İmam Hüseyni kim öldürüb?Hamımız ildən ilə Məhərrəm ayında şiələrin özünə zülm verməsini görürük, və hər zaman onlardan "Allah Hüseyni öldürənlərə lənət eləsin" sözləri eşidirik.
Çox maraqlıdır ki şiələr öz özünə lənət oxuyurlar , buda onlara Allah tərəfindən verilmiş cəzadır - öz özünü lənətləyən tayfadan bədbəxt tayfa ola bilərmi?

Şiə alimi səhid ayatollah Murtaza Muttahari öz "İmam Hüseyn, qəhrəmanlığının təhlili" kitabında
 (1-ci cild 149 s.) yazır:
"....şübhəsiz ki, Kufə camaatı Əli ibn Əbu Talibin şiələri idilər və İmam Hüseyni də öz şiələri öldürüblər. Odur ki, həmin zaman deyirdilər ki: "(kufəlilərin) qəlbləri onunla (İmam Hüseynlədir) və qılıncları ona qarşıdır".


İmam Hüseyni öldürən: Şamr ibn Zülcovşan və Sinan ibn Anas - onun mübarək başını kesənlər, bunların hər ikisidə Siffin döyüşündə Əli goşununda Müəviyəyə garşı savaşan Əli ibn Əbu Təlibin şiəlırindən idi.

 Elə ona görə bizdə deyirik - Amin!!! Allah Hüseyni öldürənlərə lənət eləsin. 

Şiə məzhəbi haqqında ŞOK açıqlamalar!!!Mərcəi təqlid nədir? Böyük Ayatulla və Huccatulla titulları şiələrə kim verir? Tanınmış şiə alimi Ayatolla Kəmal Heydəri Şiə məshəbinin gizli tərəflərindən danışdı və bütün şiə alimlərə ŞOK edici suallar ünvanladı. Görəsən şiə alimləri Kəmal Heydərinin suallarına cavab verə biləcəklərmi?!!

Rafiziliyin qısa tərifi və imamların şiələr haqqında sözləri

Peyğəmbər (s.a.s) buyurmuşdur: 
“Ya Əli! Sənə görə iki firqə həlak olacaqdır: “İfrata vararaq səni sevənlər və ifrata varıb sənə nifrət edənlər.” 
Bunu qeyd olunan ləfz ilə Əlidən İbn Əbi Asim “əs-Sunnə”də (rəq:983-987, 1004-1005), Əhməd “Fədail əs-Sahabə”də (rəq: 951, 952, 964, 1247) və onun oğlu Abdullah “Ziyədət əl-Musnəd”də (1/160), əl-Hakim “əl-Mustədrək”də (3/123), Əbu Yalə “əl-Musnəd”də (1/407), əl-Bəzzar “əl-Musnəd”də (3/202; “Kəşf əl-Əstar”dakı tərtibə görə rəq:2566) və “əl-Mətalib əl-Aliyə”də deyildiyi kimi Əhməd bin Muni “Musnəd”dində, Əli bin Cad “əl-Musnəd”də (rəq:124) və “Kənzul-Umməl”də (11/325-326) deyildiyi kimi əl-Aşari “Fədail əs-Siddiq”də, əl-Laləkay “əs-Sunnə”də və əl-Əsbəhani “əl-Huccə”də və əl-Xalləl “əs-Sunnə”də (rəq: 362, 790, 797) rəvayyət etmişdir.Bunlardan bəzilərinin isnadı əl-Buxari və Muslim’in şərtlərinə görə səhihdir.
“əl-Qamus”da deyilir: “Rafizilər şiələrdən bir firqədir. Zeyd bin Əliyə beyət etdilər.Sonra ona dedilər: “Şeyxeyn’dən bəraət et!” Zeyd boyun qaçırdı və dedi: “Onların hər ikisi də babamın vəziri idilər.” Onu tərk etdilər və onu rafd etdilər və buna görədə onlara rafizi adı nisbət olundu...” Buradan da anlaşılır ki, Əbu Bəkri və Öməri söymədiyinə görə bu İmamı tərk edənlər rafizilərdir. İmamiyyə məzhəbi isə Əbu Bəkri, Öməri və səhabələrin əksəriyyətini, hətta digər müsəlmanları belə söyürlər. Yalnız oz etiqadları kimi bir etiqada sahib olanları söyməzlər. Hətta,Zeyd bin Əlinin özunu belə söyürlər və onu qaralayır, dəyərini alçaldırlar. Onların kitabları ilə tanış olan kəslər bu dediklərimizi bilirlər.
ən-Nəvəvi “Şərh Muslim”də sözu gedən mövzu haqqında deyir: “Onlar “rafd” sözünə əsasən rafizi adlanıblar və “rafd” sözu tərk etmək anlamındadır. əl-Əsməiyyu və başqaları deyirlər: “Cunki,onlar Zeyd bin Əli’ni inkar etdilər, onu tərk etdilər.” (“əl-Qamus əl-Muhit”) Bunun eynisini əz-Zəhəbi “əl-Abr”da (1/154) deyir.
Bir qrup alim bu şəkildə rafizilərin onlar olduğunu acıq şəkildə deyir, digər bir qrup alim isə səhabələri qeydsiz-şərtsiz söyənlərin rafizilər olduğunu deyir. Əlidən belə rəvayyət edilmişdir: “Peyğəmbər (s.a.s) mənə dedi: “Ey Əli! Axır zamanda bir firqə çıxacaq.Onların, onunla tanınacaqları bir adları olacaqdır. Onlara “rafizi” deyəcəklər.Onlarla qarşılaşsan, öldür onları! Allah onları öldürsün.Çünki onlar kafirdirlər.” 

Rafizilərdən Qurana növbəti istehza!!! Gomoseksual əlagəyə girərkən Quran ayələri oxumaq!

 Şiə məzhəbini böyük alimlərindən olan əllamə Şeyx Yusif ibn Əhməd əl Bəhrani hicri 1186-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Başqa bir şiə alimi Muhsin əl Əmin yazır:
“Şeyx Yusif ibn Əhməd əl Bəhrani son dövr elm adamlarımızdandır.Üstün zəka,mötədil xarakterili,fiqh və hədisdə parlaq bir şəxsiyyətdir.Rical müəllifi Əbu Əli onun haqqında deyir: “Alim,fazil,elm dəryası,mahir,mühəddis,abid,sadiq,dindar bir şəxsiyyətdir.Dərin elmə sahib müasir elm adamlarımızdandır.Bir çox faydalı əsər qələmə almışdır.”
 (“Əyanuş Şia”c.10,səh 317)

Bu məşhur Şiə alimi öz "Kəşkul" adlı kitabında, şiələrə oğlan uşağı ilə gomoseksual əlagəyə girmək üçün Quranı necə istifadə etmək yolunu göstərir.  Şeyx Yusif ibn Əhməd əl Bəhrani rəvayyət edir ki, bir nəfər livatta (gomoseksual əlagə) həvəskarı, Quran ayələri vasitəsi ilə, balaca uşaği belə "bişirir".

Şiə alimlərin növbəti hoqqası: "Cənnət Pasportu"

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir