri qulağına çatdıqda belə ona göz yumurdu.”

Əyyaşi “Təfsir”ində,Kəşani “Safi”də,Bəhrani “Burhan” kitablarında “Muhəmməd ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. Məgər o ölərsə və ya öldürülərsə siz gerimi dönəcəksiniz? Kim geri dönərsə, Allaha heç bir zərər yetirməz….” ayəsinin təfsirində qeyd etmişlər ki,Aişə və Həfsə Peyğəmbər (s.a.s)-i zəhərləməyə çalışmışlar.

 Ayətullah Ruhani üç xəlifənin lənət edilməsinin caiz olması baradə fətva verir:

Sual: “Xilafəti qəsb edən üç nəfər baradə lənət etmək caizdir?”
Cavab: “Allahın lənəti zalimlərin üzərinədir”ayəsinin bunlara tətbiq edilməsində şübhə yoxdur.”

Muhəmməd ət Təvsirkani yazır: “Bilki,onlara lənət etmənin (onlara lənət olsun) ən münasib vaxtı və yeri sənin təharətdə olduğun zamandır.Hər ifrazdan,sidiyə çıxdıqdan sonra bir neçə dəfə təkrar et: “Ey Allah! Ömərə lənət et,sonra Əbu Bəkrə,Ömərə sonra Osmana,Ömərə sonra Müaviyyəyə,Ömər….Ey Allah! Aişəni,Həfsəni,Hindi,Umm əl Həkəmi və Qiyamət gününə qədər onların əməli ilə razı olan hər kəsi lənətlə.” (“Lə ali əl əxbər” 4/922  “Məktəbətul allamə” nəşr.Qum)

Əllamə Məclisi kitabında bir fəsil ayırmış və bu fəsili belə adlandırmışdır: “Üç nəfərin kafir və münafiq olması,etdikləri və pisliklərinin üzə çıxması,onlardan bəri (uzaq) qalaraq lənət oxumağın fəziləti”  (“Biharul Ənvar” 30/79,”Zəvil kurba” nəşr.)

Məclisi yazır: “Əbu Bəkrin,Ömərin və onlara bənzəyənlərin küfründə,onlara lənət oxumaq,bidətlərindən bəri (uzaq) durmağın fəzilətinə və savabına dair xəbərlərin sayı bu cilddə vəya bir çox cilddə sayılmayacaq qədər çoxdur.” (“Biharul Ənvar” 3/230)

Məclisi yazır: “İmamiyyə dininin zərurətlərindən bəzisi də mutə nigahını və həccini halal hesab etmək,üç adamdan və digərlərindən uzaq olmaqdır.” (“Risalətul əqaid”səh 58)

Bütün bu  imam,İslam yolunda mücahid olan səhabələr bu bidətçilərə görə nəcis və kafirdirlər! Ey müsəlman qardaş! Sən onların kitablarında küfrdə ölən Əbu Cəhl,Əbu Ləhəb,Firon kimilərə nifrin görməzsən.Əvəzinə,onların kitabları Əbu Bəkr,Ömər,Osman və digər səhabələrə nifrinlə doludur. Səncə niyə? Bizə Quran və Sünnəni kim gətirib sualı haqqında düşün. İslamın yayılması üçün kimlər vuruşurdu? Əgər biz səhabələrə tən etsək,Quran və Sünnəyə etiqad necə olar? Sən Qurana necə inana bilərsən,bir halda ki,onu bizə bu bidətçilərə görə “kafirlər”(əuzubilləh) ötürmüşlər!??

Şeyx Muhamməd Bəhcətul-Baytar “əl-İsləm vas-Sahabətul-Kiram beynəs-Sunnə vaş-Şiə” adlı risaləsinin sonunda (səh 65-66) müasir şiələrin səhabələr haqqındakı mövqelərini izah edərək deyir:

Ən etibarlı katiblərdən olan bu katib, onların ölkələrini ziyarət etmişdir və orada eşidənin qulaqlarını kar edəcək, görənlərin gözünü kor edəcək şeylər görmüşdür. Belə şeylərdən sonra Allahdan salamat olmağı diləmək qalır. Bu gördüklərini “Şiə ölkələrində” adı altında qələmə almışdır:
“Yeddi ay və daha artıq bir müddətdə şiə ölkələrində uzununa və eninə dolaşdım. Ən böyük şəhərlərində günlərlə, həftələrlə qaldım...”
Daha sonra deyir: “Şiə ölkələrində ilk eşitdiyim şey və inkar etdiklərim içində ən cox inkar etdiyim şey əs Siddiq, əl Faruq, möminlərin anası Seyyidə Aişə və Seyyidə Hafsaya lənət etmə adətləri idi. İlk əsrin hamısına lənət edirlər. Hər bir xutbədə, hər bir şənlik və məclisdə,sözlərinin başında və sonunda, yazılarının və məktublarının girişində, ziyarət dualarının hamısında, su paylanılan yerlərdə belə onlara lənət edirlər. Sənə su içirdəcək elə bir adam yoxdur ki, sənə su verərkən onlara lənət etməsin! Su içən elə bir adam görməzsən ki, su içərkən onlara lənət etməsin!
Bütün əməllərin və bütün hərəkətlərin əvvəlində Muhammədə və ev əhlinə salavat gətirir və sonra (onların iddiasına gorə) Əhli beytin haqqını qəsb edərək onlara zülm edən əs-Siddiq, əl-Faruq və Osmana lənət oxuyurlar. Onlara görə bu kəsləri lənətləmək ibadətlər icində ən fəzilətli ibadətdir! Məsciddə xütbə verənlər onları lənətləməkdən ləzzət alırlar, bunu eşidənlər isə fərəhlənirlər, camaat onunla rahatlanır. Xatibin lənətlə başlamadığı heç bir məclisdə rahatlıq əlaməti görməzsən.Sanki, camaat bundan başqa heç bir şeyi eşitmir, ya da bundan başqa bir şey başa duşmurlər.”
Hətta Şah Təhmasibin yanında xüsusi hörmət sahibi olan əl-Kərki “Nəfəhat əl-Lahut fil-Ləan əl-Cibt vat-Tağut” (Əbu Bəkri və Oməri lənət etməkdəki ilahi hədiyyə) adlı bir risalə yazmışdır. Söyüş söyən biri Əbu Bəkrə və Omərə uca səslə lənət edərək onu müşayət etmədikcə, nə ata minməz, nə də yürüməzdi.”

Əbu Bəkr əs Siddiqə,Ömər ibn Xəttaba və ümmətin yerdə qalanına lənət oxunması.

Təqiyuddin İbrahim ibn Əli ibn Həsən  Muhəmməd ibn Saleh əl Amili “əl Misbah” (səh 552-553,Beyrut 1975,1994-il nəşr-da səh 732)-da, Əllamə Məclisi “Biharul Ənvar” (c.85,səh 260-261,Beyrut)-da, Seyyid Nurullah Məraşi Tustəri “İhkaqul haqq” (c.1,səh 337,Qum)-da,Abdullah Muhəmməd Zahid “İksirut dəvat” (səh 62)-də və Kazım ən Nəcəfi “Fəvaidud dua”(səh 301) kitablarında aşağıda guya Əli (r.a)-nin dediyi bu duanı nəql etmişlər: 

“Qureyşin iki bütü” duası
“Ey Allah! Muhəmməd (s.a.s) və Əhli beytinə salam olsun.Qureyşdən sənin əmrinə qarşı gələn, vəhyini inkar edən,nemətlərini rədd edən,elçinə üsyan edən,dinini,kitabını təhrif edən,düşmənlərinlə dostluq edən,dostlarına düşmənçilik edən,ölkələri xaraba edib,qullarını pərişan edən iki bütünə,iki cibtinə,iki tağutuna və iki qızına lənət et.Ya Allah! O ikisinə,tabe olanlarına,dostlarına,tərəfdarlarına,sevənlərinə və yardımçılarına lənət et!
Bu ikisi peyğəmbərlik evini xaraba qoymuşdur.Onlar evin qapısını yıxıb,tavanını uçurmuş,yerlə bir edib altını üstünə gətirmişlər.Ailəsinin kökünü kəsmiş,yardımçılarını yox edib,övladlarını öldürmüşlər.Minbəri vəsisindən,elminin mirasçısından alıb,imaməti inkar etmişlər.Rəbblərinə şirk qoşmuşlar.Allah onların günahını daha da böyütsün və əbədi olaraq  səqərə atsın.....
Allahım! Təhrif etdikləri hər ayə,tərk etdikləri hər fərz,dəyişdirdikləri hər sünnət, pozduqları hər beyət,inkar etdikləri hər dəlil,etdikləri hər xainlik səbəbi ilə onlara lənət et.Allahım! Əbədi olaraq,sonsuza qədər,daima,heç ara vermədən,sayında azalma olmadan elə bir lənət et ki,onlara,yardımçılarına,sevənlərinə,dostlarına,onlar üçün müsəlman  olanlara,onlara meyl edənlərə,sözlərinə qulaq asanlara,hökmlərini təsdiqləyənlərə  bu lənətin ucu toxunsun,sonu gəlməsin…! (Bu duanı dörd dəfə de) Allahım! Onlara elə bir əzab ver ki,Cəhənnəm əhli belə bu əzabdan ötrü imdad diləsin.Amin ya Rəbbəl aləmin!”

Bu dua həmçinin,urdu dilində yazılmış “Mənzur Huseyn tuhfətul avam məqbul cədid” adlı kitabda 422-ci səhifədə yazılmışdır.Müəllif özünün və məşhur təqlid mərciilərindən altısının bu dua ilə bağlı fətvaları ilə razılaşdığını bəyan edir.Bu mərciələr bunlardır:


1-Seyyid Muhsin əl Hakim
2-Seyyid Əbul Qasim əl Xoyi
3-Seyyid Ruhullah Xomeyni
4-Hacı Seyyid Mahmud əl Huseyni
5-Hacı Seyyid Muhəmməd Kazım Şəriatmədari
6-Əllamə Seyyid Əli Təqi ən Nəkvi

Həmçinin, bu dua “Tuhfətul avam mutəbər və mukəmməl”adlı kitabda 303-cü səhifədə keçir.Bu kitabda duanın daha 9 təqlid mərciiələrinin fətvasına müqabil olduğu bldirilir.Bu mərciiələr aşağıdakılardır:

1- Seyyid Əbul Qasim əl Xoyi
2-Seyyid Hüseyn Burucərdi
3- Seyyid Muhsin əl Hakim
4-Seyyid Əbul Həsən əl İsfəhani
5-Seyyid Muhəmməd Baqir Sahibul qiblə
6- Seyyid Muhəmməd Mavi Sahibul qiblə
7-Seyyid Zuhur Hüseyn Sahib
8- Seyyid Muhəmməd Sahibul qiblə
9- Seyyid Hüseyn Sahibul qiblə

Müasir əllamələri Ayətullah uzma Seyyid Şihabuddin əl Hüseyni əl Məraşi,Nurullah əl Huseyni əl Məraşiyə aid “İhkaqul haqq” (1/337) kitabının haşiyəsində yazır:

“Bil ki,əshabımızın bu dua  üçün yazdıqları şərhlər mövcuddur...Xülasə olaraq, böyük şəxsiyyətlər tərəfindən kitablarında nəql edilməsi və etimad edilməsi səbəbi ilə bu dua barəsində insan mütməin ola bilər.”


“Qüreyşin iki bütü” duasında nəzərdə tutulanlar Əbu Bəkr və Ömərdir.

Şiələrin bu duanı məqbul və təslimiyyətlə qəbul etdiklərini öyrəndikdən sonra bu dua haqqında  onların alimlərinin yazdıqları şərhlərə nəzər salaq:

Şeyxləri və tarixçiləri olan Ağabəzrək Tehrani yazır: “Ziharul aləmin fi şərhi dua sanameyn” (8/192)-də qeyd olunan Qüreyşin iki bütü Lat və Uzza - Əbu Bəkr və Ömərdir.Əsər fars dilindədir və Mövla Əli Əsqər ibn Muhəmməd Mehdi Yusif əl Qəzviniyə aiddir.”(“əz Zəria” 10/9, Nəcəf)

Feyz Kəşani yazır: “Sonra şəriətin hökmlərini dəyişdirməyə və bidətlər icad etməyə başladılar. Bunlardan bəzisini bilmədiklərinə,bəzisini isə nəfslərinə uysun deyə təhrif etdilər.Əmirəl möminin Əli  “Qureyşin iki bütü duasında” onların bəzi çirkinliklərinə toxunmuşdur.” (“Kurrətul uyun”səh 326, Beyrut 1979 il)

Şeyxul Əhvad  yazır: Cibtdən Əbu Bəkr,tağutdan Ömər,şeytanlardan Uməyyə,Abbas oğulları və onlara tabe olub imamət,fədək,xüms və digər haqqları qəsb edən tərəfdarları nəzərdə tutulur.” (“Şərhu ziyarəti camiətil kəbir” 3/189)


Məclisi “Biharul Ənvar”-da yazır: “Kitabul fitən”-də bu iki adamın əməlləri haqqında geniş bəhs etmişdik.Burada, bu duada isə bu ikisinin-(Allah onlara və onlara dost olanlara lənət etsin) əməlləri bir daha sadalanır….” (“Biharul Ənvar” 85/268)

Onlar bizə lənət edib,bizdən uzaq durmağı və s.əməlləri edərkən,onlarla vəhdət edib,onlara din qardaşı kimi baxanların olması böyük müsibətdir!

Əbdulhüseyn Musəvi “Əl Məcalisul fahira fi məatimul itratit tahira” (səh 31) kitabında yazır ki,Cəfər Sadiq imam Hüseynin qəbri başında dayanıb deyir: “Şəhadət edirəm ki,sən namazı qıldın,zəkatı verdin,yaxşılığı əmr edib,pis işlərdən çəkindirdin,Allah və elçisinə itaət etdin….Allah səni qətl edən ümmətə lənət etsin! Allah sənə zülm edən ümmətə lənət etsin! Allah bunu eşidib,razı olan ümmətə lənət etsin!”

Müsəlman qardaş! Bu adam lənət oxuduğu ümmətlə kimi nəzərdə tutur,bilirsənmi? Hüseyn (r.a)-i qətl edən və bunu eşidib,razı olan ümmət onlara görə Əhli Sünnətdir.Rəsulullah (s.a.s)-ın ümməti necə lənətlənmiş ümmət ola bilər?
Halbuki,Allah Təala buyurur: Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Kitab əhli də iman gətirsəydi, əlbəttə, onlar üçün yaxşı olardı. Onların arasında iman gətirənlər də vardır. Əksəriyyəti isə haqq yolunu azmış fasiqlərdir.” (Ali İmran 110)

“Beləliklə Biz sizi orta bir ümmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız...” (Bəqara 143)

 Ticani “Şiə hum Əhli Sünnə” kitabında (səh 300)-də bunları yazır: “Başqa bir dəlil istərsək,sadəcə Əhli Sünnətin aşura gününü qeyd etmək baradə mövqeyinə nəzər salmaq kifayət edər. Onları-yəni,Əhli Sünnəti imam Hüseynin qatilləri qarşısında razılıq göstərən,onları sevən və dəstəkləyən kimi görürük.Bu onlara görə adi bir şeydir. Çünki, imam Hüseynin qatillərinin hamısı Əhli Sünnə və camaatdandır..….!”

Ticaninin “Əhli Sünnət aşura gününü bayram edir,bu günün fəzilətinə dair hədislər uydurur” sözlərinə cavab olaraq deyirik ki,onlar bu gündə Allaha yaxınlaşmaq üçün sadəcə oruc tuturlar.
Sual veririk: Allahın günahları əhv etdiyi gün hüzn günüdür,yoxsa sevinc günü? Əgər hüzn günü desələr,özlərini alçaltmış olarlar.Sevinc günü desələr,nəzərdə tutulan da məhz bu Aşura günüdür. Bunun dəlili nədir soruşsalar,deyilər ki,bunun dəlili səhih hədislər və mötəbər kitablarınızda varid olmuş hədislərdir.

Şiələrin ən mötəbər alimlərindən olan Əbu Cəfər ət Tusinin “İstibsar” (2/134) kitabında və Hurr Amilinin “Vəsailuş şia” (7/337) kitabında bu gündə oruc tutmanın fəziləti ilə bağlı hədislər nəql olunmuşdur.
İmam Əbu Abdullah Əli (r.a)-dən rəvayyət edir: “Aşura günü 9-10-u oruc tutmaq keçən ilin günahlarını silir və kimsə səhvən yeyib-içsə, orucunu pozmasın.” (Nuri.”Mustədrək əl Vəsail” 1/594)

İbn Abbas dedi: “Siz əgər Məhərrəm ayının ayını görsəz,saymağa başlayın.Ayın doqquzu olduqda oruc tutmaq üçün yuxudan qalxın.”Ravi soruşdu: “Muhəmməd (s.a.s) belə oruc tutardı?
İbn Abbas dedi: “Bəli”
(Hurr Amili “Vəsailuş şia” 7/347; Nuri Təbərsi “Müstədrək”c.1,səh 594)

Əbu Cəfər deyir: ”Aşura gününün orucu bütün ilin günahlarını silir.” (Tusi “Təhzib” 4/300; “İstibsar” 2/134; Kəşani “Vafi” 7/13)

“Peyğəmbər (s.a.s) Aşura günü oruc tutardı.” (Tusi “Təhzib” 4/29; “İstibsar” 2/134; “Vəsailuş şia” 7/337)

Məhz buna görə Əhli Sünnət Peyğəmbər (s.a.s)-in sünnəsinə müvafiq olaraq,bu günü oruc tutur.Amma,şiələr “mərsiyə demək cahiliyyə əməllərindəndir” deyən Rəsulullah (s.a.s)-in sözünü qulaq ardına vuraraq,təntənəli ağı və mərsiyə məclisləri təşkil edir. Halbuki,bu əməl elə imamların dili ilə bu şiə kitablarında yasaq edilmişdir.

Məclisi nəql edir: “İmam Musadan ölü üçün ağı etmək baradə soruşduqda o buna riza göstərmədi.” (“Biharul Ənvar” 82/105; “Cami əhadis əş şia” 3/488)

Hurr Amili bu rəvayyətin şərhində yazır ki,bu sözün mənası yəni,”qadağandır” (“Vəsailuş şia” 12/92)

Kuleyni və bir çox şiə mühəddisləri rəvayyət edir: “Ölülər üçün ağı demək və üzərindəki paltarı yırtmaq haramdır.” (“Kafi” 3/255; Kəşani “əl Vəfi” 13/88; Hurr Amili “Vəsailuş şia” 3/914; “Cami əhadis əş şia” 3/483)

Əli (r.a) dedi: “Cahiliyyə dövrünün 3 adəti vardır ki,Qiyamət gününə qədər qalacaqdır: Ulduzlardan yağış gözləmək,başqalarının əcdadları haqqında pis danışmaq və ölü üçün ağı demək.” (Məclisi “Biharul Ənvar” 82/101; Nuri Təbərsi “Mustədrək əl vəsail” 1/143; “Cami əhadis əş şia” 3/488)

Rəsulullah (s.a.s) buyurdu: “Mən sizə ağı və mərsiyyə deməyi qadağan edirəm.” (Burucardi “Cami əhadisuş şia” 3/372)

Məclisi,Nuri Təbərsi,əl Burucərdi Peyğəmbər (s.a.s)-dən rəvayyət edirlər: “İki səs lənətlənibdir: “Müsibət anında ağı nidaları və mərsiyyə deyənlərin səsləri.”
(Məclisi “Biharul Ənvar” 82/101; Nuri “Mustədrək” 1/143-144; Burucərdi “Cami əhadisuş şia” 3/488)

Şeyx Səduq yazır: “Ölü üçün ağı demək cahiliyyə adətlərindəndir.” (“Mən lə yəhduruhul fəqih” 4/271-272)


Şiələrin Ömər Faruqun öldürülməsinə sevinmələri və o günü bayram etmələri.

On iki imami şiələr Ömər ibn Xəttabın öldürülməsinə sevinir və o günü özlərinə görə bir bayram hesab edirlər.Həmçinin,onlar bu günü bir neçə əlamətdar adla da adlandırırlar.”İstirahət” (tətil) günü,bərəkət,şiənin sevinc günü bu adlardan bəziləridir. Əllamə Məclisi bunu “Biharul ənvar” (95/351-355)-da qeyd etmişdir.
Nemətullah Cəzairi “Ənvərun numaniyyə” (1/108-111)-də “Səmavi nur” başlığı altında Ömər ibn Xəttabın öldürülməsinin savabından bəhs edir.

Xəbis Əbdulhüseyn Nişapuri “Əhli Beyt təqvimi” kitabında yazır: “Ömər ibn Xəttabın ölümü bayramdır.Hicri 23-cü ildə Rabbiul əvvəl ayının 9-u axşam Ömər ibn Xəttab öldü.Sünnilərin dediyinə görə o Zilhiccə ayının 3-ü vəfat edib.Bu gün Əhli beyt,Peyğəmbər,Mələklər və Əmirəl-mömininin dostları  üçün sevincli gündür.Bu gün çox möhtəşəm gündür.Şiələr və onların rəhbərləri bu günü bayram kimi qeyd edirlər. Peyğəmbər (s.a.s) bu günü bayram elan edib və insanlara da əmr edib ki,bu günü bayram etsinlər.Kim bu gün sədəqə verərsə Allah onu bağışlayar.Bu gün din qardaşlarına ikram etmək,yeni paltar geyinmək,ətir paylamaq,Allaha şükürlər etmək müstəhəbdir.
Hədislərdə bu günün adları və fəzilətləri sadalanmaqdadır.Bu günün adlarından: “Allahın möhtəşəm bayramı”,”İkinci qədir”,İkinci fitr bayramı”,”Şiələrin fəxr günü”,”Əhli Beytin bayramı”,”Münafiqin ölüm günü”,”Əməllərin qəbul edilmə günü”,”Məzlumun qalib gəldiyi gün” və s. adları vardır.” (“Əhli Beyt təqvimi” səh 87-88)

Şeyx İbrahim əl Cəbban yazır: “Aşura günü Ömər adını qoyduqları bir köpək gətirilər.Sonra o dəyənəklərlə döyülər və daş qalaq edilərək rəcm olunar.Sonra Aişə adı olan bir keçi gətirilər və tüklərini yolmağa başlayarlar və ölənə qədər döyərlər.” (Şeyx İbrahim əl Cəbban “Təbdiduz zəlam və tənbihun niyam” səh 27)

Bu videoda Öməri öldürən atəşpərəst Abu Luluanın məzarında şiələrin məclisi gostərilib. Məclis Ömərin ölüm günündə keçirilir.
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir