Şiələrin imamlar haqqındakı həddi aşmaları


      a)    On iki imamın peyğəmbərlərdən üstün hesab edilməsi.
Aydındır ki,onlar Əhli beytə Əhli Sünnətin baxdığı kimi baxmırlar.İtaətə çağırdıqları Əhli beyt on iki imamdır.Bu on iki imamı da peyğəmbərlərdən üstün hesab edirlər.
Alimləri seyyid Əmir Muhəmməd əl Kazimi əl Qəzvini “Şiə fi aqaidihim və ahkamihim” kitabında (səh 73) yazır: “Əhli beytdən olan imamlar peyğəmbərlərdən üstündürlər.”

Seyid Şübbar kitabında yazır: “Məsum imamlar İslam peyğəmbərindən başqa bütün peyğəmbərlərdən üstündür.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 39)
Həmçinin, yazır: “İmamlar Allah qatında elə böyük məqama sahibdirlər ki,o məqama İslam Peyğəmbərindən başqa nə bir yaxın mələk,nədə Peyğəmbər çata bilməz.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 88)

Xomeyninin yardımçılarından olan Ayətullah seyyid Əbdulhüseyn Dəstaqeyb kitabında yazır: “Bizim 12 imamımız,sonuncu peyğəmbərdən başqa bütün peyğəmbərlərdən üstündürlər.”
 (“əl Yəqin”,səh 46, “Darut taruf” Beyrut 1989)

Həmin kitabın “Kəbədə doğum,məsciddə isə şəhidlik” fəslində isə yazır: “Əli ən pak və ən müqəddəs məxluqdur.”


Xomeyni “Hukumətul İslamiyyə” adlı məşhur kitabında yazır: ”İmam üçün tərifəlayiq elə bir məqam vardır ki,aləmin hökmranlığı,kainatın bütün zərrələri ilə imamların vilayətinə və hökmünə boyun əyir.Məzhəbimizin əqidə əsaslarından biri də budur ki,imamlarımız bir məqama sahibdir ki,o məqama nə yaxınlaşdırılmış mələklər,nə rəsullar,nə də peyğəmbərlər sahib olmamışdır.Əlimizdəki rəvayyət və hədislərdən çıxan nəticəyə görə ən böyük Peyğəmbər (s.a.s) və imamlar bu aləmin yaradılmasından öncə xəlq olunmuş bir nurdular və Allah onları özündən başqa heç kimin bilmədiyi bir məqama ucaltdı.İmamlarımızdan rəvayyət olunur ki, ”Bizim Allah ilə aramızda bəzi xüsusi hallarımız vardır.Ona nə yaxınlaşdırılmış mələklər,nə rəsullar,nə də peyğəmbərlər sahib olmamışdır.Həmçinin,Fatimə Zəhra (r.a)-da belə bir məqama sahibdir... ” (“Hukumətul İslamiyyə” səh 52)

Bu ifadələri onun sələfləri olan Şeyx Səduq,Hurr Amili kitablarında öz zamanlarında  qeyd etmişdilər. Həmçinin,Seyyid Şübbar yazır: “İmamlar Allah qatında elə böyük məqama sahibdirlər ki,o məqama  İslam Peyğəmbərindən başqa nə bir yaxın mələk,nədə Peyğəmbər çata bilməz.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 88)
 Daha sonra Xomeyni yazır: “Biz inanırıq ki,imamların əmr və işləri digərlərindən fərqlənir.Biz məzhəbimizə görə inanırıq ki,imamlarımızdan gələn hər bir əmr və işə vəfatlarından sonra belə tabe olunması vacibdir.” (“Hukumətul İslamiyyə” səh 90)
Digər səhifədə yazır: Daha öncə də bildirdiyimiz kimi imamların təlimi Quranın təlimi kimidir və bu təlimlər hər kəs üçün hər əsrdə və zamanda keçərli olub,ona tabe olmaq və tətbiq etmək vacibdir.” (“Hukumətul İslamiyyə” səh 112)
 Seyyid Nemətullah Cəzairi öz kitabında bunları qeyd edir: "Bil ki, mütəvatir xəbərlərə əsasən əshabələrimiz arasında Peyğəmbərimizin səma xəbərlərini ardıcıl olaraq yerə çatdırmış sair peyğəmbərlərdən daha şərəfli olması məsələsində ixtilaflar yoxdur. Onların arasındakı ixtilaf Əmirəlmömininin (Əlinin) və pak imamların öz babalarından başqa bütün peyğəmbərlərdən üstün olub-olmaması məsələsindədir.Onlardan bir dəstə adam bu fikirdədir ki, imamlar ululəzm (böyük peyğəmbərlər: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa və Məhəmməd əleyhissəlamlar ) peyğəmbərlərdən başqa, qalan peyğəmbərlərdən üstündürlər, bu peyğəmbərlər isə imamlardan üstündürlər. Bəziləri onların bir-birinə bərabər olduğunu deyirlər. Qalan əksəriyyət isə imamların ululəzm və digər peyğəmbərlərin hamısından üstün olduğu fikrini irəli sürürlər ki, doğrusu da budur" (“Ənvar ən-Numaniyyə", c.1,səh 20-21)

Muhəmməd Baqir Məclisi “Miratul uqul” əsərində “Elçi,peyğəmbər və mühəddis arasında fərq” fəslində yazır: “İmamlar bizim Peyğəmbərdən başqa bütün peyğəmbərlərdən üstündürlər.” (“Miratul uqul” 2/290)

Şiələrin dəyərli şeyxi,alimi Zeynuddin Əbu Muhəmməd Əli ibn Yunis əl Amili ən Nəbatinin qələmə aldığı “Sıratul mustəqim” kitabı haqqında məlumat vermək istərdik.Muhəmməd Baqir Behbudi bu kitaba şərh yazmışdır.Müasir təqlid mərciilərindən olan Ayətullah Əbul Məali Şihabuddin əl Hüseyni əl Məraşi “Riyadul əfahi” adlı kitabının müqəddiməsində Nəbati haqqında yazır:
“İlk dərəcəli və öndə gələcək kitablardan biri də tədqiqatçı alim şeyx Zeynuddin Əbu Muhəmməd ən Nəbatinin qələmə aldığı “Sıratul mustəqim” kitabıdır.And olsun ki,bu kitab mövzusu baxımından çox dəyərli bir kitabdır.”ər Rəvdat” müəllifi əllamə seyyid Murtəza Aləmulhudanın “Safi” kitabından sonra buna bənzər bir kitab görməmişəm....”

Həmin bu Yunus əl Amili ən Nəbati “Siratul mustəqim” (səh 1/20)-də deyir: “İmam Malik ibn Ənəs Əlinin fəziləti baradə çoxlu hədislər nəql etmişdir və o imamı ulul-əzm peyğəmbərlərdən üstün hesab edirdi.”
Lənətullahi aləl kəzibin! Allaha həmd olsun ki,imam Malikin sözləri bizə əsrlərdən bəri gəlib çıxmışdır və orada belə bir küfr yoxdur! İbn Qeyyim yazır: “Rafizilər Allahın ən yalançı məxluqlarıdır.” (“əl mənarul munif fis səhih və zəif” səh 171-172)
Bu sözləri yazan şeyx necə də haqqlıdır! Onların imamları peyğəmbərlərdən üstün tutmaları azmış kimi bu küfrü bizim alimlərə də isnad etmişlər.

Daha sonra öz alimlərinin çoxunun Əli (r.a)-ni ulul-əzm peyğəmbərlərdən üstün görməsini deyərək,yazır: “Alimlərimizin çoxu ümumi rəhbərliyindən və dünya əhalisinin hamısının onun xəlifəliyindən istifadə etməsi səbəbi ilə onu ulul-əzm peyğəmbərlərdən üstün hesab edirlər.”

Dünya əhalisinin hamısı Əlinin xəlifəliyindən faydalanmışdırmı?!  Şiə alimləri onun ulul-əzm peyğəmbərlər xaricində bütün peyğəmbərlərdən üstün olması məsələsində həmfikirdilər.Bəzisi ulul-əzm peyğəmbərləri üstün hesab edir,bəzisi də imamları onlardan üstün hesab edirlər.Nəbatinin zamanında şiə alimlərinin çoxu imamları ulul-əzm peyğəmbərlərdən üstün hesab edirdilər.Bu gün də imamların Muhəmməd (s.a.s) xaricində bütün peyğəmbərlərdən üstün olduğunu açıq şəkildə deyirlər.Bunu təqiyyə ilə inkar edənlərə isə etibar edilməz.

əl Amili Nəbati həmin kitabda (1/101) “Əmirəlmöminin bir qrup peyğəmbərlərlə bərabər səviyyədə olması” başlığı altında yazır: “Allah Musanın duası ilə bir camaatı diriltmişdi.Əlinin duası ilə də Əshabi kəhfi diriltmişdi.Sam ibn Nuhu və Həbəşilərin kralını dilitməsi rəvayyət edilmişdir.”
Daha sonra (1/102) yazır: “Əlini balıqlar belə salamlamışlar.Allah onu insanların və cinlərin imamı etmişdir.”
Nəbati yazır: “Əshabı ona (Əliyə) deyirdi: “Musa və İsa möcüzələr göstərirdi.Səndə bizə bir möcüzə göstər ki,qəlbimiz aram olsun.” İmam onlara bir tərəfdən cənnəti,bir tərəfdən də cəhənnəmi  göstərirdi.Onların çoxu dedilər ki,bu bir sehrdir.Yalnız iki nəfər sabit qaldı.Onlara da Kufə məscidinin daşlarını yaqut olaraq göstərdi.Onlardan biri də sonra küfr etdi,yalnız biri qaldı.” (“Sıratul mustəqim” 1/105)
Həmin səhifədə yazır: “Bir xarici ilə bir qadın dava etdilər.Əli kişiyə qışqıraraq “hoşt” dedi və adamın başı köpək başına çevrildi.”

105-ci səhifədə yazır: “Məhzum oğullarından birinin yoldaşını diriltmiş,adam da “buyur,buyur ağamız!” deyərək qalxmışdı.İmam ona “sən ərəb deyilsənmi” dedikdə,adam ona “əlbəttə ki,ərəb idim” dedi.Lakin,filan və filankəsin vilayəti üzərində ölmüşdüm.Beləcə,dilim də cəhənnəm xalqının dilinə çevrildi.”

107-ci səhifədə yazır: “Siffindən qayıtdıqda Fırat çayı ilə danışdı.Çay dalğalananda insanlar Fıratın şəhadət kəlməsini gətirərək,xəlifəliyin onun olduğunu iqrar etməsini eşitdilər. İmam Sadiq babalarından rəvayyət edir ki,imam Əli Fırat çayına qamışla vurduqda,çay dalğalandı və orada olan balıqlar ona salam verərək,hüccət olduğunu təsdiq etdilər.”

Bu kitabı həmçinin, böyük müctəhidləri Muhsin əl Əmin müqəddimədə tərifləyir və müəllifin fəzilətinə dair bir dəlil hesab edir.Halbuki,həmin bu Muhsin əl Əmin “əş Şia beynə həqaiq vəl əhvam” adlı kitabında şiələrin xürafatlardan və onlara nisbət edilənlərdən uzaq olduğunu iddia edir.
ən Nəbati Bəyadi kitabın (3/5)-da yazır: “Əbu Zərrin rəvayyətində deyilir ki,imam Quranı cəm etdikdən sonra onu Əbu Bəkrin yanına gətirdi.Əbu Bəkr orada özlərinin pisliklərini gördü və onu rədd etdi.Ömər Zeyd ibn Sabitə başqa bir Quran cəm etməyi tapşırdı.Quranı təhrif etmək üçün imamın əlində olan nüsxəni gətirməsini istədilər ki,onu yox etsinlər.Əmirəlmöminin bunu rədd etdi.Sonra Xalid ibn Vəlidin əli ilə onu öldürməyə çalışdılar.Bu hadisə məşhurdur.”

Bu şiələrin müsəlmanların əlində olan Quranın sabit olmamasına inandıqlarını isbat edən rəvayyətlərdən biridir.  Bu haqqda inşəallah gələcək bölümlərdə bəhs edəcəyik.

ən Nəbati Bəyadi (1/105)-də yazır: “İmam Əli ənik daşı olan bir adama “Bir İsraili dayışır” dedi. Həmin şəxs dedi: “Ənik nə vaxtdan İsrail oldu?” Əleyhissalam “bu adam beşinci gün öləcək” dedi.Həmin adam beşinci gün öldü və dəfn edildi.İmam gəlib ayağı ilə qəbri ehmalca vurdu.Qəbrdə olan ayağa qalxıb,dedi: “Əliyə cavab qaytaran Allah və Rəsuluna cavab qaytarmış kimidir.” İmam ona dedi: “Qəbrinə geri qayıt!” O,qəbrinə girdi və qəbir bağlandı.”

Zeynuddin əl Amili Nəbatinin yazdığı və Ayətullah Məraşinin də təhqiq edib, rədd etmədiyi bu kitab onlara görə dəyərli bir kitabdır.b) Şiəliyə görə imamların məsumiyyəti.

Onlara görə vilayət təkcə Əhli beyti sevmək deyil,təyin olunmuş 12 imama,onların məsum olduqlarına və sözlərinin Peyğəmbər (s.a.s) sözü kimi olduqlarına imandır.

Şeyx Muhəmməd Rza Müzəffər yazır: “Biz imamların da peyğəmbərlər kimi gizli vəya açıq,bilərək vəya bilməyərək əxlaqsızlıq kimi  bütün günahlardan uşaqlıq dövründən ölənə qədər məsum olduğuna inanırıq.Həmçinin,onlar səhv,xəta və unutqanlıqdan da uzaqdırlar.” (“Əqaidulil imamiyyə” səh 91,Beyrut)

Eyni yerdə yazır: “Onların əmr və qadağalarının Allahın əmr və qadağaları olmasına,onlara itaət və asiliyin Allaha edilmiş itaət və asilik olduğuna,onların dost və düşməninin Allahın dostu və düşməni olduğuna etiqad edirik.Onlara edilən etiraz Rəsullullah (s.a.s)-a edilmiş etiraz kimidir.Peyğəmbər (s.a.s)-ə edilən etiraz da Allaha edilmiş etiraz kimidir.”

Xomeyni kitabında yazır:  “Biz inanırıq ki,imamların fəqihlərə bəxş etdikləri məqam hələ də davam etməkdədir.Çünki,haqqlarında səhv və qəflət olduğunu təsəvvür etmədiymiz imamlarımız müsəlmanların mənfəəti naminə hər şeyi əhatə edirlər.İmamlar özləri də onlardan sonra bunun fəqihlər tərəfindən idarə olunacağını bilirdilər.” (“Hukumətul İslamiyyə” səh 91)

Ayətullah Seyyid İbrahim əz Zincani şeyx Səduqa istinadən yazır: “Peyğəmbərlər,rəsullar və imamlar haqqında etiqadımız budur ki,onlar hər cür pislikdən və günahdan məsumdurlar.Nə kiçik,nə də böyük günah etməzlər. Əmr olunduğu məsələlərdə Allaha asi olmazlar,onları tanımayan kafirdir.” (“Əqaidul isna əşariyyə” 2/157,Beyrut)

Rza Müzəffər yazır:
60-cı səhifədə: “Ona görə biz etiqad edirik ki,imam gərək Allah tərəfindən Peyğəmbərin dili ilə vəya digər İmamın dili ilə təyin edilsin.”
61-ci səhifədə: ”İmam uşaq yaşından ölənə qədər məsum olmalıdır.Onun üçün səhv etmə və yaddan çıxma halı caiz deyildir.”

O,deyir ki,imamlar səhv və unutqanlıqdan uzaqdırlar.Biz isə öz növbəmizdə yalnız imamların bu məsələ barasində elə şiə mənbələrində nə dedikləri haqqında sitatlar təqdim etmək istərdik.

İmam Əli deyib: “İnsanların çoxları bir işdə çalışıb səy göstərdikdən sonra mədh və tərifi şirin hesab edirlər. Amma, hələ qalmış və yerinə yetirmədiyim haqlar və icrasında naçar olduğum vacibi əməllərin müqabilində Allaha itaətimə və sizinlə xoş rəftarıma görə mənə gözəl təriflər deməyin. Mənə zülmkarlara (xoş gəlmək üçün) deyilən sözləri deməyin. Qəzəbli insanlardan (qəzəblənmələrinə görə) çəkinərək gizlədilən şeyləri məndən gizlətməyin. Zahirdə dostluq göstərmək, yaltaqlıq və (dil ilə) rüşvət verməklə mənimlə ünsiyyətdə olmayın. Mənim barəmdə belə güman etməyin ki, əgər haqq deyilsə, o mənə ağır gələcək və mən özümü böyük tutmaq istəyirəm. (Mənimlə haqq söz deyilməyən itaətsiz hakimlər kimi davranmağınızı istəmirəm.) Çünki mən, Allahın mənim nəfsimə daha malik və güclü olduğu yerlərdə kifayət etməsi istisna olmaqla, nə səhv etməkdən yüksəkdəyəm, nə də öz işimdə ondan amandayam. (Buna görə də buyurur:) Həm mən, həm də siz Ondan başqa tərbiyə edən və yetişdirən olmayan Rəbbin ixtiyarındakı bəndə və quluq. O, bizim özümüzün ixtiyarımız olmayan şeylərimizin maliki və ixtiyar sahibidir. (Buna görə də böyüklük Ona layiqdir və Ondan başqalarının vəzifəsi bəndəlik və itaətkarlıq etməkdir.) O bizi (içində) olduğumuz nadanlıqdan çıxardaraq xeyrimizə olan elmə sövq etdi; bizim azğınlığımızı hidayət və doğru yola çevirdi və bizə korluqdan sonra görmə bəxş etdi.” (“Nəhcul bəlağa” xütbə 207)

İmam Cəfər dedi: “Mənim ən yaxşı dostum mənə qəbahətlərimi bildirəndir.” (Muhsin Hərrati “Yaxşılığa dəvət,pis işlərdən çəkindirmək” səh 15,”Əhli beyt evi” 2005 il)

Əli (r.a) deyir: “Allahım, məni (günahımı) bağışla ki, Sən onu daha yaxşı bilirsən. Mən yenə dönsəm (ikinci dəfə onu törətsəm) sən bağışlanmağı da mənə qaytar. Allahım, mən özümlə bağladığım və mənim ona vəfalı olduğumu görmədiyin əhdimi (əməl etməyi öhdəmə götürdüyüm itaət və bəndəliyi) bağışla. Allahım, dildə Sənə yaxınlaşmaq istəyimi, ürəyimin onun əksinə olmasını (işin əvvəlində Sənə yaxınlaşmaq üçün ibadət və bəndəlik etsəm də, ondan sonra beynimə riya və özünü göstərmək kimi fikirlər gəldiyinə görə) bağışla. Allahım, gözümün ucunun işarələrini (gözünün ucu ilə işarə edib möminə əziyyət verməyi və ya onun qeybətini edib arxasınca pis danışmağı), boş söhbətlərimi, ürəyimin arzularını və dilimin büdrəmələrini bağışla.” (“Nəhcul bəlağa” xütbə 77)

İmam Əli oğlu Həsənə Siffeyn döyüşündən sonra məktub yazaraq     vəsiyyət edir.Bu məktub,vəsiyyət uzundur.Oradan ixtisarlarla bəzi hissələr  belədir.Bu Nəhcul Bəlağada 31-ci məktubdur:

 “...Bilmədiyin şey barəsində söz söyləmə. Sənə aid olmayan şey barəsində söhbət etmə. Azğınlıq olmasından qorxduğun yoldan çəkin...”
...Sonra xalqın nəfsi istəklər və rəylərə uymaları səbəbindən şübhələrə düşüb ixtilafa düçar olduqları şey barəsində sənin şübhəyə düşəcəyindən qorxdum. Onu sənin yadına salmağa meylim olmasa da, mənim üçün onu möhkəmləndirmək, səni həlak və məhvediciliyindən əmin olmadığım işdə təkbaşına buraxmaqdan daha xoşdur. Allahın, onda sənə qurtuluş və nicat müvəffəqiyyəti əta etməsini və səni düz yola hidayət etməsini diləyirəm. Beləliklə, bunları  vəsiyyət edirəm sənə....
...Allahından kömək istə, müvəffəqiyyət qazanmağın üçün Ona üz tut və səni şəkk-şübhəyə salan və ya zəlalət və azğınlığa aparan bütün pis işləri tərk et...
Buna görə də işlərdən hansısa sənə çətin gələndə, onu sənin ondan xəbərsizliyin və nadanlığın hesab et. Çünki, sən yaradılışının əvvəlində nadan idin, sonra bilik sahibi oldun. Sənin  bilmədiyin, düşüncənin barəsində sərgərdan qaldığı, görmənin azdığı və sonra görüb dərk etdiyin şeylər çoxdur. Buna görə də yaradan, ruzi verən və gözəl əndamını xəlq edəndən yapış. İbadət və bəndəliyin Ona olsun, Ona üz tut və qorxun Ondan olsun...
Səninlə Özü arasında Onu səndən ayıracaq bir kimsə qoymayıb. Səni Onun yanına şəfaətçi və vasitəçi aparmağa məcbur etməyib. Pis iş görəndə tövbə etməyinə mane olmayıb,) cəza verməyə tələsməyib. Rüsvay edilməyə layiq olduğun yerdə rüsvay etməyib səni. Tövbənin qəbul edilməsində səni əziyyətə salmayıb. Günahlara görə səni sıxıntıya salmayıb və rəhmətindən naümid etməyib. Hətta, sənin özünü günahdan saxlamağını yaxşı iş kimi dəyərləndirib. Sənin günah və pis işini bir günah, yaxşı və gözəl işini isə on bərabər hesab edib....
...etdiyin günah zamanı haqlayaraq səninlə fikrin arasında ayrılıq salmasından qorx və çəkin. Həmin vəziyyətdə sən özünü məhv etmisən....Tamah və hərislik dəvələrinin səni sürətlə həlak suyunun başına aparmasından çəkin...Arzulara güvənmək və dalmaqdan çəkin.”

Allah xətrinə! Bütün günah və səhvlərdən uzaq olan insan belə dua edərmi?!

İmam Zeynəlabiddin buyurur: “Ey Rəbbim! Öz ibadətlərimi sayarkən,onları bir heç görürəm.Öz günahlarımı etiraf edərkən onları hədsiz sayda görürəm.Sən heç bir quluna,hətta ən günahkar qulundan belə üz döndərməzsən.Elə isə məni bağışla Ey Rəbbim!....İblis mənə sənə üz tutduğum anda,kiçik və böyük  günahlardan qaçınarkən yetişdi ki,bunlar məni məhv edə bilərdilər.Mən günah edəndə və sənin qəzəbini qazananda isə şeytan məni tərk etdi. (müxtəsərlə) (“Səhifə səccadiyyə” dua 32)
Çox qəribədir ki, www.alshia saytında haşiyədə yazılıb.”Bu duanı imam gecə namazlarından sonra deyərdi və günahlarını etiraf edərdi.”

O,həmçinin duasında deyir: “Ey Rəbbim! Günahlarımın ağırlığını üzərimdən götürməni səndən diləyirəm.Bu ayaq üstə dayanmağa qoymayan yükü daşımada mənə yardım et!....  Muhəmməd və onun əhlinə salam göndər və özümə zülm etdiyimə görə məni bağışla!...  Muhəmməd və onun əhlinə salam göndər və məni günahları bağışlananların öncüsü et!.... “(“Səhifə səccadiyyə” dua 39)

İmam duasında: “....Məni öz əməllərimə görə məhv etmə,mənim əməllərimə irad tutub,mənim gizli sirrlərimi faş etmə.Gizli olanları üzə çıxartma və mənim əməllərimi ədalətlə mühakimə etmə.İnsanlardan ən yaxşı olanlarına mənim qəlbimi açma və onlardan mənim utanacaq işlərimi gizlət.Onlara məni rüsvay edəcək gizli əməllərimi açma....” (“Səhifə səccadiyyə” dua 41)

O,deyir: “Bu dəqiqə sənin önündə günahların əlində oyuncaq olaraq günah və zəlalətlərə getməyə müsaid olan dayanıb.İblis ona hücum etdi və qalib gəldi.Onda o sadəlövcəsinə ona əmr etdiyini etmədi və təkəbürcəsinə ona yasaq etdiyini edirdi....” (“Səhifə səccadiyyə” dua 31)

İmam həmçinin, duasında deyir: “Ya Rəbb! Sənin qulun duaları dilində,gözü aşağı dikilərək, önündə dayanmışdır.O,zəlilcəsinə başını əymiş və Sənin daha yaxşı bildiyin qəlbinin gizli sirrlərini sənə etiraf etmişdir.O,dinməzcə Sənin daha yaxşı bildiyin günahlarını sadalayır. O,Sənin əmrlərini pozmaqdan və özünün pis addımlarından danışır ki,bunlara görə Sən onu alçaltdın,o günahlara görə ki,onların dadı tez keçir və acılı aqibəti isə keçmək bilmir.” (“Səhifə səccadiyyə” dua 31)

İmam deyir: Ey Rəbbim! Bu dayandığım yerdə mən kiçik və böyük günahlarımdan,gizli və aşkar zülmlərimdən,keçmiş və indiki günahlarımdan tövbə edirəm. Mən önündə hətta bundan sonra Sənə günahları haqqında danışmayacaq və öncəki günahları ağlından belə keçirməyəcək bir adam kimi dayanmışam.” (“Səhifə səccadiyyə” dua 31)

O,duasında deyir: “Ey Rəbbim! Səndən öz cahilliyimə görə əhv və mənim günahlarımı bağışlamanı diləyirəm! ....Ey Rəbbim! Önündə dayanarkən mən qəlbimin hər günah meyllərindən, günah baxışdan, günah sözdən ki,ağzımdan çıxıb və sənin rızana tərs gəlir,istiğfar diləyirəm.Qoy mənim əzalarım salamat və Sənin dəhşətli əzabından amanda olsunlar,o əzabından ki,fasiqlər və zalimlər qorxu içində olacaqlar.” (“Səhifə səccadiyyə” dua 31)

SubhənAllah! Şiələrin bizim kitablarda Əbu Bəkr və Ömərin belə sözlər dediyini oxuduqda nə hal alacaqlarını təsəvvür edirəm! Onlar bu səhabələrin fasiq,zalım və cahil olduqlarını deməyə tələsərdilər!
Yuxarıdakı sitatlardan bu nəticə çıxır:
1)             İmamlar (Allah onlardan razı olsun) səhv və günah edə biləcək digər adi  insanlar kimi idilər.
2)             İmamlar (Allah onlardan razı olsun) səhv vəya günah edə bilməzdilər və onlar yalandan öz günah,zülm və cahilliklərini etiraf etmişlər.c) Şiəliyə görə imamların yaradılış keyfiyyəti.

Xomeyni “Zubdətul Ərbainə hadisən”adlı kitabında yazır: “Ağah ol ki,ismət evinin əhalisi (imamlar) aləmlərin yaradılmasından öncə qeybi məkanda Peyğəmbər (s.a.s)-ə şərikdirlər....Hədisi şəriflərdə bunlar varid olmuşdur: “Ey Muhəmməd! Allah Təala vəhdaniyyəti ilə tək idi.Sonra Muhəmmədi,Fatimə və Əlini yaratdı.Min il boyu gözlədilər.Daha sonra Xaliq bütün əşya və məxluqu yaratdı.Onları da bunların xəlq olunmasına şahid tutdu.Onlara itaəti məxluqatın üzərində vacib etdi.Məxluqun işlərini onlara həvalə etdi.Onlar istədiklərini halal vəya haram edə bilərlər.Allahın iradəsinin xaricində bir şey istəyə bilməzlər....
Onlar haqqında mötəbər kitablarda varid olanlar ağılları heyrətə salır.Belə ki,özlərindən başqa heç kəs onların həqiqət və sirrlərinə vaqif olmamışdır.Allahın salamı və bərəkəti onların üzərinə olsun.” (“Zubdətul Ərbainə hadisən” səh 232; Beyrut)

Xomeyninin nəzərdə tutduğu mötəbər kitabda bunlar yazılıbdır.O,məhz buna əsaslanır.

“Kafi”də İmam Rzadan gələn uzun bir hədisdə deyilir: ”Ümmətdən heç kim “İmamətin dəyərini,ölçüsünü və yerini bilə bilərmi?Şübhəsiz ki,İmamət ölçü olaraq ən münasib,şərəf olaraq ən uca,yer baxımından ən uca,insanların ona ağılları ilə,fikirləri ilə nail olma,ya da öz istəkləri ilə İmam təyin etmədə ən uzaq olanıdır.... İmam günahlardan təmizlənmiş,qüsur və nöqsanlıqlardan uzaqdır.Elm ona məxsusdur.O,dinin nizamı,müsəlmanların izzətidir.Münafiqlərin qəzəbi və kafirlərin həlakıdır.İmam dövrünün adamıdır.Heç kim ona yaxınlaşa bilməz,heç bir alim ona bərabər ola bilməz.Onun yerini heç bir şey tuta bilməz.Onu dərk etmək üçün sayıla biləcək heç bir misal yoxdur.Heç bir şey onun kimi deyildir,bənzəri yoxdur.Bütün bu fəzilətlər istənilmədən ona verilmişdir... İmamın bir şeyini dərk etməyə görə ağıllar azar,yaxşı münasibətlər ortadan itər,ağıllar heyrət edər,gözlər pərişan olar,həkimlər heyrət içində qalar,aqil adamlar cahilləşir,şairlər hikməti itirərdi.Buna görə insan öz acizliyini və qüsurunu qəbul edər.Bunlar sadəcə bir İmama aiddir.Bəs bütün İmamlar necə vəsf olunub,tanınır və ya onun hər hansı bir işi necə başa düşülür?   Onun məqamında və dərəcəsində kim ola bilər?İmam alimdir,cahillik etməz.Nəzəri itidir,etdiyindən geri çəkilməz.Müqəddəs və təmiz bir mədəndir.O,günahsız olaraq dəstəklənir.Müvəffəq olunmuş,səhvlərdən və günahlardan əmin qılınıb.Bütün bunlar Allah qullarının üzərinə hüccət və məxluqatı üzərinə şahid olması üçün ona məxsus edilmişdir.” (“Kafi” 1/199)

Rza Müzəffər yazır: “İmamın göstərişi Allahın,onu qadağası isə Allahın qadağasıdır.Onlara itaət Allaha,onlara asilik isə Allaha asilikdir.” (“Əqidətul İmamiyyə”səh 65)

Şiə təqlid mərcii olan Mirzə Həsən əl Hairiyə belə bir sual verdilər.
Sual: “İmam Əli Musa (ə)-dən daha fəzilətli olduğuna görə imamın “Mən Musanın əsasıyam” sözünün mənası nədir? İmam Əli “məndən daha böyük ayət nədir?” deyərkən bu Musa üçün bir möcüzə ola bilərmi? Ətraflı izah etmənizi xahiş edirəm.Təşəkkür edirəm.”

Cavab: “Bu mübarək kəlmənin iki təfsiri və iki mənası vardır.
a) Əleyhissəlam özünü Rəsulullah (s.a.s)-a nisbətdə Musanın əsası mərtəbəsində gördüyünü nəzərdə tutur.Özünün elmi,möcüzələri və kəramətləri ilə qardaşının peyğəmbərliyini isbat edən ən böyük ayət,ən böyük möcüzə olduğunu demək istəyir.
b) Musa (ə)-nın əsası üzərində söz sahibidir.Onun vilayətinin təsiri olmasaydı Musanın əsası ilana dönməzdi.Böyük nüfuzu və əzmli vilayəti ilə bütün peyğəmbərlərin möcüzələrinin, kəramətlərinin təsirli olması üçün onlara yardım edən odur.O,ayəti-kübra və nəbəyyi əzimdir.” (“Din beynəs sail vəl mucib” 2/72; Kuveyt)

Həmin kitabda (2/219)-da Hairiyə belə bir sual verirlər:

Sual: “Namazda Məsum imamın türbəsinin önündə durmaq olarmı? Yəni,hərəmin içində namaz qılarkən,türbə onun arxasında qalır.Məsum imamların övladlarından şəhid olan və salehlərin hökmü nədir? Müqəddəs türbə önündə namaz qılmağın hökmü nədir?”
Cavab: “Namazda məsumun türbəsinin önündə durmaq cazi deyil.İmamın türbəsinin önündə qılınan namaz imamiyyə alimlərinin ittifaqı ilə batildir.Çünki,vəfatlarından sonrakı hökm,həyatda olduqları hökmlə eynidir.Misal üçün, Əbulfəzl Abbasın türbəsinin önündə namaz qılmaq,onun ehtiramına və məqamına qarşı ədəbsizlikdir.Namaz məsumun pak qəbrinin önündən başqa digər yerdə qılınsa heç bir eybi yoxdur…”

Eyni kitabda (2/181) Mirzə Həsən əl Hairidən soruşurlar:
Sual: “Xətiblərdən Rəsulullah (s.a.s)-in nuru olduğunu eşidirik.Bu nur günəşin və ayın nurunu üstələyir.Bu nurun keyfiyyətini açıqlayın zəhmət olmasa.”
Cavab: “Allahın adı ilə! Bunu bil ki,Allah Təala şiə və sünnilərin ittifaq etdiyi kimi Peyğəmbər (s.a.s)-in nurunu öz əzəmətinin nurundan yaratmışdır.Yəni,Allah ilk xəlq etmək istədikdə müqəddəs,şərəfli bir nur yaratmış və onu özünə nisbət etmişdir.Bu nurdan daha sonra Muhəmməd (s.a.s)-i yaratdı.İşıqdan çıxan işıq,oddan çıxan qığılcım kimi bu nurdan möminlərin əmiri Əlini yaratdı…Digər məsumlar yəni,Fatimə Zəhra və onun pak övladları da Əlinin nurundan yaradılmışdılar….Daha sonra bu nurun işıntılarından digər peyğəmbərlər,mələklər və digər məxluqatı xəlq etmişdi.”

Ayətullah Cəvad Təbriziyə belə bir sual verdilər:
Sual: “Peyğəmbər və Əhli beytin ruhları və bədənlərinin aləmlərin yaradılmasından öncə mövcud olması və Adəmin yaradılmasından öncə var olması baradə fikriniz nədir? Çünki,Allah Təala onların surətlərini ərşin çevrəsində qoymuşdu.Buna cavabınız nədir?”
Cavab: “Onlar (məsumlar) nurani varlıqları ilə Adəmin yaradılmasından öncə mövcud idilər.Maddi varlıqları isə bilindiyi kimi Adəmin yaradılmasından sonra olmuşdur.”(“Sıratun nəcat” 3/438-439,Kuveyt)

Yenə ona belə bir sual vermişlər:
Sual: “Xanım Zəhranın eyni anda əti,qanı və bədəni ilə qadınların müxtəlif məclislərində olmasına inanmaq caizdir?
Cavab: “Eyni anda müxtəlif məkanlarda nurani surəti ilə olmasına heç bir maneə yoxdur. Çünki,nurani surət zaman və məkan xaricindədir.Bədən olaraq da zaman və məkana ehtiyyac hiss etməz.Daha doğrusunu Allah bilir.”

Müasir alim Əbdulhüseyn əl Əmini ən Nəcəfi deyir: “İmamlar İmam Əlinin sülbündən olan Allahın övladlarıdır.”(“əl Ğadir” səh 214,216)


d) Muhəmməd (s.a.s)-ə verilmiş bütün dərəcə və fəzilətlər imamlara da verilmişdir.

“Kafi”də bir hədisdə “Bir adam Əbu Cəfərə dedi: ”Ey Rəsullahın oğlu! Peyğəmbər (s.a.s) daha elmlidir,yoxsa möminlərin əmiri Əli?
İmam Əbu Cəfər dedi: ”Bu adamın nə dediyini eşidirsiniz?Allah istədiyi kimsənin qulaqlarını açar.Mən onunla danışdım.Şübhəsiz ki,Allah Peyğəmbərlərin elmlərini Muhəmməd (s.a.s)-də toplamışdır.Eyni zamanda bütün bu elmləri möminlərin əmirində də toplamışdır.Bu adam da gəlib,onun yoxsa Peyğəmbərlərin daha elmli olduğunu soruşur.” (Kafi” 1/223)

Mühəddis Şeyx Səduq “Fədailuş şia” kitabında “Əlinin mərtəbəsi Peyğəmbər (s.a.s) –in mərtəbəsi kimidir” fəsili ayırıb və bu fəsildə ilk olaraq Muhəmməd (s.a.s)-dən belə hədis rəvayyət edir:
“Niyə bəzi insanlar Allah qatında mənim dərəcəmə bərabər birini xatırlayırlar?”

Seyyid Şübbar kitabında yazır: “...Hər bir fəzilət və dərəcəki Peyğəmbərə verilib,eyni ilə İmamlara da verilmişdir.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 71)
Mühəddis Şeyx Səduq “Fədailuş şia” kitabında “Əlinin mərtəbəsi Peyğəmbər (s.a.s) –in mərtəbəsi kimidir” fəsili ayırıb və bu fəsildə ilk olaraq Muhəmməd (s.a.s)-dən belə hədis rəvayyət edir:

“Niyə bəzi insanlar Allah qatında mənim dərəcəmə bərabər birini xatırlayırlar?”

Bundan artıq “imamların bizim peyğəmbər (s.a.s)-ə bərabər olduğunu” sözünü aydın şəkildə söyləmək çətindir. Hər iki sitatı cəm edəndə bu nəticə çıxır: Şiələr 12 imamı digər bütün peyğəmbərlərdən üstün hesab edir və onları Muhəmməd (s.a.s)-ə bərabər hesab edirlər. Onlar Əlini Allahın adı hesab edirlər!

Dəstaqeyb Şirazi deyir: “Allahın adı kainatın və bütün məxluqatın parçalarını əhatə edir.Fəqət,Allahın ismi azəm (böyük adı) adı da vardır....Bu böyük söz Allahın müzəffər aslanı Əli ibn Əbu Talibdir.” (Quranın mənəvi dəyəri” fəsil “Əli ulu işarə,gözəl söz və Allahın ulu adıdır.” səh 235)

e) Şiələrə görə imamlara vəhy gəlir.

Seyyid Şübbar imam Baqirdən rəvayyət edir: ”İmam vəhy mələyinin səsini eşidir,amma onu nə həqiqətdə,nədə yuxuda  görmür.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 17)

Həmçinin, yenə Şübbar Peyğəmbər (s.a.s)-dən rəvayyət edir ki,O Əli haqqında demişdir: “Əgər bilmirsinizsə agah olun.Məndən sonra bu adama vəhy gələcəkdir.”(“Şərhul ziyarətul camiə”səh 23)

İmam Baqir deyib: “Qədr gecəsi məsum imama il ərzində baş verəcək hadisələrin izahı endirilir.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 22)

f)  Şiələrə görə imamlar Allahın şəriətini dəyişə bilərlər.

“Kafi”də imam Rza deyir: ”İnsanlar itaətdə bizim qullarımız,dində isə bizim dostlarımızdır.” (“Kafi” 1/187)

Mühəddis Əbu Amr Muhəmməd Kəşşi öz kitabında Həmdveyhin belə dediyini nəql edir: “Bizə Muhəmməd ibn Hüseyn ona Həkəm ibn Miskin Səqəfinin ona Əbu Həmzə Məqil Iclinin ona Abdullah ibn Yəfurun belə bir hədis danışdığını demişdir: “Mən Əbu Abdullahaha dedim: “Allaha and olsun ki, sən bir payı ikiyə bölüb desən ki, bu halaldır, bu haram, mən sənin halal dediyinə halal, haram dediyinə haram deyərəm. (Görəsən, Əbu Abdullah bunu inkar edib onun bu sözünə rədd cavabı verdimi? Əlbəttə, yox) O dedi: “Allah sənə rəhm eləsin, Allah sənə rəhm eləsin!”
(“Rical əl-Kəşşi”,səh.215, Kərbəla çapı)

Ayətullah Meşkini yazır: "Mehdi zühur edəndən sonra yalnız peyğəmbərlik mənsəbindən savayı, sonuncu peyğəmbərin bütün vəzifələrini icra edəcək. O cümlədən, O həzrətin ilahi hökmlər üzərində də hakimiyyəti olacaq.Yəni, zamana və cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq, onlara dəyişikliklər edə biləcək” ("Vacib və haram" səh 8, №4)

Cəfər Sübhani “Şiə əqidəsinin əsasları” kitabında (səh 258) yazır: “Buna görə də əgər məsum imamlar bir məsələnin halal və haram olması baradə söz söyləsələr,onlara tabe olmaq dinə tabe olmaq sayılır və bu dində bidət hesab olunmur.”
Yəni,bu alimlərə görə istənilən 11 imam bir şeyə halal və haram hökmü verə bilər.Allahu Əkbər!
İmamların İslam şəriətini dəyişdirə biləcəyindən əlavə onlar hələ insanlara yəhudilərin qanunlarına görə hökm edirdilər!
Cuyəd əl Həmədani rəvayyət edir: “Mən imam Zeynəlabiddindən soruşdum. “Hansı qanunlara əsasən  siz hökm edirsiz?”
O,cavab verdi: “Davud nəslinin qanunlarına əsasən.Əgər biz bir məsələ ilə bağlı çətinlik çəkiriksə cavabı Ruhul Qüdsdən alırıq.” (“Kafi” c.1,səh 695,№4 1036)

Ümumiyyətlə şiələrin gözlədikləri 12-ci imam çoxlu maraqlı xüsusiyyətlərə sahibdir.
Məclisi “Kitab əl qeyb” kitabında Mehdi baradə belə izahlar gətirir:

“Onun rəngi ərəblərin rəngidir,bədəni isə Yəhudilərin bədəni kimidir.” (səh 138)
“O,iki qətər libası geyinəcək və Bəni İsrailə oxşayacaqdır.” (səh 140)

Mehdi baradə maraqlı keyfiyyətləri Numaninin “Qeyb”kitabında tapmaq olar. “Mehdinin təsviri və Quranda onun haqqında olan ayələr” fəslində Numani İmam  Muhəmməd Baqirin sözlərini gətirir.
Hədis 3-də yazır: “Onun alnında işarə,üzündə isə xal vardır.”
Hədis 4-də isə yazır: “Onun geniş qarnı,alnında işarə və gözəl üzü vardır.”


g) Şiələrə görə imamlar bütünlüklə hər şeyi bilir və hər elmə sahibdirlər.

İstənilən müsəlmandan soruşanda ki,hər şeyi kim bilir,o mütləq “Allah” deyə cavab verəcəkdir. Şiədən bunu soruşduqda isə o “imam” deyəcək.
Kuleyni öz kitabında Əbu Abdullahdan rəvayyət edir: “Əgər hansısa İmam onun başına nələr gələcəyini və sonunun necə olacağını bilmirsə O Allahın qullarına hüccət sayıla bilməz.” (“Kafi” c.1,səh 427)
"Imamlar nə vaxt öləcəklərini bilirlər və onlar özləri istəmədən ölməyəcəklər" başlığı altında Kuleyni Əbu Bəsirin imam Cəfər ibn Baqirdən belə rəvayyət etdiyini yazır: "O nə imamdır ki, qeybdən xəbəri olmasın,öz taleyini bilməsin.Allahın beləsini İmam yaratdığını heç nə sübut edə bilməz" ("Kafi” "Kitab əl-huccə", 1/258)

Əllamə Məclisi kitabında imam Sadiqdən olan rəvayyətdə yazır: “Allaha and olsun ki,biz ilk və sonuncu elmləri almışıq.” İmamın səhabələrindən biri qalxıb dedi: “Siz qeyb elmini bilirsiz?”
İmam dedi: “Vay olsun sənə! Həqiqətən mən hər şeyi,hətta qadın bətnində olanı da bilirəm.” (“Biharul Ənvar” 26/27)

“Miratul Ənvar mişkətul əsrar fi təfsirul Quran” adlı məşhur əsərində Seyyid Əbul Həsən əl Amili yazır: “Əli (r.a) dedi: “Mən yer üzündə yaşayan Rəbb və imamam.” (səh  59)
Təfsir alimi Əyyaşi “Safi” təfsirində (c.2,səh 353) Kəhf 110 ayəsinin təfsirində buna bənzər rəvayyət nəql etmişdir.
                                                                                                                  
Halbuki,Allah Təala buyurur: Həqiqətən, o Saat haqqında elm yalnız Allahdadır. Yağışı O yağdırır və bətnlərdə olanı O bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz; heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə, şübhəsiz ki, Biləndir, Xəbərdardır.” (Loğman 34)

Kuleyni kitabının bir neçə fəslini bu ayənin inkarına həsr edib.
O,kitabında “İmamların nə zaman öləcəklərini bilməsi və yalnız öz istəkləri ilə öləcəyi”“İmamlar keçmişdə olanları və gələcəkdə olacaqları bilir və heç bir şey onlardan gizli qalmaz” kimi fəsillər tərtib etmişdir. Quran ayələrini və bu fəsilləri oxuduqda,bizə yalnız ayələri inkar edib,kafir olmaq,yada bu fəsilləri çirkin bidət hesab edib,müsəlman olmaq qalır!

Cəfər Sadiq guya deyib: “Allaha and olsun ki,mən Quranı başdan sona qədər bilirəm.Göylərin və yerlərin elmi,olmuş və olacaq hadisələr hamısı mənim yanımdadır.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 29)
Kuleyni Cəfər Sadiqdən rəvayyət edir: “Mən göylərdə və yerdə nə olanları bilirəm. Cənnət də olanları bilirəm. Cəhənnəmdə olanları bilirəm. Bu günə qədər olub keçənləri və olacaqlarıda.” (“Kafi” c.1,səh 431, hədis № 2 (674)

Kuleyni imam Cəfərdən rəvayyət edir: ".... Musa və Xızırın yanında olsaydım, onlara deyərdim ki, mən onların hər ikisindən çox bilirəm və onlara bildiklərini xəbər verərdim; Çünki,Musa və Xızıra  keçmiş şeyləri bilmək bacarığı verilib, onlara gələcəkdə olacaq və Qiyamət gününədək olan hadisələri bilmək bacarığı verilməyib"(“Kafi” c.1, səh 431, hədis № 1 (673)

Allahu Əkbər! Bundan da böyük bidət ola bilərmi?!! Uca Allah Quranda buyurur: De: "Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər yetirməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə, özüm üçün xeyir artırardım və mənə pislik toxunmazdı. Mən sadəcə, iman gətirən bir qövm üçün qorxudan və müjdələyənəm". (Əraf 181)
Allah həmçinin buyurur: “De: "Allahdan başqa göylərdə və yerdə olanların heç biri qeybi bilməz. Onlar nə zaman diriləcəklərini belə bilmirlər” (Nəml 65)
Uca Allah buyurur: “Qeybin açarları Onun yanındadır, Onları yalnız O bilir. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın.” (Ənam 59)

Həmçinin: “De: "Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəhy olunana tabe oluram". De: "Məgər korla görən eyni ola bilərmi? Məgər düşünmürsünüz?" (Ənam 50)

Allah özünün hər şeyi və qeybi bildiyini,peyğəmbər (s.a.s) isə qeybi bilmədiyini buyurur! Şiələr iddia edir ki,imamlar hər şeyi bilir və onlara bunu peyğəmbər (s.a.s) öyrətmişdir!

Kafi”də Əbu Abdullah deyir: ”Əgər imam bir şeyi öyrənmək istəsə Allah bunu ona mütləq öyrədər”  (“Kafi” 1/258)

Kafi”də  bir hədisdə “İmam Rza deyir: ”Biz yer üzündə Allahın əmin qıldığı şəxslərik.Bəlaları və müsibətləri bilmək elmi,ərəblərin bütün nəsil və nəsəbləri,İslamın zühuru bizim əlimizdədir. Biz adamı görən kimi onun mömin və ya münafiq olduğunu təyin edə bilirik. Bizim şiələrimizin və onların ata-babalarının adları əvvəlcədən yazılıb, Allah bizimlə və onlarla əhd-peyman bağlayıb" (Kafi” "Kitab əl-Huccə" fəsli  1/223)

Seyyid Şübbar imam Rzadan rəvayyət edir: “Biz adama baxdıqda onun münafiq,yoxsa mömin olduğunu bilirik.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 26)
Bütün deyilənlərə əsasən şiələrə görə imamlar peyğəmbər (s.a.s)-dən daha çox biliklidir! Axı Uca Allah buyurur: “Çevrənizdəki bədəvilərdən və Mədinə əhalisi arasında münafiqlər var. Onlar ikiüzlülükdə inadkarlıq göstərir, sən isə onları tanımırsan. Biz ki onları tanıyırıq. Biz onlara iki dəfə işgəncə verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar.” (Tövbə 101)

Peyğəmbər (s.a.s) münafiqləri tanımırdı! Axı qəlblərdə olanı Allahdan başqa heç kəs bilməz! Şiə imamı isə adama baxdıqda onun qəlbinin sirrlərini bilir.


i) Şiələrə hədislərinə görə Əli insanları cənnət və cəhənnəmə göndərəndir.

Ayətullah Dəstaqeyb Şirazi Əli (r.a)-nin adından rəvayyət edir: “Əli ibn Əbu Talib demişdir: “Ey Haris! Hər ölən adam məni görür.Sən həmçinin məni Sirat körpüsünün başında görəcəksən.Mən orada Cənnət və Cəhənnəmi insanlar arasında bölmək üçün olacam.Mən pisləri Cəhənnəmə,yaxşıları isə Cənnətə göndərəcəm.”  (“Quranın mənəvi dəyəri” fəsli “Əlinin dəfni” səh 257;İngilis dilində)

Allahu Əkbər! Halbuki,Allah Təala buyurur: “Rəbbi onlara belə cavab verdi: "Mən, sizlərdən yaxşı işlər görən – istər kişi, istərsə də qadın olsun, – heç bir kəsin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, Mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin, əlbəttə, təqsirlərindən keçəcək və onları ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allahın dərgahındadır".” (Ali İmran 195)
Yenə buyurur: Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan on iki başçı təyin etdik. Allah dedi: "Mən sizinləyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, Mənim elçilərimə inanıb onlara yardım etsəniz və kasıblara könüllü yardım etməklə Allaha gözəl bir borc versəniz, əlbəttə, Mən təqsirlərinizdən keçər və sizi ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edərəm. Sizlərdən kimsə bundan sonra kafir olsa, bilsin ki, artıq o, doğru yoldan azmışdır" (Maidə 12)

Hər kəs ölüm ayağında olarkən, Əlini görəcək sözlərinə gəlincə, Ayətullah Dəstaqeyb buna belə izah gətirir: “Əli eyni anda min ayrı yerdə göründü.Onun ruhu təkdir.Lakin,bu ruh ilahi təcəllidir.Allamə Məclisinin dediyinə görə mümkündür ki,istənilən an minlərlə insan ölüm anındadır.Əli onların ölüm anlarında iştirak edə bilər.”
Sonra yazır: “Əli hər şeydir və O bütün dünyanı əhatə edə bilər.” (Quranın mənəvi dəyəri” fəsil “Hər zaman minlərlə insanın yanında olması” səh 256)
Maraqlıdır ki,görəsən bu alim “Əli bir ilahdır” sözünü daha açıq şəkildə söyləyə bilərdimi?

          Şiələrin "Ələl əş-şəriə" kitabında yazılır:” Qiyamət günü Allah sağ tərəfdəki qullarına deyəcək:
          "Bu Əli bin Əbi Talibdir. Cənnətin Sahibidir. İstədiyini ora daxil edər." sonra isə soldakılara
          deyəcək: "Bu Əli bin Əbi Talibdir. Atəşin sahibidir. İstədiyini ora daxil edəcək."
          


         Şiələr iddia edirlər ki,12 imama xüsusi bir bulud verilmişdir! Şeyx Abbas Qummi “Sahibuzzaman” kitabında yazır: “İmam Mehdiyə Allah tərəfindən xüsusi ildırım və doluları ilə bulud verilmişdir. Bu məsum  buluda binib,yerin və göyün yeddinci qatlarına gedə bilər.” (“Sahibuzzaman”  səh 40, 2004 il)

Kuleyninin yazdığına görə guya imam Baqir deyib:  “Biz Allahın qapısı,onun sözü(dili),üzü və məxluqatda görən gözüyük.” (“Kafi” c.1,səh 235,№ 356)
                                                                 
Məclisi yazır: “Səməa ibn Mehran rəvayyət edir ki,o Əbu Abdullahın yanında olanda birdən göyün üzünü qara buludlar aldı və ildırımlar çağmağa başladı.İmam Əbu Abdullah dedi: “Bütün bu ildırım və göy gurultuları ancaq sizin sahibinizdən gəlir.”
Biz soruşduq: “Bizim sahibimiz kimdir?”
İmam dedi: “Bu Əli ibn Əbu Talibdir” (“Biharul Ənvar”  27/33)

Onlar 11-ci imama bu sözləri isnad etmişlər. Abbas Qummi, “Əndişeye-hadi” nəşriyatı tərəfindən, Azərbaycan dilində 2004 ildə çap olunmuş, “Sahibazzaman” kitabının 14-cü səhifəsində yazır ki, imam deyib: “Biz peyğəmbərlərin canişinləri (ana) qarında deyil böyründə olarıq. Ananın bətnindən yox, budundan dünyaya gəlirik.”

Guya möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talib (r.a) demişdir: “Mən Allahın gözü,onun əli,ona yaxın olan və qapısıyam.” (“Kafi” c.1, səh 235,№ 357)

Şübbar isə imamları yarı ilahlıq səviyyəsinə qaldıraraq deyir: “.....Sizin sözlər Allahın sözündən kiçik,bütün məxluqatın sözlərindən isə əfzəldir.” (“Şərhul ziyarətul camiə” səh 158)

Qısa nəticə çıxardaq: Şiələrə görə 12 imam Allah tərəfindən təyin olunur, onlar bütünlüklə günah və səhvlərdən uzaqdırlar.Onlar şəriəti istədikləri vaxt dəyişə bilərlər.Onlar Muhəmməd (s.a.s)-dən başqa bütün peyğəmbərlərdən üstündürlər.Onlar bütünlüklə keçmişdə olmuş,gələcəkdə olanları bilir və yalnız öz istəkləri ilə ölürlər...Bu siyahını çox uzatmaq olar.Lakin,biz bununla kifayətlənirik.j) İmamların xüsusiyyətləri baradə həddi aşmaları.

Şiələrə görə imamların xüsusiyyətləri və sifətlərini bilmək üçün onların mötəbər kitablarında mövcud olan fəsil başlıqlarını qeyd etmək kifayətdir.Bu fəsil adlarını oxuyan hər kəs Allahın izni ilə onların imamları ilahlıq dərəcəsinə qədər qaldırdığının şahidi olacaqdır.1 – “Siqətul İslam” ləqəbi ilə tanınan Muhəmməd ibn Yəqub əl Kuleyninin “əl Kafi” əsəri

Ayətullah Əbdulhüseyn Musəvi “Muraciət” kitabında yazır: Sünnə rəvayyətləri özündə əhatə edən ən mötəbər mənbə “Kütubi-ərbəə”dir ki, indiyə kimi 12 imami şiələrin üsulid-din və firuid-dində dəlil və mənbələri sayılır. “Kütubi-ərbəə” mərhum Kuleyninin “Kafi”, Şeyx Tusinin “Təhzib” və “İstibsar”, mərhum Səduqun “Mən la yəhzuruhul-fəqih” kitablarından ibarətdir. Bu kitabların mötəbərliyində heç bir şəkk-şübhə yoxdur. Onların içərisində “Kafi” o birilərindən daha qədim və əzəmətlidir.Orada altı sünni hədis kitablarından daha çox olan 16199 hədis vardır.” (Məktub 110)


“Usuli Kafi”nin fəsilləri (c.1,Beyrut)

“İmamlar Allahın əmrləri və elminin xəzinadarlarıdır”fəsli
“İmamlar Allahın yer üzərindəki xəlifələri,özündən gələn qapılarıdır” fəsli
“İmamlar Allahın nurudur” fəsli
“Allahın kitabında zikr edilən ayələrin imamlar olması” fəsli
“Allah və Rəsulunun kainatdan fərz qıldlğı şeylərin imamlarla bərabər olması” fəsli
“Elmdə  dərinlik sahibi olanlar imamlardır” fəsli
“Allahın qulları içərisindən seçdiyi və kitabına varis etdiyi kimsələrin imamlar olması” fəsli
“İmamlar bilmək istədikləri zaman bilərlər” fəsli
“İmamların nə zaman öləcəklərini bilməsi və yalnız öz istəkləri ilə ölə biləcəkləri” fəsli
“İmamlar keçmişdə olanları,gələcəkdə olacaqları bilir və heç bir şey onlardan gizli qalmaz” fəsli
“Allah Peyğəmbərinə öyrətdiyi bir elmi möminlərin əmirinə  də öyrədilməsini əmr etməsi və elmdə onun şəriki olması” fəsli
 “İmamlar üzərləri örtülsə belə hər kəsin lehinə və əleyhinə olanları bildirirlər” fəsli
“Din ilə bağlı məsələlərdə Rəsulullah (s.a.s)-a və imamlara üz tutulması”fəsli
“Quranın imama hidayət etməsi”fəsli
“Allahın Quranda zikr etdiyi nemətin imamlar olması”fəsli
“Əməllərin Peyğəmbər (s.a.s)-ə və imamlara ərz edilməsi”fəsli
“İmamlar elmin mənbəyi,Peyğəmbərlik ağacı,mələklərin gediş-gəliş məkanı olması”fəsli
“İmamlar elmin mənbəyidir və elmi bir-birilərinə miras buraxarlar”fəsli
“İmamların Peyğəmbər (s.a.s)-in,bütün əvvəlki peyğəmbərlərin və öncəki vəsilərin elminə miras olmaları”fəsli
“İmamların yanında Allah tərəfindən nazil olan bütün kitabların olması və dillərinin fərqli olmasına baxmayaraq onları bilməsi”fəsli
“İmamlar Davud və Davud ailəsinin hökmü ilə hökm edərlər.Dəlil istəməz və soruşmazlar.” fəsli
“Quranı tam olaraq yalnız imamların bir araya cəm etməsi və Quranı tamamən bilmələri”fəsli
“İmamların cümə gecəsində daha çox istəmələri”fəsli
“İmamların mələklərə,peyğəmbərlərə və elçilərə çatan bütün elmlərə sahib olmaları”fəsli
 “İmamlarda bütün kitablar vardır və onları dilləri müxtəlif olsa da oxuyub anlaya bilirlər.” fəsli
Möminlərin bütün əməllərini imamlar və Peyğəmbər (s.a.s) tərəzidə çəkəcəklər” fəsli
“İmamlar peyğəmbərlərdən daha alimdirlər” fəsli. Bu fəsildə 30 rəvayyət nəql olunur.

2 - Müctəhidlərin sonuncusu mühəddis Əllamə Muhəmməd Baqir Məclisinin “Biharul Ənvar” kitabının 23-27 cildlərində İmamətlə bağlı bablar:

“Allah Təalanın qulların əməllərinə baxması məqsədi ilə imam üçün bir sütün yaratması”fəsli
“Öz şiələrinin hallarından və imamların ehtiyyac duyduqları elmlərdən heç bir şeyin gizli qalmaması,başlarına gələcək bəlaları bilmələri,bunlara səbr etmələri,bu bəlaların dəf olunması üçün Allaha dua etsələr,dualarının qəbul olunacağı,qəlblərdə olanı, ölümlər,doğumlar və bəlalarla bağlı elmləri bilmələri”fəsli
“Mələklərin və Peyğəmbərlərin bütün elmlərinə sahib olmaları,Allahın Peyğəmbərlərə bəxş etdiklərinin onlara da bəxş edildiyi,hər bir imamın özündən əvvəlki imama bütün elmi bildirdiyi və yer üzünün alimsiz qalmayacağı”fəsli
 “Peyğəmbərlərin kitablarının imamlar yanında olması və bu kitabların dilinin fərqli olmasına baxmayaraq onları bilmələri”fəsli
“İmamların dilləri və lüğətləri bilmələri və bunlarla danışa bilmələri”fəsli
“İmamların nə vaxt öləcəklərini bilmələri və bunu ancaq öz istəkləri ilə qəbul edəcəkləri”fəsli
“Ölümdən sonrakı halları,ətlərinin yerə haram olması və göyə yüksəlməsi”fəsli
“Öldükdən sonra da görüldükləri və özlərindən qəribə hallar izhar etdikləri”fəsli
“Adlarının ərş,kürsü,lövhi məhfuz,mələklərin alınları,Cənnətin qapısı və digər yerlərdə yazılması”fəsli
“Cinlərin imamlara görünməsi,xidmət etmələri və dinlərini onlardan öyrənmələri”fəsli
“Ölüləri diriltməyə,əbras xəstələrini,korları sağaltmağa,peyğəmbərlərin bütün möcüzələrini  etməyə qadir olmalarıfəsli
“Buludların imamların əmrinə verildiyi və səbəblərin asanlaşdırıldığı”fəsli
“Peyğəmbərlərdən və bütün məxluqatdan üstün olmaları,onlardan,mələklərdən və digər məxluqatdan miras aldıqları və ulul - əzm peyğəmbərlərin pmamları sevməklə ulul - əzm peyğəmbərlər olmaları” fəsli (bu fəsildə 88 rəvayyət zikr etmişdir)
 “Peyğəmbərlərin dualarının imamlara təvəssül edərək və şəfaətləri istənildiyi halda qəbul edilməsi” fəsli
“Mələklərin onlara gəlmələri,döşəklərinə basmaları və imamlar tərəfindən görüldükləri”fəsli
“Göy üzünün,yerin,cənnət və cəhənnəmin elminin onlardan gizli olmaması,göylərin və yerin mələklərinin onlara ərz edilməsi,keçmişdə olanları və qiyamətədək olanları bilmələri” fəsli
“İmamların insanlara imanın və nifaqın əlamətlərini öyrətmələri,içərisində cənnət əhlinin,öz şiələrinin və düşmənlərinin adlarının olduğu bir kitabın yanlarında olması”fəsli
“İmamlara məhəbbət duyan heyvanlar,quşların qanadlarına onların üstünlüklərinin yazılması,heyvanların və quşların dillərini bilmələri”fəsli
“Cansız varlıqların və bitkilərin imamların vilayətini iqrar etmələri”fəsli
“İmamlar ölümlərindən sonra dünyaya yenidən qayıdacaqlar” fəsli


3 - Əbu Cəfər Muhəmməd ibn Həsənin (Səffar) “Bəsairul dərəcat” kitabında olan fəsillər.

“Əməllərin Rəsulullah (s.a.s) və imamlara ərz edilməsi” fəsli
“Əməllərin ölü və diri olan imama ərz edilməsi fəsli
“İmamlar üçün tikilmiş sütunda əməllərin özlərinə ərz edilməsi və analarının bətnində ikən imamlara nələr edildiyi” fəsli
“İmamın şərq və qərbi nur ilə görməsi” fəsli
“İmamların yer üzündə azalan və artan haqq və batili bilmələri” fəsli
“İmamların ölüm,bəla,ərəb nəsilləri və s.elmləri bilmələri” fəsli
“İmamların ölüləri diriltmələri,korları və s.xəstələri Allahın izni ilə sağaltmaları” fəsli
“İmamın özünün yarandığı palçığın öz şiələrinin üzündə və adlarında olması səbəbi ilə öz şiələrini və düşmənlərini ayırd edə bilməsi” fəsli
“Əmirəlmömininin buluda minərək səmaya və kainata yüksəlməsi”fəsli
“Allahın Taif və digər yerlərdə əmirəl möminin ilə danışması” fəsli
“İmamların göydə,yerdə,cənnət və cəhənnəmdə olanları,keçmişdə olanları və qiyamətədək olacaqları bilməsi” fəsli
“İmamların heyvanların danışığını bilməsi,heyvanların onları tanıması və onları çağırdıqda yanlarına gəlməsi” fəsli
k) Şiəliyin məşhədləri və imamların qəbrini ziyarət etmə haqqındakı həddi aşmaları.

1 - Əbul Qasim Cəfər ibn Muhəmməd ibn Kəvləviyə aid olan “Kamiluz Ziyarət” (“Darus Surur”nəşr.Beyrut,1997 il) adlı kitab.

Qumda bu kitabın təhqiqini aparan “Muəssisətu Nəşril fəqaha” nəşriyyat evi (səh 1) əsər haqqında bunları yazır: “Əshabımız (şiələr) arasında bu əsər tanınmış və məşhur əsərdir. Etimad edilən ən mötəbər qaynaqlardandır.”Təhzib”-də şeyx Hurr Amili kimi mühəddislər bu əsərdən istifadə etmişlər.Hədis,ziyarət və digər mövzularda yazan müəlliflər bu əsərdən istifadə etmişlər.Bu əsər ziyarətlərlə bağlı məsələləri və bunun fəziləti ilə bağlı imamlardan varid rəvayyətləri özündə əks etdirir.”

Müəllif özü kitabı haqqında bunları əsərinin müqəddiməsində (səh 37) yazır: ”Əzm etdim.Bunu düşünməklə məşğul oldum.Allahdan imamların hədislərini təhric,bir araya gətirə bilməm üçün yardım istədim….Əshabımızdan siqa olanlar cəhətindən bizə vaqif olanları bir araya gətirdik. Şaz ricaldan rəvayyət olunan heç bir hədisi bu kitaba salmadım.Kitabın adını “Kamiluz Ziyarət” qoydum.” 

Kitabda olan bablar (fəsillər)

Fəsil 58: “Hüseyn (ə)-i ziyarət etmək ola biləcək ən fəzilətli əməldir.”
Fəsil 59: “Hüseyn (ə)-i ziyarət edən Allahı ərşdə ziyarət etmiş kimidir”
Fəsil 60: “Hüseyn (ə) və imamların ziyarət edilməsi Rəsulullah (s.a.s)-ın qəbrini ziyarət etməyə bərabərdir”
Fəsil 61: “Hüseyn (ə)-i ziyarət etmək ömrü və ruzini artırar,ziyarətin tərk olunması isə azaldar”
Fəsil 62: “Hüseyn (ə)-i ziyarət etmək günahları silər”
Fəsil 63: “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi ümrəyə bərabərdir”
Fəsil 64: “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi həccə bərabərdir”
Fəsil 65: “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi həccə və ümrəyə bərabərdir”
Fəsil 67:  “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi qul azad etməyə bərabərdir”
Fəsil 68: “Hüseyn (ə)-in ziyarətçiləri şəfaət olunmuşlardır”
Fəsil 69: “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi sıxıntıları aradan qaldırar”
Fəsil 91: “Hüseyn (ə)-in qəbrindən müstəhəb olan torpaq və bu torpağın şəfa verməsi”
Fəsil 92: “Hüseyn (ə)-in torpağının şəfa və əmniyyət olması”
Fəsil 93: “Hüseyn (ə)-in qəbir torpağı haradan və necə alınar”
Fəsil 94: “Hüseyn (ə)-in qəbir torpağının yeyildiyi vaxt insanın nə deyəcəyi”
Fəsil 53: “Hüseyn (ə)-i ziyarət edənlərin cənnətə digər insanlardan daha tez daxil olacaqıarı


2 - Şeyx Muhəmməd Həsən əl Əstahbənatinin “Nurul ayn fil məşyi ilə ziyarəti qəbril Huseyn” (“Darul Mizan” Beyrut) adlı kitabda “imamların qəbirlərini ziyarət etmənin fəziləti”nə dair fəsillər:

“Hüseyn (ə)-i ziyarət edənə Qiyamət günü şərq ilə qərb arasını nurlandıracaq bir nur veriləcəyi.” fəsli
“Onu ziyarət etmənin oddan xilas etməsi” fəsli
 “Hüseyn (ə)-i ziyarət etmə 50 illik günahları silər” fəsli
“Hüseyn (ə)-i ziyarət etmə 22 ümrəyə bərabərdir” fəsli
“Hüseyn (ə)-i ziyarət etmə hazır olmamış həcc və ümrə ziyarətinə bərabərdir” fəsli
“Hüseyn (ə)-i ziyarət edənlərə Allahın təcəlli edib,onlarla danışması” fəsli
 “Hüseyn (ə)-i cümə axşamları Allahın ziyarət etməsi” fəsli
“Peyğəmbərlərin Hüseyn (ə)-i ziyarət etmələrini Allahdan istəmələri” fəsli
“Peyğəmbər (s.a.s) və Əhli beytin “Hüseyn (ə)-in qəbrini ziyarət etmələri” fəsli
“İbrahim (ə)-in Hüseyn (ə)-i ziyarət etməsi” fəsli
 “Mələklərin Hüseyn (ə)-i ziyarət etmək üçün Allahdan izn istəmələri” fəsli
“Keçən elə bir gecə yoxdur ki,Cəbrayıl,Mikayıl Hüseyn (ə)-i ziyarət etməsin” fəsli
Allah Təala göy üzü mələklərinə və ərşi daşıyan mələklərinə qarşı Hüseyn (ə)-i ziyarət edənlərlə öyünür” fəsli
“Allah Təala Hüseyn (ə)-i ziyarət edənlərə onların ziyana uğramayacaqları vədini vermişdir” fəsli
“Hüseyn (ə)-in qəbrinin ziyarət edilməsi Rəsulullah (s.a.s) ilə edilmiş 30 məqbul həccə bərabərdir” fəsli
“Hüseyn (ə)-i ziyarət edən Allahı ərşdə ziyarət etmiş kimidir” fəsli
“Hüseyn (ə)-i ziyarət edən Allahı kürsüsü üzərində ziyarət etmiş kimidir” fəsli
“Hüseyn (ə)-in qəbrini ziyarət edən İlliyunun ən yüksək dərəcəsindədir” fəsli
“Allahın özünə çoxlu baxmasını istəyən kimsə Hüseyn (ə)-in qəbrini çoxlu ziyarət etməlidir” fəsli

3 – Şiələrin imam Hüseynin torpağını yeməsi və imamların artıqları baradə olan fətvaları.

Kərbəla ziyarəti zamanı imam Hüseynin torpağının yeyilməsi şiələr üçün caizdir.Şiələrin təqlid mərciiələrindən çoxu “Yeyiləcəklər və içiləcəklər”-lə bağlı hökmlərdə bunu bəyan ediblər.

Belə fətva vermiş alimlər:

Ayətullah uzma Xomeyni - “Təhrirul Vəsilə”
Ayətullah uzma Mirzə Həsən əl Əhkaqi - “Əhkamuş şia”
Ayətullah uzma Mirzə Abdurrasul əl Əhkaqi - “Əhkəmuş şəria”
Ayətullah uzma Muhəmməd Huseyni əş Şirazi - “əl Məsailul İslamiyyə”
Ayətullah uzma Əli əl Hüseyni əs Sistani - “Minhəcus salihin”
Ayətullah uzma Əbul qasim əl Xoyi - “Minhəcus salihin”
Ayətullah uzma Muhəmməd Fazil Lənkərani - “əl Əhkamul vadihə”
Ayətullah uzma Cəvad Təbrizi – “Məsailul Muntəhabə”

Xomeyni yazır: “İmam Kuleyni öz ardıcıllarına imam Hüseyn (ə)-nin türbətinin torpağını şəfa üçün yeməyi tövsiyyə edərdi və deyərdi ki, imam Hüseynin qəbrindən götürülmüş gili şəfa məqsədi  ilə istifadə edin.Amma,bunu çoxlu sayda yeməyin,udmayın,yalnız bir loxum olaraq qəbul edin və bilin ki,bu gilə heç bir torpaq,hətta Rasulullah (s.a.s)-in qəbrindən götürülmüş gil belə bərabər ola bilməz.” (“Təhrirul Vəsilə” 8/164)

Ayətullah və hüccət olan Molla Zeynəlabiddin əl Kəlbeykani “Ənvərul vilayə” adlı əsərində deyir: ”Məsumların idrarlarında,qanlarında,artıqlarında namazdan çəkinməyi vacib edən bir nəcasətlik yoxdur.İmamların idrarlarında və artıqlarında bir çirkinlik,iyrəncilik yoxdur.Çünki,onlar bir müşkdürlər.Hər kim onların idrarlarından,artıqlarından və qanlarından içərsə Allah ona odu haram edər və Cənnətə girməsi vacib olar.” (“Ənvarul Vilayə”, səh 440)


 Kərbəla torpağının Məkkeyyi-mükərrəmədən üstün hesab edilməsi.

Çox maraqlıdır ki,görəsən şiələr niyə görə həcc edirlər? Onların sözlərinə və kitablarına əsasən Hüseynin məqbərəsini ziyarət edən daha çox savab alırsa,həcc onların nəyinə gərəkdir? İstənilən halda,müsəlmanlar Müzdəlifədə Allaha dua edərkən,şiələr adətlərinə görə təziyyə məclisləri təşkil edir və yalançı göz yaşları tökməyə çalışırlar.

Ayətullah Muhəmməd Hüseyn Şiraziyə sual verdilər:

Sual: “Deyirlər ki,Kərbəla ərazisi Məkkə ərazisindən və Hüseynin torpağına səcdə,Məkkə torpağına səcdədən daha əfzəldir.Bu doğrudurmu?”
Cavab: “Bəli...”  (“əl fiqh əl əqaid” səh 370,Məktəbətul cinanil qadir,Kuveyt.)

Həmçinin,əllamə seyyid Abbas Hüseyn əl Kəşani “Məsabihul cinan” kitabında “Kərbəlanın digər yerlərdən daha üstün olması” adından bir fəsil tərtib etmişdir.Bu fəsildə o yazır:
”Şübhə yoxdur ki,İslamda Kərbəladan daha üstün yer yoxdur.Çünki,oranın müqəddəsliyi haqqında varid olan nasslar başqa şərəfli yerlər haqqında varid olan nasslardan daha çoxdur.Beləcə, bu Allahın müqəddəs və mübarək bir yeri,Allaha boyun əyən torpağı,Allahın seçilmiş əmin və mübarək hərəmi,Allah və Rəsulunun hərəmi və İslamın qübbəsi olmuşdur.Bura Allahın orada dua və ibadət edilməsini istədiyi yerlərdəndir.Allahın torpağı,şəfa olan bir ərazisidir.Bu və bunun kimi fəzilətlər heç bir yer üçün,hətta Kəbə üçün də gəlməmişdir.” (Abbas əl Kəşani “Məsabihul Cinan”səh 360 “Darul fiqh” İran)

Digər kitabında qeyd edir ki,imam Hüseynin qəbrinin ziyarət edilməsi Həccdən daha əfzəldir.

“Nəfasul məhmum” kitabında o imam Cəfərdən nəql edir: “Varlı insan imam Hüseynin qəbrini ildə iki dəfə ziyarət etməlidir.Kasıb isə ildə bir dəfə ziyarət etməlidir.Bu yerin yaxınlığında yaşayanlar isə ən azı ayda bir dəfə onu ziyarət etməlidirlər.Biraz uzaqda qalanlar isə ildə üç dəfə ziyarət etməlidirlər.” (“Nəfasul məhmum” səh 431; “Ənsarian” Qum)

Bu kitab və müəllifi haqqında Ayətullah uzma Muhəmməd əl Hadi Milani və əllamə, müctəhid Muhəmməd əl Mehdi əl Huvənsari tərəfindən tərif dolu sözlər yazılmışdır.

Müsəlmanlar bilir ki,həcc insana həyatda bir dəfə fərzdir və bunada gərək imkan da olsun. Amma, gördüyümüz kimi Hüseynin qəbrinin ziyarət edilməsi varlılar üçün ildə iki dəfə,bir dəfə isə imkansızlar üçün vacibdir.
Onlara görə qəbirlərdə namaz məscidlərdə qılınan namazdan daha əfzəldir. Əli Sistani kitabında yazır: “Müstəhəbdir ki,namazlar imamların hərəmində qılınsın.Hətta,demək olar ki,burada qılınan namaz məscidlərdə qılınan namazlardan daha üstündür.Hədislərdə varid olduğuna görə Əli ibn Əbu Talibin hərəmində qılınan namaz digər yerlərdə qılınan namazlardan 100 000 dəfə üstündür.”   (“Minhəc əs salihin” c.1,səh 187,№562)

Mufid “Məzar” kitabında imam Baqirdən hədis nəql edir: “Əgər insanlar Kufə məscidinin fəzilətini bilsəydilər onda onlar miniklərini,azuqələrini hazırlayıb, çox uzaqlardan olsa belə bura gələrdilər.Burada qılınan hər fərz namaz Həccə,müstəhəb namaz isə ümrəyə bərabərdir.” (“Məzar” səh 20,”Min əqaidu şia” kitabından)

Şeyx Mufid “İmamın qəbri yanında dayanıb deyiləcək dualar” başlığı altında uzun bir duanı yazır: “....dəqiq bilirəm ki,Allah sizin vasitəniz ilə rəhməti nazil edir,dağları sizin vasitəniz ilə sabit qılır.Rəbbimə səninlə üz tutdum ey ağam.Ehtiyyaclarımı qarşıla,günahlarımı bağışla.” (Mufid “Məzar”səh 99)

Abbas Qummi “Həyatu İmam Hüseyn” kitabında (səh 263) yazır: ”İmam  Cəfər buyurdu: “Hüseyn ibn Əlinin ziyarəti qəbul olunan yüzlərlə Həcc və ümrə ziyarətlərinə bərabərdir.”
Şeyx Mufid “Məzar”kitabında Əbu Abdullahdan nəql edir: “Allah Təala Hüseyni ziyarət edənə 80 məqbul həccin savabını yazar.  (“Məzar” səh 47; “mən qatalə Hüseyn” kitabından)

Mühəddis Hurr Amili “Vəsailuş şia” kitabında Əbu Abdullahdan rəvayyət edir: “Hüseynin ziyarəti 20 Həcc və ümrə ziyarətindən üstündür.” (c.14,səh 446, №19568)
Həmçinin, bu kitabda bir adam imama dedi: “Mən 19 dəfə Məkkəyə ziyarətə getmişəm.Mənim üçün dua et ki,20-ci dəfə ziyarətə getmək mənə nəsib olsun.İmam soruşdu: “Sən Hüseynin qəbrini ziyarət etmisən?” Adam dedi: “Xeyr.” İmam buyurdu: “Onun ziyarəti 20 Həccdən daha əfzəldir.”
 (“Vəsailuş şia” c.14,səh 447-448, 19570)
Bu kitabda yenə Harun ibn Xaricidən rəvayyət olunur ki,o Əbu Abdullahdan bir adamın üzrsüz yerə Hüseynin qəbrini ziyarət etməməsi bardə soruşdu.İmam buyurdu: “Bu adam Cəhənnəm əhlindəndir.”(c.10,səh 336)
İmam buyurur: Əgər mən sizə Hüseynin ziyarətinin nə qədər əfzəl olduğunu anlatsaydım, Allaha and olsun ki,siz Həcc ziyarətini lap əvvəldən tərk edərdiz və heç biriniz Həcc etməzdi.” (“Biharul ənvar” c.33,səh 98,101 “min əqaidu şia” kitabından)

Xomeyninin qəbirlər və onları ziyarət baradə fətvaları tamamilə Peyğəmbər (s.a.s) adından uydurulmuş yalan hədislərə əsaslanır.Belə bir hədisi Xomeyni kitabında nəql edir:
“Peyğəmbər (s.a.s) Əli ibn Əbu Talibə dedi: “Ey Hüseynin atası! Şübhəsiz ki,Allah sənin və övladlarının qəbirlərini Cənnət məkanlarından bir məkan etmişdir və şübhəsiz ki,Allah yaratdığı məxluqatdan seçdiyi kimsələrin qəlblərinə sizin məhəbbətinizi yerləşdirmişdir.Onları sizin yolunuzda əziyyətə və məşəqqətə qatlananlardan etdi.Onlar ki,sizin qəbirlərinizi inşa edər,Allah və Rəsuluna yaxınlaşmaq qəsdi ilə sizin ziyarətinizə gələrlər.Məhz onlar mənim şəfaətimə nail olanlardır.   Ey Əli! Kim sizin qəbirlərinizi inşa edib,bərpa edərsə ona yetmiş Həcc savabı yazılar,bütün günahları silinər və anadan olmuş yeni körpə kimi təmizlənmiş olar.Mən səni bununla müjdələyirəm və səndə sevdiklərini heç bir gözün görmədiyi,qulağın eşitmədiyi və ağlın da təsəvvür etmədiyi nemətlərlə müjdələ. Bundan başqa sizin qəbirlərinizi ziyarət edənləri zina edən qadını qınayanlar kimi qınayanlar olacaqdır.Məhz onlar bu ümmətin şərliləridir.Allaha and olsun ki,onlar mənim şəfaətimə nail olmayacaqlar.” (“Kəşful Əsrar” səh 84)
Xomeyninin yaxın sirdaşı və dostu olan Əbdulhüseyn Dəstğeyb “Səvratul Huseyniyyə” kitabında yazır: “Aləmlərin Rəbbi imam Hüseynin qəbrini ziyarət etməyi Beyti Harama həcc etməyə alternativ olaraq qullarına bir lütf olaraq nəsib etmişdir.Həcc etməyə qadir olmayanlar buna sarılsın.Hətta,bunun savabı ziyarət şərtlərinə riayyət edən möminlər üçün Həcc savabından daha çoxdur.Beləki,bu mənada varid olmuş bir çox rəvayyətdə bu məsələ sərihdir.” (“Səvratul Huseyniyyə” səh 15; “Darut təaruf” Beyrut)

Müsəlman qardaş! Bunlar şiələrin imamlar haqqında olan bəzi həddi aşmalarına olan nümunələrdir. Məlumdur ki,şiəliyə dəvət,şiə missiyonerliyini edən və mənfəətləri üçün yazılar yazan şiə alimləri, müəllifləri və dəvətçiləri belə etiqad növlərini kitablarında açıq-aşkar qeyd etmirlər.Beləki,bu kimsələrin  belə inancları inkar etməyə çalışıb,kitablarında belə şeylərə inanmadıqlarını dediyini müşahidə etmişik.Lakin,bu tamamilə yalan və aldatmacadır.Bunun belə olduğunu aşağıdakılara görə yəqin edirik:

a)  Onların  küfr dərəcəsinə kimi çatan bu xürafatlara rəddiyyə deyil,əksinə təriflər yağdırmaları.
b)  Bu kitabların müəlliflərinin tərcümeyi halını qələmə alarkən,qəbul etdikləri bu batil fikirləri rədd etməyib,əksinə onlara rəhmət oxuyub,təriflər söyləyirlər.Bu əsərlərini də müəlliflərin fəzilətini isbat edən bir dəlil hesab edirlər.Beləliklə,şiəlik dininin onda doqquzunun təqiyyədən ibarət olduğunu nümayiş elətdirirlər.
Şiələr hər hansı bir konfransda,kitabda özlərinə toxunulduqda,göstərişlə olsa da bunu inkar,rədd və təhdid yolu ilə qəbul etmirlər.Lakin,eyni zamanda bu qədər həddi aşma,zəlalət fikirlərə baxmayaraq, özlərini görməməzliyə vurur və bunlardan qaçmağa çalışırlar.Bu qədər batil fikirlərə rəddiyyə verməyib,niyə görə hər zaman Əhli Sünnətə rəddiyyə verməyə çalışırlar?
Kitablarında keçən bu qədər rəvayyətlərin sənədlərini araşdırıb,niyə görə hüccət və dəlil hesab oluna bilməyəcəklərini izhar etmirlər?
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir