Möminlərin anası Aişəni (r.a) və müsəlmanları təhqir etmələri


Müsəlmanlara qarşı pis ifadələr sərf etmək və onları təhqir etmələri.

Rafizilər təkcə bu dünyada olan bütün insanları və şiə olmayan hər kəsi təhqir etməyiblər.Şiə hədislərinə görə dünyaya gələn hər körpə şeytanın əlinin altından keçir. Şiəliyin İslam ümmətini təhqir etməsinə dair misallardan biri olaraq,bunu göstərmək olar.

Kuleyni “Kafi”(c.8, səh 239,285)-də,Məclisi “Bihar” (24/311)-da,Hurr Amili “Vəsailuş şia” (c.16,səh 37,hədis 2910)-da  Əbu Cəfər ibn Muhəmməd Baqirdən rəvayyət edirlər: “Əbu Həmzə İmama dedi: “Bəzi yoldaşlarımız müxaliflərə böhtan atırlar.” dedi.İmam ona dedi: “Sussan yaxşı olar.Allaha and olsun ki,bizim şiələrdən başqa bütün insanlar fahişə övladlarıdır.” 

Əbu Abdullahdan: (Əbu Bəsirə dedi) “Həqiqətən şeytan kişi qadına yaxınlaşdığı kimi yaxınlaşır, etdiyi kimi edir, cinsi əlaqədə olduğu kimi olur.” (Ravi) dedim: “Bu nə ilə bilinir?” (İmam cavab verdi): “Bizə olan sevgi və nifrətlə. Kim bizi sevir qulun (sperması olur) kim nifrət edər (sperma şeytanın olar)” (“Kafi” c.5, səh 502)

Eyni tipli rəvayyət “Vasailuş şia” (c.20, səh 135-136,hədis 25233)-da nəql olunur.


Haşim Bəhrani “Burhan” (2/300; Qum) təfsirində,Əyyaşi “Təfsir” (2/234; Beyrut)-də Meysəm ibn Yəhyadan o da imam Cəfər ibn Muhəmməddən belə nəql edir: “Elə bir dünyaya gələn körpə yoxdur ki,onun doğulmasında cinlərdən olan şeytan iştirak etməsin.Əgər o bilsə ki,doğulan körpə bizim şiələrdəndir onda o onu tərk edər.Əgər o bizim şiələrdən olmazsa, şeytan barmağını onun arxasına salar və onu qabağdan çıxardar.Əgər körpə qızdırsa onda şeytan barmağını onun fəcrinə salar və o fahişə olar.Məhz buna görə də körpə ana bətnindən çıxan zaman belə möhkəm ağlayır.”

Əli ibn Əsbat Əbu Abdullahdan nəql edir: ”Şübhəsiz ki,Allah-Təala ərəfa günü imam Hüseynin qəbrini ziyarət edənlərə nəzər edər.Ona dedim: ”Vəqfəyə duranlardan öncə mi onlara baxar?Dedi: ”Bəli.”Sual etdim necə? Dedi: ”Çünki,onların arasında zinadan əmələ gələnlər vardır.Bunlar isə belə deyillər.”
Bu rəvayyəti Məclisi “Biharul Ənvar” (101/85)-da “Ərəfa və bayram günlərində Rəsulullah (s.a.s)-i ziyarət etmənin fəziləti” babında, Şeyx Səduq isə “Mən lə yəhduruhul fəqih”(2/431)-də nəql etmişlər.

Əllamə Abdullah Şübbar “Təsliyətul fuad fi bəyanil məvt vəl məad” kitabında “Şiələr xaricindəki insanlar analarının adları ilə çağrılacaqlar” fəsli tərtib etmiş və bu fəsildə bəzi rəvayyətlər qeyd etmişdir.Bunlardan birində deyilir: “…Qiyamət günü olduğu zaman şiələr xaricində olan insanlar analarının adları ilə çağrılacaqlar.Şiəmiz isə tər təmiz doğulduqlarından ötrü atalarının adları ilə çağrılacaqlar.” (“Təsliyətul fuad fi bəyanil mevt vəl məad”səh 162,”Darul aləmi” nəş.Beyrut)

Məclisi “Biharul Ənvar” kitabında “torpaq,gil və nifaq” fəslində 67 rəvayyət nəql edir.
Bu hədislərin birində deyilir: “İmam dedi: “Ey İshaq! Sənin haradan gəlməyin baradə heç fikirləşmisənmi?
İshaq dedi: “Əgər siz bu baradə xəbər verməsəniz,mənim bu baradə elmim heç yoxdur.”
İmam dedi: “Qulaq as İshaq.Allah məxluqatı xəlq etməmişdən öncə yerə yeddi gün yağış yağdırdı.Sonra yerin səthindən gili götürdü və ondan biz Əhli beyti yaratdı.Sonra O bu gilin aşağı hissəsindən bizim şiələrimizi xəlq etdi.Əgər bu gil başqa gillərlə qarışmasa idi bizim şiələr heç vaxt günah etməzdilər.”

Həmçinin, Kuleyni  “Kafi”kitabında “Möminin və kafirin gili,torpağı”fəslində bu tip hədislər nəql edir.
Onlara görə şərəbxor şiə sünnidən yaxşıdır. Şeyx Səduq “Uynu əhbərul riza” kitabında (28/69) yazır ki,bir adam imama dedi: “Mən öz qızımı qardaşım oğullarından birinə ərə vermişəm ki,o içir və tez-tez boşayacağı baradə qızımı təhdid edir.”
İmam dedi: “Əgər o sənin şiə qardaşlarındandırsa bunun heç bir zərəri yoxdur.Yox əgər o digərlərindəndirsə (sünni) onu boşatdır.”Möminlərin anası Aişə (r.a)-ni təhqir etmələri.

Allah Təala buyurur: “Allah kafirlərə Nuhun arvadı ilə Lutun arvadını misal çəkdi. Onlar Bizim əməlisaleh qullarımızdan iki qulun nikahı altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və bunlar onları Allahdan heç cür xilas edə bilmədilər. Onlara: "Girənlərlə birgə ikiniz də oda girin!"- deyildi." (Təhrim  10)
Bu ayənin şiələr tərəfindən verilən təfsirinə baxaq. Qummi təfsirində yazır: “Vallahi “fə hanətahumə” sözü ilə fahişəlikdən başqası qəsd olunmur.Varid olduğu kimi Aişə Bəsrəyə doğru yola möminlərin əmiri Əli ilə vuruşmaq üçün yola düşdüyü zaman, Talha onu yoldan çıxardı və dedi: "Sənə məhrəmin olmadan yola çıxmaq halal deyildir!" və sonra onu özünə evləndirdi.” ("Təfsir əl-Qummi", 2/377)
Bu sözləri Bəhrani də “Burhan” təfsirində yazır. Onlar kitablarında çox vaxt konkret ad çəkməmək üçün “filan qadın” kimi ifadələr işlədirlər.Halbuki,məsələdən agah olanlar bilir ki,onların işarə etmək istədikləri Aişədir.Bunu təsdiq edən Kəşaninin sözləridir.
Şiə şeyxi Feyz Kəşani kitabında söhbətin nədən getdiyni belə izah edir: “Allah Peyğəmbər (s.a.s)-in zövcələrini müsəlmanlara haram etdi.Təlha hirsləndi və dedi: “Muhəmməd bizə öz zövcələrini haram edib,özü bizim qadınlarla evlənir.Allah onu öldürəndə biz onun zövcələrinin ayaqlarında olan bilərziklər üçün ayaqlarına düşəcəyik,necə ki,o bunu bizim qadınlarımızla edirdi.” (Təfsir “əs Safi” 4/199, Əhzab 53-ün şərhində; Məclisi “Biharul Ənvar” 22/190, 17/27)
Həmçinin,bu rəvayyəti Bəhrani “Burhan” (3/333-334)-da,Sultan Cənabəzi “Bəyanus səadə” (3/253)-də,Zeynuddin Nəbati “Sıratul mustəqim” (3/23-25) qeyd etmişlər.

Şiə hafizi Rəcəb əl Bursi “Məşariqul ənvərul yəqin” kitabında yazır:
 “Aişə xəyanətlərlə 40 dinar toplamışdı və onları Əliyə düşmən olanlara payladı.”(səh 86, “əl Aləmi” nəş.Beyrut)

Məclisi Əlidən belə rəvayyət edir: "Peyğəmbər (s.a.s) ilə birlikdə səfərə çıxdım. Ona xidmət etmək üçün yalnız mən var idim. Aişə də onunla idi. Amma, bizim üçümüzə yalnız bir yorğan var idi. Buna görə də yatanda üstümüzə bu yorğanı atdıq. Peyğəmbər (s.a.s) də bizim ikimizin (Əli və Aişənin) arasında yatdı. Peyğəmbər (s.a.s) gecə namazına qalxarkən, əli ilə yorğanın ortasından döşəyə çatana kimi əyirdi.”(“Biharul ənvar 40/2)

Ayətullah Muhəmməd Şəhruddinin rəsmi saytından

Sula 50: Bəzi Aişə kimi “Möminlərin analarını” onun Peyğəmbər (s.a.s)-ə asi olduğuna,dövrünün imamına qarşı çıxdığına və möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibə düşmənçiliyinə görə lənət etmək olarmı?
Cavab:Möminlərin Əmirinə,Zəhraya düşmənçilik edən hər kəsə lənət etmək caizdir.Onlara lənət etmək əgər həyat qorxusu yoxdursa caizdir.Həmçinin, imam Sadiq onlardan 8 nəfərə hər namazdan sonra lənət edərdi.”


Aşağıdaki kitabdan skan olunmuş mətndə isə, Peyğəmbər (s.a.s)-in Allahın yaratdığı iki şərli qadın tərəfindən öldürüldüyü bildirilir və Aişə (r.a)-nin adı çəkilir. (“Əyyaşinin təfsiri” c.1)Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir